Komenského parčík v Bratislave

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Metropolitný inštitút Bratislavy a Generálny investor Bratislavy vyhlasujú dvojetapovú, krajinársko-architektonickú, projektovú súťaž na predloženie ponuky s návrhom. Cieľom súťaže je získať najvhodnejšiu krajinársko-architektonickú koncepciu pre revitalizáciu Komenského námestia na „Komenského parčík“.

Vytvorí sa tak miesto so vzrastlou zeleňou, s vlastnou identitou a náplňou, ktoré bude obohacujúcim doplnením siete okolitých verejných priestorov. Parčík má ponúknuť mix funkcií so zachovaním komorného charakteru tak, aby sa stal zelenou oázou a miestom stretávania sa pre rôzne generácie a sociálne skupiny z okolia. Po súťaži Vyhlasovateľ vyzve na rokovanie účastníka, ktorého návrh vyhodnotila porota ako víťazný. Výsledkom rokovania bude uzatvorenie Zmluvy o dielo na vypracovanie architektonickej štúdie, povoľovaciu PD v dvoch stupňoch, realizačnú PD a súvisiace služby architekta.

– predpokladané investičné náklady: 450 000,- € bez DPH
– predpokladaná hodnota zákazky: 52 000,- € bez DPH

Porota:
Nezávislí na vyhlasovateľovi:
Ing. Eugen Guldan PhD. – KA SKA – predseda poroty
Ing. Štepánka Šmídová – AA ČKA
Ing. arch. Ondřej Tuček – AA ČKA
Ing. arch. Irakli Eristavi – AA SKA

Závislý na vyhlasovateľovi:
Ing. arch. Ivan Stankoci, PhD.

Náhradníci poroty:
Závislá na vyhlasovateľovi: Ing. arch. Monika Kuhn
Nezávislý na vyhlasovateľovi: Ing. arch. Tomáš Hanáček, PhD. – AA SKA

Ceny:
Vyhlasovateľ za vypracovanie návrhov určuje účastníkom 2. etapy cenu za návrh vo výške 2 000,- € bez DPH. Táto cena bude na základe objednávky vystavenej pri začiatku 2. etapy vyplatená každému zo štyroch vybraných účastníkov, pokiaľ predloží svoj návrh v požadovanom termíne a rozsahu.

Termíny:
• zverejnenie výzvy: 29. 04. 2020
• lehota na predloženie dokladov do 1. etapy: 29. 05. 2020 do 15.00 hod.
• predpokladaný termín hodnotiaceho zasadnutia poroty v 1. etape: 05.06. 2020
• predpokladaný termín vyrozumenia uchádzačov o výsledku 1. etapy: 12. 06. 2020
• lehota na predloženie ponúk do 2. etapy: 21. 08. 2020 do 15.00
• predpokladaný termín hodnotiaceho zasadnutia poroty v 2. etape spojenej s prezentáciou súťažných návrhov účastníkmi: 27. 08. 2020
• predpokladaný termín oznámenia výsledkov 2. etapy: 03. 09. 2020
• predpokladaná lehota na vyplatenie režijných odmien: 30. 09. 2020
• verejná prezentácia: október 2020

Účastníkom môže byť jedine subjekt, ktorý́ má oprávnenie na výkon podnikania predstavujúceho činnosť̌ uvedenú́ v § 4, § 4a a § 5 zák. č. 138/1992 Zb. alebo podľa ekvivalentnej právnej úpravy platnej v krajine podnikania účastníka. V tíme budú zastúpené profesie architekt a krajinný architekt. Člen jedného autorského tímu nemôže byť zároveň členom ďalšieho autorského tímu.

Súťažné podmienky spolu so zadaním a prílohami je možné získať na: https://bratislava.sk/sk/architektonicka-sutaz-komenskeho-parcik

  Komenského parčík - SÚŤAŽNÉ PODMIENKY (101,9 KB, 251 hits)