Revitalizácia verejných priestranstiev v rámci obytného súboru Generála Goliana, Trnava

Mesto Trnava vyhlasuje kombinovanú, architektonicko-krajinársku, verejnú, anonymnú, jednoetapovú, projektovú súťaž návrhov „Revitalizácia verejných priestranstiev v rámci obytného súboru Generála Goliana, Trnava“. Cieľom súťaže návrhov je nájsť najvhodnejšie riešenie predmetu súťaže, ktoré splní požiadavky vyhlasovateľa, obsiahnuté v týchto súťažných podmienkach. Predmetom súťaže návrhov je krajinársko-architektonické riešenie verejných priestranstiev obytného súboru Generála Goliana v Trnave.

Porota

Ing. arch. Ivan Príkopský, autorizovaný architekt SKA, nezávislý od vyhlasovateľa – predseda

poroty

Ing. Ivana Pasečná, autorizovaná krajinná architektka SKA, nezávislá od vyhlasovateľa

Ing. Michal Marcinov, autorizovaný krajinný architekt SKA, nezávislý od vyhlasovateľa

Ing. arch. Ondrej Horváth, autorizovaný architekt SKA, závislý od vyhlasovateľa

Ing. Jarmila Garaiová, krajinná architektka, závislá od vyhlasovateľa

Náhradníci poroty:

Ing. arch. Matúš Antolík, nezávislý od vyhlasovateľa

Ing. arch. Peter Purdeš, autorizovaný architekt SKA, závislý od vyhlasovateľa

Ceny a odmeny

  1. miesto: 9 000 €
  2. miesto: 5 000 €
  3. miesto: 3 000 €

Maximálna súhrnná výška porotou udelených odmien: 3000 €.

 

Termíny

Úvodné zasadnutie poroty:                                       07.05.2020

Lehota na prevzatie súťažných podmienok:         Súťažné podmienky sú počas celej lehoty bezplatne a neobmedzene prístupné na stránkach súťaže a verejného obstarávania.

Lehota na komunikáciu s účastníkmi:                     do 24.09.2020 do 15:00 hod.

Lehota na predkladanie návrhov:                            do 24.09.2020 do 15:00 hod.

Pre dodržanie lehoty podľa tohto bodu je rozhodujúcim lehota doručenia návrhu na adresu

sekretára súťaže/miesto doručenia: obstaráme, s.r.o., Kupeckého 5, Bratislava 821 08

Lehota na overenie súťažných návrhov                 01.10.2020

lehota na zverejnenie výsledkov súťaže                05.10.2020

Lehota na vyplatenie cien:                                    do dvoch mesiacov od oznámenia výsledkov

 

Doplňujúce informácie

Návrh môže predložiť každý, kto je oprávnený na výkon činnosti autorizovaného architekta alebo autorizovaného krajinného architekta podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch alebo podľa ekvivalentnej právnej úpravy platnej v mieste sídla, mieste podnikania, či mieste inej adresy účastníka.

Komunikácia účastníka so sekretárom súťaže a vyhlasovateľom bude prebiehať písomne elektronicky prostredníctvom systému JOSEPHINE na adrese: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/7530/summary.

Komunikácia a v súťaži návrhov si vyžaduje registráciu v systéme JOSEPHINE a tiež identifikáciu a autentifikáciu účastníka. Podrobné pokyny pre registráciu, identifikáciu a autentifikáciu účastníka sú uvedené na adrese: https://store.proebiz.com/docs/josephine/sk/Manual_registracie_SK.pdf

webová stránka súťaže návrhov: http://2021.sk/project/revitalizacia-verejnych-priestranstiev-v-trnave

Súťažné podmienky OS Generala Goliana Trnava