Revitalizácia verejných priestranstiev v rámci obytného súboru Tehelná v Trnave

“Mesto Trnava vyhlasuje verejnú neanonymnú projektovú a dvojetapovú krajinársko-architektonickú súťaž Revitalizácia verejných priestranstiev v rámci obytného súboru Tehelná v Trnave. Predmetom súťaže je nájsť najvhodnejší návrh revitalizácie troch vnútroblokov obytného súboru ako aj okolitých plôch z vonkajšej strany blokov. Dvory sú identického charakteru, vytvárajú pokojné oddychové prostredie. Využívané sú predovšetkým miestnymi obyvateľmi. Výsledkom bude zadanie zákazky na štúdiu, schvaľovaciu dokumentáciu v 2 stupňoch, realizačnú dokumentáciu a autorský dohľad. Súčasťou je aj zabezpečenie geodetického zamerania. Ide o zadávanie zákazky podľa ustanovenia § 117 ZVO a podľa uplatniteľných ustanovení Súťažného poriadku SKA.”

Formát: predkladanie ponuky s návrhom

  1. kolo – účastníci predkladajú dve referencie a motivačný list
  2. kolo – štyria vybraní účastníci osobne odprezentujú návrh za režijnú odmenu (skicovné)

Porota:

Ing. Peter Pasečný, KA SKA, predseda poroty, nezávislý na vyhlasovateľovi

Ing. Jarmila Garaiová, závislá na vyhlasovateľovi

Ing. arch. Ondrej Horváth, AA SKA, závislý na vyhlasovateľovi

Ing. arch. Peter Kuklica, AA SKA, nezávislý na vyhlasovateľovi

Ing. Ivana Štigová Kučírková, MSc., KA SKA, nezávislý na vyhlasovateľovi

 

Náhradníci poroty:

Ing.arch. Peter Purdeš, AA SKA, závislý na vyhlasovateľovi

Ing. Štefan Lančarič, Phd., KA SKA, nezávislý na vyhlasovateľovi

Termíny:

  1. 11. 2020 do 15:00 – lehota na predloženie dokladov do 1. etapy
  2. 11. 2020 – predpokladaný termín hodnotiaceho zasadnutia poroty v 1. etape
  3. 11. 2020 – predpokladaný termín vyrozumenia uchádzačov o výsledku 1.etapy
  4. 12. 2020 do 9:00 – lehota na predloženie návrhov do 2. etapy
  5. 12. 2020 od 9:00 – prezentácia návrhov účastníkmi, hodnotiace zasadnutie poroty v 2. etape
  6. 12. 2020 – predpokladaný termín oznámenia výsledkov 2. etapy

 

Predpokladané investičné náklady na realizáciu stavby:

1 250 000 € bez DPH

Režijné odmeny:

4 x 1 700,- € bez DPH

 

Súťažné podmienky, zadanie a prílohy sú prístupné na stránke 2021. Komunikácia účastníka s administrátorkou súťaže a predkladanie dokladov a súťažných návrhov: lenka.borecka@2021.sk

01_vyzva_Sutazne zadanie 02_Identifikacia ucastnika 03_cestne vyhlasenie 04_Informativny navrh zmluvy ako podklad pre priame rokovacie konanie 05_ Obytny_subor_Tehelna_zaverecna_sprava z priesk.verejn.mienky