Výstavba nájomných bytov na Jesenského 4 v Košiciach

Magistrát mesta Košice a ÚHA Košice vyhlasujú verejnú, anonymnú, jednoetapovú, projektovú, architektonicko-urbanistickú súťaž návrhov „Výstavba nájomných bytov na Jesenského 4 v Košiciach“. Účelom súťaže je nájsť návrh, ktorý spomedzi predložených návrhov najlepšie rieši požiadavky zadania a vybrať spracovateľa projektovej dokumentácie.

Termíny:
Lehota na komunikáciu s účastníkmi: do 31.01.2021
Lehota na predkladanie súťažných návrhov: do 31.01.2021
Predpokladaná lehota na overenie súťažných návrhov: do 12.02.2021
Predpokladaná lehota na vyhodnotenie súťaže: do 19.02.2021

Porota:
Nezávislí na vyhlasovateľovi:
Ing. arch. Mária Čutková, AA, predsedníčka poroty
Ing. arch. Ladislav Bobčák, PhD., AA
Ing. arch. Peter Marcinko, AA

Závislí na vyhlasovateľovi:
Zástupca ÚHA mesta Košice: Ing. arch. Martin Jerguš
Ing. arch. Michal Hladký, ArtD.

Náhradníci poroty:
Závislý na vyhlasovateľovi:
Zástupca ÚHA mesta Košice: Ing. arch. Jana Koreňová, AA
Nezávislý na vyhlasovateľovi:
Ing. arch. Tomáš Boroš, ArtD., AA

Ceny a odmeny:
1. cena:    10 000 €
2. cena:      6 000 €
3. cena:      4 000 €
suma vyhradená na odmeny:    5 000 €

Doplňujúce informácie
Účastníkom môže byť jedine subjekt, ktorý má oprávnenie na výkon podnikania predstavujúceho činnosť uvedenú v § 4 zák. č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch alebo podľa ekvivalentnej právnej úpravy platnej v krajine podnikania účastníka.

Profil verejnej zákazky: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/9728/summary

Súťažné podmienky

Sutazne zadanie