700 rokov Žiliny

Súťaž 7/2021 – 700 rokov Žiliny

Účelom verejnej anonymnej kombinovanej súťaže návrhov „700 rokov Žiliny“ je nájsť autora/autorov výtvarno-architektonického riešenia diela, ktoré dôstojným spôsobom pripomenie 700. výročie udelenia prvých (v súčasnosti známych) mestských výsad Žiline v roku 1321 kráľom Karolom I. Róbertom z Anjou a tiež 640. výročie Privilégia pre žilinských Slovákov. Výtvarné dielo je chápané ako pripomenutie významnej historickej udalosti a pocta uhorským panovníkom.  Ide o postup zadávania zákazky s nízkou hodnotou s prvkami súťaže návrhov.”

TERMÍNY:

Lehota na odovzdanie súťažných návrhov: do 13.05.2021 do 15:00 hod.
Zasadnutie poroty a vyhodnotenie súťaže: 19.05. – 20.05.2021

POROTA:

Riadni členovia poroty:
Mgr. art. Juraj Poliak, predseda poroty, výtvarník (nezávislý na vyhlasovateľovi)
Ing. arch. Rudolf Chodelka, podpredseda poroty, AA SKA (závislý na vyhlasovateľovi)
doc. Róbert Brun, akad. mal., výtvarník (nezávislý na vyhlasovateľovi)
Ing. arch. Peter Nezval, AA SKA (nezávislý na vyhlasovateľovi)
Akad. arch. Dušan Voštenák, AA SKA (nezávislý na vyhlasovateľovi)

Náhradní členovia poroty:
Mgr. art. Peter Bohuš, AA SKA (nezávislý na vyhlasovateľovi)
Ing. arch. Ľubica Brunová, AA SKA (nezávislá na vyhlasovateľovi)
Ing. Ján Ničík, komisia kultúry mesta (závislý na vyhlasovateľovi
Ing. arch. Lucia Streďanská, AA SKA (závislá na vyhlasovateľovi)

CENY A ODMENY:

  1. cena 2 500.- €,
  2. cena 1 500,- €,
  3. cena 1 000,- €,

Na základe hodnotenia poroty a kvality súťažných návrhov porota môže rozhodnúť o udelení odmien spolu vo výške 500,- €.

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:

Rozsah: Povinný jeden panel formátu 700 x 1000 mm, možne rozšírenie o jeden nepovinný panel. Vyhlasovateľ komunikuje súťaže cez svoje webové sídlo: http://uha.zilina.sk/sutaze/700-rokov-ziliny/

Súťaže návrhov sa môžu zúčastniť fyzické a právnické osoby, ktorých sídlo alebo miesto podnikania sa nachádza na území niektorej z členských krajín Európskeho hospodárskeho priestoru alebo Švajčiarskej  konfederácie a ktoré spĺňajú podmienky účasti podľa týchto súťažných podmienok. Súťažný návrh môže predložiť každý kolektív zložený z výtvarníka a architekta, ktorí sú oprávnení na výkon činnosti – predmetu súťaže. Požaduje sa predloženie týchto dokladov: výtvarník –  kópia dokladu o jeho dosiahnutom vzdelaní (alebo iný doklad, napr. IČO a DIČ), architekt – predloženie dokladu o odbornej spôsobilosti – kópie Autorizačného osvedčenia SKA alebo rovnocenného oprávnenia zahraničného účastníka.

SÚŤAŽNÉ PODMIENKY_700 r Žiliny.