BIATEC – dejiny keltského mincovníctva v Bratislave

Galéria mesta Bratislavy v spolupráci s Mestským ústavom ochrany pamiatok v Bratislave vyhlasuje projektovú verejnú architektonickú dvojetapovú súťaž návrhov, ktorej predmetom je vytvorenie novej stálej expozície „BIATEC“ – dejiny keltského mincovníctva v Bratislave. Účelom súťaže je nájsť návrh, vypracovaný podľa scenára, vypracovaného autormi expozície, ktorý spomedzi predložených návrhov najlepšie rieši požiadavky zadania a následne umožní zadanie nadväzujúcej zákazky.

Efektívne využitie relatívne malého priestoru expozície (18,5 m2) vyžaduje precízny návrh prepájajúci architektonické riešenie s modernými digitálnymi technológiami. Cieľom je pomocou projekčnej techniky a interaktívnych riešení priniesť do priestoru omnoho bohatší obsah a prezentovať kultúrne dedičstvo prostredníctvom vizuálnych príbehov a atraktívnym zapojením návštevníka do interakcie. Priestor obohatí len niekoľko vybraných artefaktov, z ktorých každý vo svojej kategórii reprezentuje povahu a charakter prezentovaného kusu histórie.

Termíny:

12.7.2021 – zverejnenie výzvy

23.7.2021 – lehota na predloženie dokladov do 1. etapy

27.8.2021 – lehota na predloženie návrhov do 2. etapy

6.9.2021 – predpokladaný termín oznámenia výsledkov 2. etapy

Porota:

Nezávislí na vyhlasovateľovi: Ing. arch. Jakub Kopec AA CKA – predseda poroty

doc. Mgr. art. Ján Šicko, ArtD.

Mgr. art. Martin Varga

Mag. arch. Kristína Rypáková

Závislí na vyhlasovateľovi:

Mgr. Katarína Trnovská, ArtD

Náhradníci poroty:

Nezávislý na vyhlasovateľovi: Ing. arch. Eva Belláková, PhD

Závislá na vyhlasovateľovi: Mgr. Zuzana Jakalová

Expert poroty:

PhDr. Ivo Štassel (Mestský ústav ochrany v pamiatok v Bratislave), PhDr. Margaréta Musilová (Mestský ústav ochrany v pamiatok v Bratislave, Slovenská archeologická spoločnosť)

Ceny pre súťažiacich:

Vyhlasovateľ za vypracovanie návrhov určuje účastníkom 2. etapy cenu za každý návrh vo výške 1.500,- € bez DPH. Táto cena bude na základe objednávky, vystavenej vyhlasovateľom na začiatku 2. etapy, vyplatená každému z troch vybraných účastníkov, pokiaľ predloží návrh v požadovanom termíne a rozsahu.

Doplňujúce informácie:

Účastníkom môže byť jedine subjekt:

  1. a) odborne spôsobilý, ktorý má dosiahnuté vysokoškolské vzdelanie minimálne druhého stupňa v odbore architektúra, scénografia, dizajn alebo podľa ekvivalentnej právnej úpravy platnej v krajine sídla, podnikania, či mieste inej adresy účastníka.
  2. b) oprávnený na výkon podnikania, predstavujúceho činnosť na základe článku 2, písmena b), podľa § 117 ods. 5 s odkazom na § 32 ods. 1 písm. e) ZVO. T.j. musí byť oprávnený na výkon obchodnej činnosti zodpovedajúcej zadávanej zákazke alebo podľa ekvivalentnej právnej úpravy platnej v krajine podnikania účastníka. Splnenie tejto podmienky je účastník povinný preukázať výpisom z príslušného registra. Subjektom môže byť: fyzická osoba, skupina fyzických osôb podľa písm. a), ktorá pre uzavretie zmluvy o dielo určí spomedzi seba jedného zástupcu a vysporiada medzi sebou autorskoprávne vzťahy s tým spojené, právnická osoba, ktorej konateľ spĺňa podmienky podľa písm. a).

súťažné podmienky_BIATEC

http://www.gmb.sk/sk/news/view/258