Dostavba komplexu Vysokej školy múzických umení na Svoradovej ulici v Bratislave

súťaž 23/2021

Vysoká škola múzických umení v Bratislave vyhlasuje verejnú jednokolovú projektovú architektonickú súťaž návrhov pod názvom “Dostavba komplexu Vysokej školy múzických umení na Svoradovej ulici v Bratislave, 2021”.

Zámerom Vysokej školy múzických umení je vytvorenie nových priestorov pre potreby školy v prieluke na Svoradovej ulici. Na riešených parcelách sa v súčasnosti nachádza dvojpodlažný objekt bez väčšej architektonickej hodnoty, ktorý bude pred realizáciou návrhu asanovaný.

Súťažné podmienky boli overené Slovenskou komorou architektov dňa 16. júla 2021 pod číslom KA-352/2021.

 

Termíny:

03.09.2021 – vyhlásenie súťaže

19.11.2021 o 17:00 – lehota na predkladanie súťažných návrhov

03.12.2021 – predpokladaná lehota na vyhodnotenie súťaže

09.12.2021 – predpokladaný termín oznámenia a zverejnenia výsledkov

 

Porota:

Nezávislí na vyhlasovateľovi:

Ing. arch. Kornel Kobák, AA SKA – predseda poroty

Ing. arch. Akad. arch. Juraj Štecko, AA SKA

Ing. arch. Lukáš Šíp, AA SKA

doc. Ing. arch. Alexander Schleicher, PhD., AA SKA

Závislí od vyhlasovateľa:

doc. Mgr. art. Juraj Letenay

Náhradníci poroty:

Nezávislý na vyhlasovateľovi: Ing. arch. Patrícia Botková, AA SKA

Závislý na vyhlasovateľovi: Ing. Jana Cibulčíková

Experti poroty:

Ing. Vladimír Kohút, Ing. Ján Habaj

 

Ceny a odmeny:

  1. cena – 15 000 €
  2. cena – 9 000 €
  3. cena – 6 000 €

Suma vyhradená na odmeny – 10 000 €

 

Okruh účastníkov:

Účastníkom môže byť jedine hospodársky subjekt, ktorý má oprávnenie na výkon podnikania predstavujúceho činnosť uvedenú v § 4 alebo § 5 odsek (1) písmeno a) zák. č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v zn. n. p. alebo podľa ekvivalentnej právnej úpravy platnej v krajine podnikania účastníka.

 

Doplňujúce informácie:

Komunikácia sa bude uskutočňovať elektronicky spôsobom určeným funkcionalitou elektronického komunikačného nástroja eZakazky na portáli www.ezakazky.sk. Účastník predkladá súťažný návrh elektronicky prostredníctvom informačného systému eZakazky.

00 sutazne podmienky VSMU 2021

01 zadanie VSMU 2021