Idea pre Magnu

“Spoločnosť Kursalon s.r.o. vyhlasuje verejnú anonymnú, ideovú, jednoetapovú, urbanisticko-architektonická súťaž návrhov pod názvom “Idea pre Magnu”. Predmetom súťaže je nové sídlo pre spoločnosť Magna Energia, ktoré má vzniknúť adaptáciou v súčasnosti opusteného areálu bývalej výrobne elektrických svetiel Heliand (neskôr Zlatokov) na Bratislavskej ulici v Piešťanoch. Očakávaním investora je získanie ideového návrhu na dôstojné a funkčné priestory, so zmyslom pre racionálnosť, bez nadmernej okázalosti. Riešenie priestorovej organizácie areálu a prepojenia budov do jedného funkčného celku, Vytvorenie príjemného pracovného prostredia pre zamestnancov firmy, v celkovej ekonomickej a ekologickej udržateľnosť návrhu.”

Okruh účastníkov:

Účastníkom môže byť každý, kto dosiahol vysokoškolské vzdelanie minimálne prvého stupňa v odbore architektúra alebo v odbore urbanizmus alebo v odbore pozemné stavby.

Termíny:

Termín vyhlásenia súťaže:                                                              15. 01. 2021

Lehota na predkladanie súťažných návrhov:                                  12. 03. 2021 do 17:00

Predpokladaná lehota na vyhodnotenie súťaže:                            19. 03. 2021

Predpokladaný termín oznámenia a zverejnenia výsledkov:         23. 03. 2021

 

Vyhlasovateľ odporúča v rámci prípravy návrhu absolvovať obhliadku miesta realizácie predmetu súťaže. Prebehnú 2 organizované obhliadky riešeného územia so stretnutím na adrese Bratislavská 101, 921 01 Piešťany, v nasledujúcich termínoch: 25. 01. 2021 o 10:00 a 01.02. 2021 o 10:00

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo na zmenu termínov organizovaných obhliadok na základe momentálnej pandemickej situácie a hygienickým nariadeniam vlády SR. Všetky aktuálne termíny obhliadok budú zverejnené na stránke odpovedí. Pre individuálnu obhliadku nás kontaktujte.

 

Porota:

Riadni členovia

Ing. arch. Michal Vršanský / autorizovaný architekt SKA / Predseda poroty

Ing. arch. Lukáš Kordík / autorizovaný architekt SKA

Ing. arch. Peter Jurkovič / autorizovaný architekt SKA

Ing. Peter Bohuš / autorizovaný stavebný inžinier

Mgr. Zuzana Moravčíková / za Magna Energia

Náhradníci poroty

Mgr. art. Michal Staško / dizajnér

Ing. arch. Adam Lukačovič / architekt

 

Ceny:

  1. cena: 5 000,00 €
  2. cena: 3 500,00 €
  3. cena: 2 500,00 €

Suma vyhradená na odmeny:     2 500,00 €

Komunikácia medzi vyhlasovateľom a účastníkom sa uskutočňuje v slovenskom (prípadne českom) jazyku výhradne prostredníctvom kontaktného bodu – webstránky súťaže https://www.magna-energia.sk/ideapremagnu

01 SÚŤAŽNÉ PODMIENKY

PRÍLOHA Č.1 – SÚŤAŽNÉ ZADANIE