Kultúrne stredisko a knižnica, Žarnovická – Rača

 

Mestská časť Bratislava Rača, Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava a Metropolitný inštitút Bratislavy vyhlasujú verejnú projektovú jednokolovú architektonicko-urbanistickú súťaž návrhov pod názvom “Kultúrne stredisko a knižnica, Žarnovická – Rača”.

Predmetom súťaže návrhov je spracovanie architektonicko-urbanistického návrhu kultúrneho strediska spojeného s knižnicou pre mestskú časť Rača v Bratislave. Budova, ktorú v súčasnosti mestská časť pre tieto funkcie využíva, bola postavená začiatkom osemdesiatych rokov a aktuálne už nevyhovuje požiadavkám strediska. Súťažný návrh by mal priniesť funkčný a atraktívny komplex, ktorý bude komunikovať s verejným priestorom v okolí a poskytne možnosť trávenia voľného času pre obyvateľov.

Súťažné podmienky boli overené Slovenskou komorou architektov dňa 16. augusta 2021 pod číslom KA-614/2021.

 

Termíny:

23.08.2021 – vyhlásenie súťaže

19.11.2021 do 17:00 – lehota na predkladanie súťažných návrhov

30.11.2021 – predpokladaný termín zasadnutia poroty

17.12.2021 – predpokladaný termín oznámenia a zverejnenia výsledkov

 

Porota:

Nezávislí na vyhlasovateľovi:

Mgr. Akad. arch. Roman Brychta, AA ČKA (CZ)  – predseda poroty

Mgr. art. Matúš Bišťan, AA SKA

Ing. arch. Jitka Ressová, AA ČKA (CZ)

Závislí od vyhlasovateľa:

Mgr. Michal Drotován – starosta MČ Rača,

Ing. arch. Katarína Bergerová – MIB

Náhradníci poroty:

Nezávislý na vyhlasovateľovi: Ing. arch. Martin Hörmann, AA SKA

Závislý na vyhlasovateľovi: Ing. Róbert Pajdlhauser – zástupca starostu MČ Rača

Experti poroty:

Ing. Soňa Ridillová – dopravné riešenie, Ing. Ján Kubovčák – rozpočtár, Ing. Miroslav Lacko – statika

 

Ceny pre súťažiacich:

  1. miesto – 10 000 €
  2. miesto – 6 000 €
  3. miesto – 4 000 €

 

  1. odmena – 1 250 €
  2. odmena – 1 250 €

 

Okruh účastníkov:

Účastníkom môže byť jedine hospodársky subjekt, ktorý má oprávnenie na výkon podnikania predstavujúceho činnosť uvedenú v §4 alebo §5 odsek (1) písmeno a) zák. č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v zn. n. p. alebo podľa ekvivalentnej právnej úpravy platnej v krajine podnikania účastníka.

 

Doplňujúce informácie:

Komunikácia medzi vyhlasovateľmi a účastníkom sa uskutočňuje v slovenskom alebo českom jazyku, výhradne prostredníctvom informačného systému Josephine.

Profil vyhlasovateľa: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/13847/summary

00-Podmienky

01-Zadanie