Kultúrny dom Malacky

Mesto Malacky vyhlasuje verejnú dvojkolovú projektovú kombinovanú urbanisticko-architektonickú súťaž návrhov po názvom „Kultúrny dom Malacky“. Cieľom súťaže je získať architektonický návrh Kultúrneho centra Malacky (ďalej aj „KC Malacky“), ktorý sa stane základným podkladom na dodanie kompletnej projektovej dokumentácie a autorského dozoru.

Primárnou úlohou súťažného návrhu je priniesť odpoveď na architektonickú podobu nového kultúrneho centra. Na riešenom území sa dnes nachádza objekt z 2. polovice 20. storočia, ktorý v minulosti slúžil ako Mestský úrad a predtým ako sídlo spoločnosti Nafta Gbely. Je na zvážení účastníkov do akej miery sa rozhodnú jestvujúci objem zachovať resp. celý jestvujúci objekt asanovať.

 

Termíny

23.7.2021 – vyhlásenie súťaže

14.10.2021 do 23:59:59 – lehota na predkladanie návrhov do 1. kola

19.01.2022 – predpokladaná lehota na predkladanie návrhov do 2. kola

 

Porota

Nezávislí na vyhlasovateľovi:

Ing. arch. Martin Jančok, AA SKA – predseda poroty

Ing. arch. Marek Chalupa, AA ČKA (CZ)

Ing. arch. Martin Kusý ml., AA SKA

Závislí od vyhlasovateľa:

Mgr. art. Branislav Škopek, AA SKA

Ing. Milan Ondrovič, PhD.

Náhradníci poroty:

Nezávislý na vyhlasovateľovi: Ing. Ing. arch. Róbert Bakyta, AA SKA

Závislý na vyhlasovateľovi: JUDr. Ing. Juraj Říha

 

Ceny pre súťažiacich:

Režijné odmeny: 3 x 9000 € (pre účastníkov 2. kola, ktorí odovzdajú v požadovanej lehote súťažný návrh spĺňajúci všetky podmienky)

Ceny:

  1. miesto – 3000 €
  2. miesto – 2000 €
  3. miesto – 1000 €

Odmeny: Porota má právo navrhnúť odmeny pre účastníkov v celkovej hodnote 3 000 € spolu. O finálnom prerozdelení odmien rozhodne porota na 2. hodnotiacom zasadnutí (po 2. kole).

 

Doplňujúce informácie:

Komunikácia ako aj predkladanie súťažných návrhov bude prebiehať elektronicky v systéme Josephine na adrese: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/12861/summary.

Návrh môže predložiť každý, kto je oprávnený na výkon činnosti autorizovaného architekta (podľa § 4 Zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch alebo podľa ekvivalentnej právnej úpravy platnej v mieste sídla, mieste podnikania, či mieste inej adresy účastníka, ďalej len „Zákona 138/1992“) alebo je oprávnený na výkon činnosti inžiniera podľa § 5, ods. (1), písm. a) ( len s označením osvedčenia A1 na pečiatke ), ktorý je oprávnený na vykonávanie komplexných architektonických a inžinierskych služieb a súvisiaceho technického poradenstva podľa Zákona 138/1992 resp. ekvivalentnej právnej úpravy účinnej v mieste sídla, podnikania alebo obvyklého pobytu mimo územia SR.

00_Sutazne podmienky_Malacky

01_zadanie_ KC Malacky