Lávky cez Chorvátske rameno v Petržalke

Súťaž 8-11/2021

Hlavné mesto Bratislava,  Metropolitný inštitút Bratislavy a METRO Bratislava vyhlasujú štyri samostatné architektonické súťaže na lávky cez Chorvátske rameno v Petržalke. Lávky budú urbanisticky, architektonicky, funkčne a dopravne napojené do kontextu miesta, rešpektujúce tvarovanie terénu a zelene Chorvátskeho ramena. Zámerom je najmä zlepšenie dostupnosti zastávok MHD vytvorením komfortného a jednoduchého prístupu. V súťaži budú tiež riešené nadväzujúce chodníky a krajinné úpravy v okolí lávok.

Ide o štyri samostatné súťaže návrhov s rovnakým jadrom zadania, ktoré sú vyhlásené naraz a budú vyhodnocované jednou porotou v jednom termíne. Pre každú situáciu sa bude hľadať najlepšie riešenie. Architekti tak môžu navrhovať jednu alebo viacero lávok.  Každá súťaž je anonymná, verejná, jednokolová, architektonicko-konštrukčná s termínom odovzdania návrhov v júni 2021. Pre všetky súťaže platia rovnaké termíny, porota, ceny a odmeny, líšia sa zadaním.

TERMÍNY:
Dátum úvodného zasadnutia poroty                                               11. 2.  2021
Dátum vyhlásenia súťaže                                                               26.  3. 2021
Lehota na predkladanie súťažných návrhov                              14. 6. 2021, 17:00 hod.
Predpokladaná lehota na overenie súťažných návrhov                  28. 6. 2021
Predpokladaná lehota na vyhodnotenie súťaže                                6. 7. 2021
Predpokladaný termín oznámenia a zverejnenia – výsledkov   12.7. 2021
Predpokladaný termín zverejnenia súťažných návrhov                 23. 7.  2021
Predpokladaná lehota na vyplatenie cien a odmien účastníkom    31. 7. 2021

Vyhlasovateľ odporúča v rámci prípravy návrhu absolvovať obhliadku miesta realizácie predmetu súťaže. Miesto realizácie predmetu súťaže je voľne prístupné.

POROTA:
Riadni členovia poroty – nezávislí na vyhlasovateľovi:
Peter Paulík — autorizovaný stavebný inžinier SKSI
Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF STU Bratislava)
Tomáš Koumar — autorizovaný architekt ČKA
Ondřej Hofmeister — autorizovaný stavebný inžinier ČKAIT

Závislí na vyhlasovateľovi:
František Brliť — autorizovaný stavebný inžinier, SKSI, poradca 1. námestníčky primátora Bratislavy pre oblasť dopravných stavieb
Ingrid Konrad — Hlavná architekta mesta, Bratislava

Náhradníci poroty – nezávislí na vyhlasovateľovi:
Pavol Šilla — autorizovaný architekt SKA
Závislí na vyhlasovateľovi:
Michala Kozáková — architektka, členka, predstavenstva METRO Bratislava a.s.

CENY A ODMENY:
V každej súťaži na jednotlivú lávku budú udelené podľa poradia návrhov ceny za prvé až tretie miesto. Sumy sa líšia – viď. Súťažné podmienky.

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
Komunikácia medzi vyhlasovateľmi a účastníkom sa uskutočňuje v slovenskom alebo českom jazyku, výhradne prostredníctvom informačného systému Josephine. Kompletné zadanie je zverejnené na webe MIB: https://mib.sk/sutaz/lavky-cez-chorvatske-rameno-v-petrzalke/  a portáli verejného obstarávania:

Lávka č. 1 https://josephine.proebiz.com/sk/tender/11099/summary
Lávka č. 2 https://josephine.proebiz.com/sk/tender/11217/summary
Lávka č. 3 https://josephine.proebiz.com/sk/tender/11219/summary
Lávka č. 4 https://josephine.proebiz.com/sk/tender/11220/summary

Účastníkom môže byť jedine subjekt, ktorý má oprávnenie na výkon podnikania predstavujúceho činnosť uvedenú v §4 alebo §5 odsek (1) písmeno a) zák. č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v zn. n. p. alebo podľa ekvivalentnej právnej úpravy platnej v krajine podnikania účastníka. V prípade účasti autorského tímu (riešiteľského kolektívu), musí podmienku odbornej spôsobilosti spĺňať aspoň jeden člen – účastník, ktorý bude splnomocnený ostatnými členmi riešiteľského kolektívu na predkladanie a nakladanie s návrhom v plnom rozsahu. Vyhlasovateľ odporúča zastúpenie statika so zameraním na mosty a krajinného architekta v riešiteľskom tíme. Súťaž nadväzuje na projekt predĺženia električkovej trate zo Šafárikovho námestia po Janíkov dvor, kde aktuálne prebieha verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby a ukončenie výstavby je naplánované o dva roky. V rovnakom čase je preto naplánovaná aj výstavba lávok podľa návrhov, ktoré vzídu zo súťaže. “

00-Sutazne-podmienky-L1 – 01-Sutazne-zadanie-L1
00-Sutazne-podmienky-L2 – 01-Sutazne-zadanie-L2
00-Sutazne-podmienky-L3 – 01-Sutazne-zadanie-L3
00-Sutazne-podmienky-L4 – 01-Sutazne-zadanie-L4