Logistický park Letisko Košice – Airport Košice, a.s

Spoločnosť Letisko Košice – Airport Košice, a.s. vyhlasuje verejnú anonymnú, projektovú, dvojkolová urbanisticko – architektonickú súťaž návrhov “Logistický park Letisko Košice – Airport Košice, a.s.“ Predmetom Súťaže je výber najvhodnejšieho návrhu urbanistického riešenia zóny v bezprostrednej blízkosti Letiska Košice v prvom kole a architektonický návrh dvoch logistických areálov -jedného areálu s administratívnou budovou s pričleneným halovým objektom a druhého areálu s distribučnou halou ako súčasť riešenej časti územia v druhom kole.

TERMÍNY PREDĹŽENÉ!

Lehota na odovzdanie návrhov v 1. kole: 11.06.2021, 16:00 hod.
Dátum hodnotiaceho zasadnutia poroty v 1. kole: 17.06. o 13.00 hod. / 18.06 o 13.00 hod.

V súvislosti s týmto posunom sa adekvátne posúvajú i ďalšie termíny uvedené v súťažných podkladoch. 

Pôvodné termíny:
Dátum vyhlásenia súťaže: 3. 3. 2021
Termíny obhliadky: 10. 3. 2021 a 17. 3. 2021, vždy o 13:00 hod.
Lehota k podaniu otázok pre 1. kolo: do 2. 4. 2021 (vrátane)
Lehota na odovzdanie návrhov v 1. kole: 21. 5. 2021 do 16:00 hod.
Dátum hodnotiaceho zasadnutia poroty v 1. kole: 27. 5. 2021
Lehota na vyhlásenie výsledkov 1. kola: do 2. 6. 2021
Lehota na odovzdanie návrhov v 2. kole: 27. 8. 2021 do 16:00 hod.
Dátum prezentácie návrhov súťažiacimi v 2. kole: 2. 9. 2021 od 13:00
Dátum hodnotiaceho zasadnutia poroty v 2. kole: 9. 9. 2021
Lehota na vyhlásenie výsledkov: predbežne do 15. 9. 2021

 

POROTA

Riadni členovia poroty –závislí na Vyhlasovateľovi:
Ing. Tomáš Jančuš, PhD., Člen predstavenstva Vyhlasovateľa
Ing. arch. Branislav Ivan, AA

Riadni členovia poroty –nezávislí na Vyhlasovateľovi:
Ing. arch. Peter Lényi, AA, predseda poroty
Ing. arch. MgA. Osamu Okamura, Dekan Fakulty umění a architektury, Technická univerzita v Liberci
Ing. arch. Peter Stano, AA

Náhradník poroty –závislý na Vyhlasovateľovi: Ing. Štefan Fedák

Náhradník poroty –nezávislý na Vyhlasovateľovi: Ing. arch. Martin Jerguš

 

CENY A ODMENY

  1. cena: 9 750€
  2. cena: 5 850€
  3. cena: 3 900€

Predpokladané investičné náklady Vyhlasovateľa na realizáciu areálov predstavujú sumu vo výške cca 3 700 000 € (hrubý odhad podľa predpokladanej výmery v m2).

 

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

U každého Účastníka sa vyžaduje splnenie požiadavky na odbornú spôsobilosť – oprávnenie na činnosť podľa §4 alebo §5 ods. 1 písm. a)zákona č. 138/1992 Zb. z. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, alebo je rovnocenne oprávnenou osobou podľa príslušnej legislatívy v niektorom zo štátov Európskeho hospodárskeho priestoru/Švajčiarskej konfederácie.

Relevantné oznámenia v rámci priebehu Súťaže, určené pre všetkých účastníkov Súťaže, bude Vyhlasovateľ zverejňovať na svojej internetovej stránke https://www.airportkosice.sk/sk/pre-cestujucich/aktuality/sutaze

LETISKO KE verejna sutaz_sutazne podmienky 210301