Expozícia: Moderná architektúra mesta Trenčín a okolia

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne vyhlasuje verejnú dvojetapovú projektovú architektonicko-výtvarnú súťaž návrhov na expozíciu “Moderná architektúra mesta Trenčín a okolia”.

GMAB plánuje v roku 2022 vytvoriť novú “stálu expozíciu”, venovanú modernej architektúre 20. storočia s dôrazom na architektúru a urbanizmus mesta Trenčín a trenčianskeho regiónu. Táto úplne nová platforma doposiaľ v meste absentovala napriek existujúcim komunitám, ktoré sa architektúrou dlhodobo zaoberajú.

Nové architektonické riešenie stálej expozície by malo v prvom rade architektonicky zjednotiť priestor určený na expozície a výstavy s obsahom primárne modernej architektúry mesta Trenčín a jeho okolia. Ďalej si kladie za cieľ navrhnúť multifunkčný mobiliár slúžiaci pre rôznorodé účely a charaktery výstav/expozícii. Je tiež dôležité riešiť technické problémy priestoru spôsobené lokalizáciou pod úrovňou chodníka (vlhnutie priestoru).

 

Súťažné podmienky boli overené Slovenskou komorou architektov dňa 20. augusta 2021 pod číslom KA-648/2021.

 

Termíny:

23.8.2021 – vyhlásenie súťaže

15.9. 2021 o 15:00 hod. – lehota na predloženie dokladov do 1. etapy

15.11. 2021 o 15:00 hod. – lehota na predloženie návrhov do 2. etapy

19.11.2021 – predpokladaný termín hodnotiaceho zasadnutia poroty v 2. etape spojeného s prezentáciou súťažných návrhov účastníkmi

26.11.2021 – predpokladaný termín oznámenia a zverejnenia výsledkov

 

Porota:

Nezávislí na vyhlasovateľovi:

Ing. arch. Peter Kohout

Ing. arch. Milan Rožník, predseda poroty

doc. Pavel Choma, akad. mal.

PhDr. Miroslav Pavel, PhD.

Závislí od vyhlasovateľa:

Mgr. art. Barbora Petríková

Náhradníci poroty:

Nezávislý na vyhlasovateľovi: Mgr. Štěpán Bärtl  MSc.

Závislý na vyhlasovateľovi: PaedDr. Ela Porubänová

Experti poroty:

Ing. arch. Adriana Mlynčeková PhD. (Mesto Trenčín), Ing. arch. Mgr. Klára Brůhová, Ph.D. (Fa ČVUT, UMPRUM)

 

Odmeny pre súťažiacich:

Každému z troch vybraných účastníkov 2. etapy, pokiaľ predloží návrh v požadovanom termíne a rozsahu, bude vyplatená odmena 1 600 € s DPH.

 

Okruh účastníkov:

Účastníkom môže byť jedine subjekt, ktorý má dosiahnuté vysokoškolské vzdelanie minimálne druhého stupňa v odbore architektúra, scénografia, dizajn alebo podľa ekvivalentnej právnej úpravy platnej v krajine sídla, podnikania, či mieste inej adresy účastníka.

Zároveň subjekt musí byť oprávnený na výkon podnikania, predstavujúceho činnosť podľa § 117 ods. 5 s odkazom na § 32 ods. 1 písm. e) ZVO. t. j. musí byť oprávnený na výkon obchodnej činnosti zodpovedajúcej zadávanej zákazke alebo podľa ekvivalentnej právnej úpravy platnej v krajine podnikania účastníka.

 

Doplňujúce informácie:

Celý súťažný návrh a tiež všetky dokumenty predložené do súťaže musia byť vyhotovené v slovenskom, prípadne českom jazyku.

Predmetom nadväzujúcej zákazky je vypracovanie architektonicko-dizajnovej štúdie a dokumentácie pre realizáciu interiéru, vykonanie odborného autorského dohľadu a inžinierskej činnosti súvisiacej s vyššie uvedenými službami.

Hodnota honoráru za vypracovanie architektonicko-dizajnovej štúdie bude adekvátne prehodnotená v závislosti od výšky obdržaného grantu, a to vo výške 15% z celkovej hodnoty zákazky.

Výška predpokladanej celkovej investície na realizáciu expozície je 85 000 € s DPH.

SP Bazovsky

Súťažné zadanie Bazovsky