Námestie slobody v Banskej Bystrici

Mesto Banská Bystrica vyhlasuje verejnú jednokolovú anonymnú urbanisticko-architektonickú súťaž návrhov pod názvom “Námestie Slobody v Banskej Bystrici”. Účelom súťaže je výber a obstaranie komplexného urbanistického návrhu revitalizácie a prestavby Námestia Slobody v Banskej Bystrici pri zvýraznení a zachovaní jeho hlavných funkcií v centre mesta.  Cieľmi sú vyriešenie priestorových a funkčných problémov, povýšenie a podporenie významu hlavnej kompozičnej osi vedenej v smere východ – západ a vrcholiacej pamätníkom SNP.  Vážnym problémom riešeného územia sú tiež urbanisticko-dopravné problémy a dopravná obsluha.

Súťažné podmienky boli overené Slovenskou komorou architektov dňa 29. júla 2021 pod číslom KA-605/2021.

 

Termíny:

30.7.2021 – vyhlásenie súťaže

12.10.2021 do 15:00 – lehota na predkladanie súťažných návrhov

20.10. – 21.10.2021 – predpokladaný termín zasadnutia poroty

11.11.2021 – lehota na vyhlásenie výsledkov

 

Porota:

Nezávislí na vyhlasovateľovi:

Ing. arch. Peter Žalman, CSc., AA SKA – predseda poroty

Ing. arch. Martin Pavelek, AA SKA – podpredseda poroty

Ing. Anna Dobrucká, PhD., KA SKA

Ing. arch. Martin Drahovský, AA SKA

Ing. arch. Štefan Moravčík, AA SKA

Závislí od vyhlasovateľa:

Ing. arch. Ivica Gašparovičová, AA SKA

Ing. arch. Vladimír Letovanec

Náhradníci poroty:

Nezávislí na vyhlasovateľovi:

Ing. arch. Ján Gustiňák, AA SKA

Ing. arch. Tomáš Sobota, AA SKA

Závislí na vyhlasovateľovi:

Mgr. Jakub Gajdošík

Ing. arch. Peter Lapín

Expert poroty:

Ing. Peter Faith, PhD. – doprava

 

Ceny pre súťažiacich:

  1. miesto – 15 000 €
  2. miesto – 9 000 €
  3. miesto – 6 000 €

Na základe hodnotenia poroty a kvality súťažných návrhov porota môže rozhodnúť o udelení odmien spolu vo výške 4 000 €.

 

Okruh účastníkov:

Účastníkom súťaže návrhov môže byť každý uchádzač alebo tím – kolektív, ktorý splní podmienky účasti v súťaži podľa zákona č. 343/2015 Z.z o verejnom obstarávaní v znení neskorších zmien a predpisov.

Súťaže návrhov sa môžu zúčastniť fyzické a právnické osoby, ktorých sídlo alebo miesto podnikania sa nachádza na území niektorej z členských krajín Európskeho hospodárskeho priestoru alebo Švajčiarskej konfederácie a ktoré spĺňajú podmienky účasti podľa týchto súťažných podmienok. Súťažný návrh môže predložiť každý, kto je oprávnený na výkon činnosti autorizovaného architekta podľa § 4 zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch alebo podľa ekvivalentnej právnej úpravy platnej v mieste sídla, mieste podnikania, či mieste inej adresy účastníka.

Doplňujúce informácie:

Súťažné podmienky vrátane ich príloh (súťažných pomôcok) je možné získať v profile verejného obstarávateľa – vyhlasovateľa na elektronickom úložisku vestníka Úradu pre verejné obstarávanie https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/4778. Predkladanie návrhov je umožnené iba registrovanému účastníkovi.

NÁM. SLOBODY BB . Súťažné podmienky,