Námestovo – Transformácia nábrežia

Mesto Námestovo vyhlasuje verejnú neanonymnú projektovú dvojetapovú urbanisticko-architektonickú súťaž návrhov pod názvom Námestovo – Transformácia nábrežia.

Nábrežie Oravskej priehrady je v Námestove dlhodobo diskutovaná téma. V minulosti už boli vytvorené urbanistické štúdie, ktoré sa ňou zaoberali, ale neboli ďalej rozpracované a dnes sú považované za neaktuálne. Časť územia bola upravená alebo zastavaná, avšak dialo sa tak bez celistvého uchopenia tejto lokality. Oravská priehrada je miestom spoločenského života, rekreácie, ale aj miesto biodiverzity. Vo vzťahu k mestu je územím s vysokým potenciálom, v súčasnosti bez jeho plného využitia. V tomto súťažnom procese má vyhlasovateľ, mesto Námestovo, zámer získať návrh, ktorý bude čo najkvalitnejším realistickým scenárom pre budúcu transformáciu a rozvoj riešeného územia.

Termíny:

  • 12. 02. 2021 do 15.00 – lehota na predloženie dokladov do 1. etapy
  • (referencie, motivačný list)
  • 22. 02. 2021– predpokladaná lehota na vyhodnotenie 1. etapy, výber troch postupujúcich účastníkov
  • 08. 03. 2021– predpokladaný dátum 1. workshopu (obhliadka územia)
  • 22. 04. 2021– predpokladaný dátum 2. workshopu (prezentácia rozpracovaných návrhov)
  • 04. 06. 2021 do 17.00 – dátum odovzdania návrhov
  • 11. 06. 2021– predpokladaný dátum 3. workshopu (záverečná prezentácia)
  • 07/2021– vyhlásenie výsledkov súťaže

Porota:
Ing. arch. Oliver Sadovský (predseda poroty)
Milan Hubík (za vyhlasovateľa)
Ing. Zdeněk Sendler
Ing. arch. Ladislav Nagy
Ing. Ondřej Hofmeister
Náhradníci poroty: 
Ing. Soňa Medvecká, PhD. (za vyhlasovateľa)
Ing. arch. Martin Berežný

Ceny pre súťažiacich:
3 x 5000 eur

Komunikácia medzi vyhlasovateľom a účastníkmi sa uskutočňuje v slovenskom (prípadne českom) jazyku výhradne elektronicky prostredníctvom e-mailu na adresu koordinátorky verejného obstarávania anna.kvasniakova@2021.sk.

Podmienkou pre uchádzačov je preukázanie sa oprávnením na výkon podnikania predstavujúceho činnosť uvedenú v §4 alebo §5, zák. č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v zn. n. p., prípadne podľa ekvivalentnej právnej úpravy platnej v krajine podnikania účastníka.

VÝZVA Námestovo – transformácia Nábrežia, 2021