Nová stála expozícia pre Kysucké múzeum

Nová stála expozícia pre Kysucké múzeum

“Dejiny Čadce a okolitých obcí”

Kysucké múzeum vyhlasuje projektovú verejnú architektonicko-výtvarnú dvojetapovú súťaž, ktorej predmetom je vytvorenie novej stálej expozície „Dejiny Čadce a okolitých obcí“ podľa libreta vypracovaného odbornými pracovníkmi múzea. Účelom súťaže je nájsť návrh, ktorý spomedzi predložených návrhov najlepšie rieši požiadavky zadania. Predmetom riešenia bude návrh interiéru a stálej expozície pre Kysucké múzeum a grafického spracovania výstupov pre túto expozíciu, v ktorej budú zakomponované multimediálne zariadenia, SMART riešenia a inovatívne prvky.

Predmetom nadväzujúcej zákazky bude dopracovanie návrhu do plnohodnotnej architektonicko-výtvarnej štúdie a súbor výkonov inžiniersko-projektových činností pre architektonický objekt a úpravy, grafické spracovanie návrhu pre multimediálnu expozíciu, spracovanie podkladu pre verejné obstarávanie produktov a zhotoviteľov a autorský dozor.

Termíny:

30.06.2021 – vyhlásenie

13.07.2021 do 15:00 – lehota na predloženie dokladov do 1. etapy

30.08.2021 do 15:00 – lehota na predloženie ponúk do 2. etapy

06.09.2021 – predpokladaný termín oznámenia výsledkov 2. etapy

Porota:

Nezávislí na vyhlasovateľovi:

Mgr.art. Aleš Šedivec (predseda poroty)

Mgr.art. Peter Liška

MSc (Arch)  Katarína Labáthová

Závislí na vyhlasovateľovi:

Mgr. Martin Turóci, PhD.

PhDr. Marián Liščák, PhD.

Náhradníci poroty:

Nezávislý na vyhlasovateľovi: Ing. arch. Marek Harčarík

Závislá na vyhlasovateľovi: Mgr. Martina Krkošková

Expert poroty:

Mgr. Františka Marcinová, PhD. (Ľubovnianske múzeum, predsedníčka Zväzu múzeí na Slovensku)

Ceny pre súťažiacich:

3 x 1500 €

Vyhlasovateľ za vypracovanie návrhov určuje každému z troch  postupujúcich  účastníkov 2. etapy odmenu za návrh vo výške 1 500,00 €, podľa splnení súťažných podmienok.

Doplňujúce informácie:

Účastníkom/ účastníčkou môže byť jednotlivec alebo subjekt, kde aspoň jeden člen dosiahol vzdelanie 2. stupňa v odbore architektúra, architektonická tvorba, dizajn (interiérový, produktový, industriálny, grafický), scénografia, prípadne staviteľstvo. Splnenie tejto podmienky je účastník povinný preukázať čestným vyhlásením.

Účastníkom nemusí byť výlučne subjekt, ktorý má oprávnenie na výkon podnikania predstavujúceho činnosť uvedenú v §4 a §5 zák. č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v zn. n. p. (ďalej „ZAA“) alebo podľa ekvivalentnej právnej úpravy platnej v krajine podnikania účastníka.

https://www.kysuckemuzeum.sk/pristup-k-informaciam-2/verejne-obstaravanie/2232-sutaz-navrhov

090721_Sutazne podmienky_Nova stale expozicia_Kysucke muzeum