Obnova Štefánikovej ulice v Trnave

Mesto Trnava vyhlasuje verejnú anonymnú jednokolovú architektonickú súťaž návrhov „Obnova Štefánikovej ulice v Trnave“. Cieľom súťaže je získať spracovateľa projektu komplexného riešenia obnovy Štefánikovej ulice, ktorý po dopracovaní projektovej dokumentácie (ďalej „PD“) bude viesť k jeho realizácii.

Lokalita sa nachádza priamo v historickom jadre mesta Trnava, ktoré je vyhlásené za mestskú pamiatkovú rezerváciu. V rámci komplexnej obnovy sa uvažuje s výmenou potrebných inžinierskych sietí, výmenou povrchov, novými sadovými úpravami, prezentáciou zaniknutej tzv.  Hornej brány s barbakanom a priľahlým úsekom mestského opevnenia, osadením nového mobiliáru a verejného osvetlenia. Po obnove už nebude ulica využívaná ako obslužná komunikácia, ale v prevažnej časti bude riešená ako pešia zóna. Spojením Hlavnej a Štefánikovej ulice vznikne atraktívny dlhý mestský bulvár, ktorý podstatne zvýši úroveň kvality verejného priestoru centrálnej časti Trnavy.

 

Termíny:

9.7.2021 – Vyhlásenie súťaže

13.8.2021 – Odporúčaný termín prihlásenia do súťaže a podania žiadostí o vysvetlenie

do 8.10.2021 do 16:00 hod. – Lehota na odovzdanie súťažných návrhov

11.11.2021 – Lehota na vyhlásenie výsledkov

 

Porota:

Nezávislí na vyhlasovateľovi:

Ing. arch. Roman Žitňanský, autorizovaný architekt SKA, predseda poroty

doc. Ing. arch. Jana Gregorová, PhD., Katedra architektúry SvF STU, Bratislava

Ing. Ivana Štigová Kučírková, MSc., autorizovaná krajinná architekta SKA

Závislí na vyhlasovateľovi:

Ing.arch. Ondrej Horváth, MsÚ Trnava – vedúci odboru územného rozvoja a
koncepcií, autorizovaný architekt SKA

Ing. arch. Peter Purdeš, MsÚ Trnava, odbor územného rozvoja a koncepcií –  autorizovaný architekt SKA

Náhradníci poroty:

Nezávislý na vyhlasovateľovi: Ing. arch. Rastislav Bocán, autorizovaný architekt SKA

Závislá na vyhlasovateľovi: Ing. Jarmila Garaiová, MsÚ Trnava – odbor územného rozvoja a koncepcií

Experti poroty:

Ing. arch. Gabriela Kvetanová, riaditeľka KPÚ Trnava

Marcel Krajčo, poslanec MZ v Trnave, volebný obvod č. 1, Trnava – stred

Ing. Peter Trnka, MsÚ Trnava – odbor územného rozvoja a koncepcií

Ceny pre súťažiacich:

V súťaži návrhov budú udelené nasledujúce ceny:

  1. cena 8 000,- €
  2. cena 4 800,- €
  3. cena 3 200,- €

Na  základe  výsledkov  súťaže  a  kvality  predložených  súťažných  návrhov  porota  môže  výšku udelených  cien  upraviť,  avšak  celková suma určená na ceny je neprekročiteľná.

Porota môže udeliť odmeny v celkovej výške maximálne do 3 000,- €. O výške a počte odmien na základe kvality súťažných návrhov rozhodne porota. Celková  suma  určená  na odmeny je neprekročiteľná, zároveň podľa výsledkov hodnotenia nemusí byť celá vyčerpaná a tiež nemusia byť udelené žiadne odmeny.

Účastníci súťaže:

Súťažný návrh môže predložiť subjekt, ktorý má oprávnenie na výkon podnikania
predstavujúceho činnosť uvedenú v § 4 ZAA alebo podľa §4a ZAA alebo podľa ekvivalentnej
právnej úpravy platnej v krajine podnikania účastníka. Splnenie tejto podmienky je účastník
fyzická osoba povinný preukázať kópiou autorizačného osvedčenia príslušnej komory
architektov a účastník právnická osoba výpisom z obchodného registra s uvedeným
predmetom činnosti. Vzhľadom na špecifické požiadavky stavby ako aj návrhu zelene a dopravy v danom území
sa odporúča v súťaži spolupráca s krajinným architektom a s inžinierom pre dopravné
stavby. Uvedené odporučenie však nie je podmienkou pre účasť v súťaži.

sutazne_podmienky_pre_sutaz_navrhov_-_def