Rekonštrukcia hotela Ďumbier

Mesto Brezno vyhlasuje verejnú, anonymnú architektonickú súťaž návrhov „Rekonštrukcia hotela Ďumbier“. Účelom jednoetapovej, projektovej súťaže návrhov je nájsť na základe návrhu spracovateľa komplexnej rekonštrukcie hotela Ďumbier, ktorá spočíva v modernizácii ubytovacej časti, optimalizácii prevádzkovo-dispozičného riešenia a revitalizácii dvorovej časti v súlade s požiadavkami zadania.

 

TERMÍNY    

vyhlásenie súťaže:                                                                         15.2.2021

Lehota na podanie žiadostí o vysvetlenie                                     do 6.4.2021 do 23:59 hod

Lehota na odovzdanie súťažných návrhov a dokumentov             do 16.4.2021 do 14:00 hod

Lehota na vyhlásenie výsledkov súťaže:                                        do 14 dní od vyhodnotenia súťaže

 

POROTA

Ing. arch. Tomáš Sobota, predseda poroty, AA SKA                          nezávislý na vyhlasovateľovi

Ing. arch. Roman Turčan, podpredseda poroty, AA SKA                 nezávislý na vyhlasovateľovi

Mgr. akad. arch. Ing. arch. Tomáš Bujna, AA SKA                              nezávislý na vyhlasovateľovi

Ing. arch. Ján Kukuľa, AA SKA                                                                    nezávislý na vyhlasovateľovi

Ing. arch. Ján Králik, zástupca primátora                                               závislý na vyhlasovateľovi

Náhradníci poroty

  1. Ing. arch. Tomáš Auxt, AA SKA nezávislý na vyhlasovateľovi
  2. Ing. arch. Tomáš Tornyos, AA SKA nezávislý na vyhlasovateľovi

Experti poroty:

  1. JUDr. Tomáš Abel, PhD. – primátor mesta Brezno
  2. Ing. Barbora Halásová, architekt mesta
  3. Ing. arch. Zuzana Klasová, riaditeľka KPU Banská Bystrica

Sekretár súťaže:                              Bc. Krištof Štipák, MsÚ Brezno

 

CENY A ODMENY

  1. cena 6 750,- €
  2. cena 4 050,- €
  3. cena 2 700,- €

Porota môže udeliť odmeny v celkovej výške maximálne do 1 500,- €

Predpokladaná hodnota zadávaných služieb architekta: 140 000,- €

 

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

Účastníkom môže byť jedine subjekt, ktorý má oprávnenie na výkon podnikania (predstavujúceho činnosť uvedenú v §4 a §5 ods. 1a) zák. č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v zn. n. p. alebo podľa ekvivalentnej právnej úpravy platnej v krajine podnikania účastníka. Splnenie tejto podmienky je účastník povinný preukázať čestným vyhlásením, ktorého vzor je prílohou č. 1 týchto Súťažných podmienok.

Komunikácia medzi vyhlasovateľom a účastníkom sa uskutočňuje v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku výhradne prostredníctvom informačného systému EVO. V prípade potreby vysvetliť alebo objasniť údaje uvedené v Súťažných podmienkach a ich prílohách môže účastník požiadať o ich vysvetlenie prostredníctvom systému EVO. Všetky vysvetlenia a kladné vybavenia žiadostí o nápravu bude vyhlasovateľ uverejňovať na webovej adrese: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4782

Brezno_sutazne_podmienky_final