Stará Turá zóna Mierová

Mesto Stará Turá vyhlasuje verejnú anonymnú projektovú kombinovanú (urbanisticko-architektonicko-krajinársku) súťaž návrhov pod názvom “Stará Turá zóna Mierová”. Predmetom zadania súťaže návrhov je revitalizácia verejného priestoru zóny Mierová v centre mesta Stará Turá.

Súčasné využitie priestoru je kvôli chýbajúcej infraštruktúre a nedefinovanej funkcii veľmi obmedzené. Zámerom je vytvoriť aktívny a atraktívny verejný priestor s výrazným zastúpením zelene a doplnkovými funkciami v novom objekte. Hlavným cieľom je definovať programové využitie jednotlivých plôch najmä s ohľadom na celkovú kvalitu verejného priestoru, klimatické opatrenia, prítomnosť vodného toku, kontext obytnej a pešej zóny, dopyt po doplnkových funkciách a službách, hmotové usporiadanie a členenie územia a priestorové napojenie na okolie.

Termíny:

4.8.2021 – vyhlásenie súťaže

18.10.2021 do 18:00 – lehota na predkladanie súťažných návrhov

8.11.2021 – predpokladaný termín oznámenia a zverejnenia výsledkov

 

Porota:

Nezávislí na vyhlasovateľovi:

Ing. arch. Pavol Paňák, AA SKA – predseda poroty

Ing. arch. Martin Jančok, AA SKA

Ing. Eva Wernerová PhD., KA SKA

Ing. Magdalena Horňáková, KA SKA

Závislí od vyhlasovateľa:

Ing. arch. Katarína Robeková

Náhradníci poroty:

Nezávislý na vyhlasovateľovi: Ing. arch. Peter Jurkovič, AA SKA

Závislý na vyhlasovateľovi: PharmDr. Leopold Barszcz

 

Ceny pre súťažiacich:

1. miesto – 9000 €

2. miesto – 5500 €

3. miesto – 3500 €

Suma vyhradená na odmeny – 3000 €

 

Doplňujúce informácie:

Účastníkom môže byť jedine subjekt, ktorý má oprávnenie na výkon podnikania predstavujúceho činnosť uvedenú v §4 alebo §4a alebo §5 ods. (1) písmeno a) zák. č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v zn. n. p. (ďalej „ZAA“) alebo podľa ekvivalentnej právnej úpravy platnej v krajine podnikania účastníka.

Komunikácia medzi vyhlasovateľom a účastníkom sa uskutočňuje v slovenskom (prípadne českom) jazyku výhradne prostredníctvom Informačného systému pre elektronické verejné obstarávanie. Komunikácia v súťaži návrhov si vyžaduje registráciu v systéme IS EVO. Podrobné pokyny k registrácii, identifikácii a autentifikácii účastníka/uchádzača sú uvedené na adrese: https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/prirucky-5f7.html

V profile zákazky na portáli IS EVO  sa nachádzajú aj všetky podrobné informácie k súťaži vrátane kompletných podkladov: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/433422

K stiahnutiu:

01_SUTAZNE PODMIENKY 02_SUTAZNE ZADANIE 03_SUTAZNE POMOCKY