Turistické útulne Hikemates

Slovenská komora architektov podporuje záujem o nasledovanie dobrej praxe súťaží. Aj preto sa rozhodla podporiť turistický klub KTS Hikemates pri vyhlásení výzvy na predkladanie návrhov formátu architektonickej „mikro“ súťaže pod názvom „Turistické útulne Hikemates“. Súťažné podmienky boli na žiadosť vyhlasovateľa posúdené cez uplatniteľné ustanovenia Súťažného poriadku SKA. Cieľom súťaže je získať tri autorské kolektívy (resp. autorky, alebo autorov), ktorí vypracujú tri kvalitné, ekologicky a spoločensky zodpovedné návrhy útulní. Zámerom je útulne stavebne realizovať v blízkosti turistických chodníkov v slovenských horách.

 

TERMÍNY

vyhlásenie výzvy – 16. marca 2021
lehota na predloženie dokladov do 1. etapy – 15. apríl 2021 do 14:00
predpokladaný termín hodnotiaceho zasadnutia poroty v 1. etape – 19. apríl – 23. apríl
predpokladaný termín vyrozumenia uchádzačov o výsledku 1. etapy – 30. apríl 2021
vypracovanie ideového zámeru turistickej útulne vybraným uchádzačom v 2.etape – do 21. júna 2021
predpokladaný termín konzultácie s panelom odborníkov v 2. etape spojenej s prezentáciou ideového návrhu účastníkmi – od 21. júna 2021 do 25. júna 2021
predpokladaný termín odovzdania projektovej dokumentácie v 3. etape – do 21. júla 2021
verejná prezentácia – od 26. júla 2021

 

POROTA

Závislí na vyhlasovateľovi: Patrik Pajta

Nezávislí na vyhlasovateľovi:
Ing. arch. Josef Mádr AA ČKA – predseda poroty
Ing. arch. Marián Lucký AA SKA
MArch. Samuel Netočný
Ing. Ján Schmidt

Náhradníci poroty
Závislý na vyhlasovateľovi: Ing. Juraj Zamborský

Nezávislý na vyhlasovateľovi: Ing. arch. Matúš Antolík

 

CENY A ODMENY

Vyhlasovateľ za vypracovanie návrhu určuje vybranému účastníkovi cenu vo výške 2 400,00 € s DPH. Do druhej etapy postupujú traja účastníci.

– počas realizácie budú autori vykonávať honorovaný občasný autorský dohľad

Výška predpokladanej investície na realizáciu jednej útulne je 20 000€ bez DPH (len za materiál). Realizáciu predmetných útulni a zháňanie potrebných financií a sponzorov začne Vyhlasovateľ riešiť až po skončení súťaže.

 

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

Účastníkom môže byť subjekt, ktorý má dosiahnuté vysokoškolské vzdelanie minimálne druhého stupňa v odbore architektúra alebo v odbore urbanizmus alebo v odbore pozemné stavby.

Viac informácii na http://turistickeutulne.sk/

Sutazne podmienky_Turisticke utulne_HIKEMATES_2021

zdroj foto: unsplash.com, autor: Mika Rekar, útulňa Kamniska Bistrica Slovinsko