Vízia rozvoja obce Bernolákovo

Súťaž 12/2021 – Vízia rozvoja obce Bernolákovo

aktualizácia k 29.04.2021 – predĺženie lehoty na účasť v 1.kole:

Pôvodná lehota na účasť v 1.kole:               10.05.2021 do 16:00 hod.
Nová lehota na účasť v 1.kole                      10.06.2021 do 16:00 hod.

Obec Bernolákovo je satelitným sídlom neďaleko hlavného mesta, čo má zásadný vplyv na jeho charakter. Blízkosť hlavného mesta spôsobuje dravý a málo koordinovaný rast obce. Zámerom súťaže je preto vniesť do ďalšieho vývoja Bernolákova koncepciu, ktorá by sa prejavila v územnom pláne. Cieľom súťaže je získať spracovateľa návrhu ideového plánu rozvoja obce Bernolákovo, ktorý bude bezprostredne použitý ako podkladový materiál pre realizáciu nového územného plánu obce. Autor víťazného návrhu bude spolupracovať so zhotoviteľom územného plánu. Budúca urbanistická a krajinárska koncepcia rozvoja s dôrazom na charakter jej urbanistickej štruktúry by mala byť primárnou otázkou, ktorú súťažný návrh zodpovie.

Súťaž návrhov bude prebiehať v 2 kolách:
1. kolo: prístup k riešeniu zadania (záujemca predstaví minimálne dve referencie rovnakého alebo obdobného charakteru minimálne na úrovni urbanistickej štúdie alebo územného plánu)
2. kolo: návrh riešenia

TERMÍNY:
Zverejnenie výzvy: 30.03.2021
Otázky možno pokladať do (odporúčaná lehota): 03.05.2021
Lehota predkladania – 1. kolo: 10.05.2021 do 16:00 emailom na info@obstarame.sk
Lehota predkladania rozpracovaných návrhov – 2. kolo, 1. fáza: 06.07.2021 do 12:00
Lehota predkladania návrhov – 2. kolo, 2. fáza: 16.09.2021

POROTA:
prof. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD., nezávislá na vyhlasovateľovi, predsedníčka poroty, AA SKA
Ing. arch. Pavel Paňák, nezávislý na vyhlasovateľovi, AA SKA
Ing. arch. Michal Bogár, nezávislý na vyhlasovateľovi, AA SKA
Ing. arch. Radomil Kachlík, závislý na vyhlasovateľovi, AA SKA
Ing. Michal Peleš, závislý na vyhlasovateľovi, dopravný inžinier, člen urbanistickej komisie obecného zastupiteľstva

Náhradníci poroty:
Ing. arch. Róbert Bakyta, nezávislý na vyhlasovateľovi, autorizovaný architekt AA
Ing. Martina Brunel, závislá na vyhlasovateľovi, krajinná architektka, členka obecného zastupiteľstva

CENY A ODMENY:
V súťaži návrhov budú 3 účastníkom (tímom) postupujúcemu do 2. kola udelené režijné odmeny (skicovné) vo výške 7000 €.

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
Predpokladaná hodnota zákazky: 41 000 € bez DPH, z toho Predpokladaná hodnota nasledujúcej zákazky: 20 000 € bez DPH, ktorá pozostáva z: dopracovania návrhu do urbanistickej štúdie 15 000 € bez DPH a autorský dozor počas prípravy územného plánu obce 5 000 € bez DPH.

Súťaž je sprístupnená na stránke vyhlasovateľa: https://www.bernolakovo.sk/sutaz/

00 SP Bernolakovo

02 ZADANIE Bernolákovo