marec 2021 – Obnova a rozvoj kúpeľov Sliač

Zámerom vyhlasovateľa súťaže návrhov je realizovať komplexnú rekonštrukciu objektov a infraštruktúry celého kúpeľného areálu, v rozsahu spĺňajúcom požiadavky na štandardy poskytovania služieb komplexnej kúpeľnej starostlivosti (ústavnej i ambulantnej), s ambíciou doplniť ďalšie zdravotnícke služby v systéme verejného zdravotníctva, služby cestovného ruchu (ubytovacie, stravovacie, wellness, kultúrno-spoločenské služby a aktivity). Počíta sa s nárastom lôžkovej kapacity na pôvodne plánovaných 1100-1200 lôžok a doplnenie atraktívnosti územia pre turistov a širokú verejnosť vlastník vníma potrebu následného riešenia dopravnej infraštruktúry (parkovacie a odstavné plochy resp. parkovací dom), ako aj širších vzťahov v riešenom území, týkajúcich sa doplnkového vybavenia technickej infraštruktúry kúpeľného areálu. Bližšie špecifikácie a rozsah obnovy bude stanovený neskôr, definitívne znenie podmienok súťaže musí odsúhlasiť porota.

Predpokladaný termín vyhlásenia súťaže: 1. marec 2021

predpokladaný termín na predkladanie návrhov v I. etape: 28.04.2021

DRUH SÚŤAŽE:
Podľa účelu súťaže: projektová
Podľa okruhu účastníkov: verejná, anonymná
Podľa predmetu súťaže: architektonicko – urbanistická
Podľa priebehu súťaže: dvojetapová

Vyhlasovateľ súťaže:
názov organizácie: Kúpele Sliač, a.s.
právna forma: akciová spoločnosť
sídlo: Kúpele Sliač, 962 31 Sliač