Obnova a nadstavba budovy radnice v Modre

Informácia o neanonymnej súťaži obnova a nadstavba budovy radnice v Modre

 

Vyhlasovateľ: Mesto Modra
Termín predloženia návrhov: 3. 5. 2005
Počet vydaných súťažných podkladov: 25
Počet doručených návrhov: 5
Počet hodnotených návrhov: 5

Porota – riadni členovia poroty:
Ing. arch. Vladimír Flaškár
Ing. arch. Andrej Petrek
Prof. Ing. arch. Michal Šarafín
Prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD. – menovaný SKA
Ing. arch. Jela Plencnerová

Náhradníci:
Ing.arch. Viola Bajaníková
Ing.arch. Pavol Komár – menovaný SKA

Experti:
Ing. arch. Ivan Gojdič
Mgr. Jarmila Kvačalová – Krajský pamiatkový úrad Bratislava

Kritériá hodnotenia
1. Komplexná architektonická kvalita návrhu s prihliadnutím na pamiatkové hodnoty areálu (autorská invencia, nápaditosť, hmotovo-priestorová koncepcia) – 40%
2. Dispozično – prevádzkové riešenie s prihliadnutím na pamiatkové hodnoty areálu – 30%
3. Reálnosť a realizovateľnosť navrhovaného riešenia – 20%
4. Hospodárnosť a ekonomická primeranosť zvoleného riešenia – 10%

1. zasadnutie poroty 9. 5 .2005
Na zasadnutie poroty sa nedostavil jeden riadny člen poroty Ing.arch. Flaškár a tiež ani jeden náhradník. Vzhľadom na túto skutočnosť bol za riadneho člena poroty hlasovaním 4 riadnych členov zvolený Ing. arch. Gojdič. Za predsedu poroty zvolený Prof. Ing.arch. Vodrážka. Na zasadnutí sa zúčastnila Mgr. Kvačalová.

Zoznam uchádzačov, ktorí predložili súťažný návrh:
1. Ing.arch. Nadežda Hrašková, Bratislava
2. Ing.arch. Albert Mikovíny, Tajov
3. M-S pro, s.r.o., Mliekarenská 8, 821 09 Bratislava
4. A-Ž projekt, Toplianska 28, Bratislava
5. P- T, s.r.o., Martinegova 30, 811 02 Bratislava

Porota po otvorení obálok so súťažnými návrhmi a posudzovala súlad rozsahu a obsahu predloženého súťažného návrhu s podmienkami uvedenými v súťažných podkladoch. Členovia poroty konštatovali, že všetky predložené súťažné návrhy svojím rozsahom a obsahom zodpovedajú podmienkam uvedeným v súťažných podkladoch a všetky návrhy budú zaradené do vyhodnotenia.

Hodnotenie jednotlivých súťažných návrhov prebiehalo jednotlivo v zmysle zvolených kritérií. Každý člen poroty spracoval zhodnotenie jedného návrhu, ktoré prezentoval ostatným členom poroty.

2. zasadnutie poroty 24. 5.2005
Členovia poroty konštatovali, že napriek menšiemu počtu súťažných návrhov súťaž splnila predpokladané ciele v tom, že návrhy ponúkli širokú škálu riešení a priniesli množstvo inšpiratívnych podnetov, ktoré umožnia zrevitalizovať historické objekty a zároveň vytvoriť plnohodnotné objekty novej architektúry v rámci areálu.

Každý z členov poroty posudzoval každý súťažný návrh samostatne v zmysle zvolených kritérií a spracoval komplexné zhodnotenie jednotlivých návrhov pridelením počtu bodov podľa váhovosti jednotlivých kritérií v zmysle súťažných podkladov. Porota z predložených projektov určila nasledovné poradie :

1.) P- T, s.r.o., Bratislava – cena 35 000 Sk
2.) Ing. arch. Nadežda Hrašková, Bratislava – 20000 Sk
3.) A-Ž projekt, Bratislava – 15 000 Sk
4.) M-S pro, s.r.o., Bratislava
5.) Ing.arch. Albert Mikovíny, Tajov
Všetkým účastníkom bola udelená režijná odmena 5000,- Sk

Porota vyzdvihla vo víťaznom návrhu kultivovanosť riešenia a výrazu, rešpektovanie architektonických kvalít historickej budovy radnice. Porota odporúča dopracovať víťazný návrh, ktorý najlepšie vystihol atmosféru historického prostredia a funkcie, plne rešpektuje lokalitný program, jednoznačne odlišuje historické objekty od nových nadstavieb a alternatívne navrhuje využiť podzemné priestory pod nádvorím radnice.

Ing. Krčmárová