Bytový dom – nové Štrbské Pleso

VÝSLEDKY SÚŤAŽE

Bytový dom – Nové Štrbské Pleso

Dátum zasadnutia súťažnej poroty: 31.10.2006, 10:30 hod.

Kancelária KŠP a.s. – Objekt Helios, Štrbské Pleso

Predseda poroty:

Ing. Ján Mokoš, primátor mesta Vysoké Tatry

Členovia poroty:

Ing. Tomáš Vančura, riaditeľ Tatranského národného parku

Ing. Iveta Lačná, Pamiatkový úrad Poprad

Ing. arch. Alexander Bél, nezávislý architekt

Ing. arch. Juraj Šujan, Slovenská komora architektov

Ing. arch. Rudolf Žákovský, Slovenská komora architektov

Ing. Dušan Levák, projektový manažér KÚPELE ŠTRBSKÉ PLESO, a. s.

Sekretár poroty:

Ing. Andrej Levický, KÚPELE ŠTRBSKÉ PLESO, a. s.

Priebeh zasadnutia:

1. Ing. arch. Šujan viedol rokovanie poroty.

2. Porota sa oboznámila so zápisom o overení súťažných návrhov vyhotovený Ing. arch. Zajkovou (SKA), ktorý je prílohou tohoto protokolu.

3. Porota si postupne preštudovala jednotlivé súťažné návrhy a diskutovala o nich.

4. Porota sa zhodla na nasledovnom hodnotení jednotlivých súťažných návrhov:

5. Z diskusie poroty a hodnotenia súťažných návrhov vyplynul väčšinový názor poroty o možnom predbežnom poradí jednotlivých súťažných návrhov, udelení cien a odmien a ich výšky o ktorom porota hlasovala.

6. Porota otvorila obálky s oznaèením autorov ocenených návrhov a konštatovala, že

I. cena , 100 000,- Sk : Ing. arch. Peter Kopecký, Ing. arch. Martin Hörmann,

Ing. arch. Richard Kastel, Bratislava, Limbach, Bratislava

Hodnotenie poroty:

Autori prezentovali invenèné riešenie bytového domu, tvoreného kompozíciou

dvoch/troch výškovo diferencovaných hranolov so zrezanými pultovými strechami, ktoré vytvárajú piatu fasádu vnímateľnú od príjazdovej cesty do osady. Hra miernych horizontálnych posunov opakovaných okien a loggií vytvára vnem individualizovaných, neopakovaných fasád, zjednotených materiálom obkladov, s vtipným akcentom farebnej „vnútornej“ severnej fasády južnej nižšej hmoty. Kultivované dispozície 21 bytov umožňujú kvalitné bývanie v 2, 3 a 4-izbových bytoch s optimálnym plošným štandardom. S kladnou odozvou poroty sa stretlo sprístupnenie bytov cez atraktívny priestor presvetleného schodiska a chodby, dispozičné riešenie materskej školy s interiérovým a exteriérovým vstupom a funkčne oddelenými pobytovými terénnymi terasami, vytvorenie dostatoèného množstva miest v podzemnej parkovacej garáži a citlivé osadenie bytového domu na terén i ku okolitému prírodnému prostrediu. Porota odporúča v ďalšom rozpracovaní diela využiť aj „povalový“ priestor pod pultovými strechami. Architektonicko-urbanistický koncept má potenciál revitalizovať širšie územie určené v Územnom pláne mesta Vysoké Tatry – Štrbské pleso pre budovanie bytových domov.

II. zvýšená cena, 80 000,- Sk : Ing. arch. Irakli Eristavi, Ing. arch. Martin Jančok, Ing. arch. Silvia Miklušová, Ing. arch. Pavol Šilla, Prešov

Hodnotenie poroty:

Kultivovaný minimalistický objekt bytového domu zámerne nekonkuruje malebnosti prírody ani dominancii jestvujúceho objektu „Litvor“. Dva hranoly na pôdoryse vzájomne ustupujúcich štvorcov, z ktorých severný obsahuje komunikačné jadro, sú variáciou na tému bodového domu so 4 bytmi na podlaží, s možnou prestavbou na 3 a 2 byty na podlaží. Dispozície sú racionálne a komfortné, v prípade materskej školy a vstupu do domu schématické na úkor priestorovej a prevádzkovej pohody. Architektonický výraz narába s asketicky obmededzeným výrazivom hlbokých loggií s transparentným zábradlím v dennej časti a opakovaného otvoru francúzskeho okna spální, doplneného vertikálnymi drevenými lamelami fasády schodiskovej veže. Materiálovo dominuje drevený obklad plášťa. Sebavedomo skromnú architektúru porota prijala kladne, chýbalo organickejšie osadenie do svažitého terénu.

Odmena 30 000,- Sk: Mgr. art. Martin Maňo, Daniel Šubín, Daniel Šubín; Miro Tomik; Juraj Vyboh; Bratislava

Hodnotenie poroty:

Ideovo zaujímavý návrh detailnejším rozpracovaním v druhom kole odhalil skôr svoje negatíva. Masívny objem pôsobí v prostredí – vďaka nakloneným plochám predsadeného plášťa so šikmými líniami (trochu literárna inšpirácia názvom susediaceho objektu „Smrek“) drevených panelov – amorfne a chaoticky. Nezdôvodnené horizontálne rozvinutie pôdorysu budovy si vyžiadalo sprístupnenie bytov dlhými vnútornými denným svetlom nepresvetlenými chodbami, dispozície bytov s neprimerane veľkou výmerou sú nepresvedčivé. Dopracovanie opláštenia obvodových loggií nepreukázalo ani výtvarné kvality, ani vhodnosť tohto dizajnu do vysokohorských klimatických podmienok najmä z hľadiska prevádzky a údržby.