Riešenie novostavby Štátnej vedeckej knižnice v Prešove

 

ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE NOVOSTAVBY ŠTÁTNEJ VEDECKEJ KNIŽNICE V PREŠOVE

 

Zverejnené v Informáciách SKA 2-3/2007

Vo Vestníku verejného obstarávania č. 234/2006 zo dňa 8. 12. 2006 pod číslom 10224-VNA bolo zverejnené oznámenie o výsledku súťaže návrhov Architektonické riešenie návrhu Štátnej vedeckej knižnice v Prešove. Víťazom súťaže, v ktorej si súťažné podklady prevzalo dvadsaťdeväť účastníkov a súťažný návrh odovzdali štrnásti, sa stala projektová firma SPDe – Bratislava pod vedením Ing. arch. Márie Lichvárovej.

Dôvody vyhlásenia súťaže

V súčasnosti sa Štátna vedecká knižnica (ŠVK) nachádza v šiestich objektoch v Prešove a jeho mestských častiach (Dúbrava a Solivar) a v štyroch objektoch mimo Prešova (Veľký Šariš a Záborské). Rozptýlenie prevádzky knižnice spôsobuje neefektívne vynakladanie finančných prostriedkov; zlý stavebno-technický stav budov vyžaduje sústavné riešenie havarijných situácií a spôsobuje nevyhovujúce podmienky pre služby čitateľom.

Cieľ súťaže

Knižnice sa postupne transformujú z viac či menej uzavretých inštitúcií, poskytujúcich tradičné služby viazané na vlastné fondy, na inštitúcie s podstatne širším kultúrno–spoločenským významom. Cieľom tejto súťaže bolo preto získať návrh knižnice ako moderného, multifunkčného, kultúrneho, vzdelávacieho a informačného centra.

Výsledky súťaže budú podkladom pre spracovanie ďalších stupňov projektovej dokumentácie. Vyhlasovateľ uzavrie zmluvu s autorom víťazného návrhu na spracovanie stavebného zámeru, projektovej dokumentácie na územné konanie, stavebné povolenie a realizačný projekt, vrátane inžinierskej činnosti.

Hlavné urbanistickoarchitektonické požiadavky na riešenie

Rešpektovať platný Územný plán mesta Prešov, ktorý definoval predmetný pozemok ako plochu navrhovanej občianskej vybavenosti s určenou hlavnou funkciou – zariadenia základnej a vyššej občianskej vybavenosti.

V rámci širších vzťahov rešpektovať izolačnú zeleň medzi ulicou V. Clementisa a cestou I/18 so smerom do Popradu a sprievodnú zeleň Torysy s navrhovanou cyklotrasou pozdĺž rieky. Vyhlasovateľ odporúča uvažovať s možnosťou prepojenia novej Štátnej vedeckej knižnice v Prešove s izolačnou zeleňou, sadovnícky upravenou ako oddychová zóna.

Rešpektovať vizuálne pohľady z: 1. ul. Levočská, ktorá je nadradeným dopravným koridorom a zabezpečuje prístup z centra; 2. ul. Obrancov mieru, ktorá nadväzuje prostredníctvom ul. 17. novembra na univerzitný areál; 3. ul. V. Clementisa, na ktorej sú sústredené areály škôl.

V návrhu vyhlasovateľ odporúčal zohľadniť „zónovanie“ knižnice: miesta stretnutí, základné služby pre verejnosť, študijná zóna s voľným výberom, špecializované študovne, depozity  (stupňovanie bezpečnostných opatrení smerom k depozitom). Pri usporiadaní jednotlivých zón dodržať ideu identity „všadeprítomnosti“ knižnice.

V architektonickom detaile pripomenúť špecifikum Štátnej vedeckej knižnice v Prešove – budovanie fondu  slovanských literatúr v novej slovanskej študovni ako jedinej na Slovensku.

Hodnotenie návrhov

Porota hodnotila štrnásť návrhov tri dni: 14., 15. a 22.11.2006. Hodnotenia sa zúčastnili deviati členovia poroty, z toho dvaja náhradníci (Ing. arch. Pavol Merjavý,  Prof. Ing. arch. Štefan Šlachta, PhD., Ing. arch. Vladimír Šimkovič, PhD., Ing. arch. Viktor Malinovský, Ing. arch. Vladimír Debnár,  Mgr. Mária Dorčáková,  Mgr. Mária Halienová,  Ing. Monika Šimová a Anna Vaľková).

Predsedom poroty sa stal Ing. arch. Pavol Merjavý. Vzhľadom na účasť PhDr. Pavla Šimuniča na hodnotení len počas 1. dňa hodnotenia, bola  rozhodnutím poroty poverená vyhodnocovacou právomocou náhradníčka Mgr. Mária Dorčáková. Hlavného architekta mesta Prešov Ing. arch. Vladimíra Ligusa zastúpil v záverečnom hodnotení kvôli ospravedlnenej neúčasti náhradník Ing. arch. Vladimír Debnár. Prizvaní odborníci Ing. Peter Smolko (doprava) a Jozef Tarjányi (ekonómia) nemali vyhodnocovaciu právomoc.

Zoznam účastníkov, ktorí predložili návrhy v lehote na ich predkladanie

1. Stavoprojekting, Košice, autor: Ing. arch. Milan Motýľ

2. SPDe, Bratislava, autori: Ing. arch. Mária Lichvárová, Ing. arch. Alexander Schleicher, PhD., Ing. arch. Michal Petráš, Ing. arch. Štefan Lichvár

3. Ing. Oldřich Skyba, Bratislava

4. Ing. arch. Juraj Karásek, Bratislava

5. Ing. arch. Milan Rešovský, Prešov

6. Ing. Pavol Repovský, Michalovce

7. Ing. arch. Miloslav Olejár, Bardejov, spolupracovníci: Ruth Mora, Gaston Soucy, Ing. Miroslav Lissý, Alena Harajdová

8. Ing. arch. Irakli Eristavi, Prešov

9. Akad. arch. Ing. Karol Gregor, Prešov

10. Ing. arch. Albert Rybarčák a Ing. arch. Jozef  Troliga, Prešov

11. Ing. arch. Ladislav Bobčák, Košice

12. Ing. arch. Alexander Lami, Košice

13. Ing. arch. Igor Faško, Mýto pod Ďumbierom, spoluautori: Dipl. Ing. Donald Mathes, Ing. arch. Richard Sokol

14. Dopravoprojekt, Bratislava, autor Ing. arch. Ľudovít Horváth, spoluautori: Ing. arch. Martin Gajdoš, Ing. arch. Janka Švecová, Ing. arch. Andrej Bartko, Ing. arch. Ondrej Hováth, Ing. arch. Ľudovít Horváth.

Návrh označený číslom 6. porušil podľa bodu č. 13.1. súťažných podmienok anonymitu   (výkresová časť návrhu a model obsahovala nepovolenú grafickú značku) a porota rozhodla o jeho vylúčení hlasovaním v pomere 6:3 (§ 107 ods. 3 písm. d zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní). V súlade s bodom č. 28.5. súťažných podmienok nedostal autor návrhu odmenu a po vystavení návrhov bude kompletný návrh vrátený účastníkovi (podľa § 108 ods. 3 zákona č. 25/2006 Z.z. o VO).

Poradie návrhov podľa kritérií uvedených v súťažných podmienkach

Kritériá na vyhodnotenie súťažných návrhov a maximálny počet bodov, ktoré bolo možné prideliť návrhom:

1. Komplexná urbanisticko-architektonická kvalita návrhu (autorská invencia, nápaditosť, hmotovo-priestorová koncepcia, kultivovanosť riešenia a výrazu novostavby) 0 – 35 bodov

2. Dispozično – prevádzkové riešenie a miera splnenia požiadaviek lokalitného programu 0 – 35 bodov

3. Realizovateľnosť, hospodárnosť a energetická úspornosť navrhovaného riešenia 0 – 20 bodov

4. Posudzovanie ceny projektu 0 – 10 bodov

Po otvorení anonymných obalov bola označená každá časť každého návrhu číslom, ktoré bolo pridelené obalu návrhu pri kontrole úplnosti dokladov dňa 2. 11. 2006. Na základe rozhodnutia poroty boli všetky návrhy postupne zhodnotené podľa daných kritérií poverenými kompetentnými členmi poroty. Každý návrh bol potom samostatne hodnotený prítomným členom poroty s vyhodnocovacou právomocou pridelením počtu bodov a poradia.

Udelenie cien a odmien

Výška cien a odmien bola v súťažných podmienkach stanovená nasledovne:

1. miesto: 300 000.- Sk

2. miesto: 180 000.- Sk

3. miesto: 120 000.- Sk

Celková výška odmien pre neocenené návrhy bola 50 000 Sk.

V zmysle súťažných podmienok (č. 28.3. a č. 28.4.) si porota vyhradila právo rozdeliť výšku cien a odmien podľa výsledkov vyhodnotenia návrhov a podľa prínosu čiastkových riešení jednotlivých návrhov. Víťaznému návrhu jednohlasne pridelila plnú výšku ceny, druhému a tretiemu návrhu udelila znížené ceny. Vzhľadom na vysokú prefesionálnu kvalitu ďalších desiatich posudzovaných návrhov rozhodla o zvýšení odmien a ich rovnomernom rozdelení.

Ocenené návrhy

1. miesto – 1. cena 300 000.-Sk

Na 1. mieste sa umiestnil návrh č. 2: SPDe – Bratislava

autori: Ing. arch. Mária Lichvárová, Ing. arch. Alexander Schleicher, PhD., Ing. arch. Michal Petráš, Ing. arch. Štefan Lichvár.

Porota ocenila celkovú urbanisticko-architektonickú kvalitu, dispozično–prevádzkové vzťahy, realizovateľnosť a energetickú úspornosť navrhovaného riešenia.

Autori definovali základné princípy návrhu nasledovne: „Dopravné prepojenie s centrom mesta prostredníctvom zbernej komunikácie dáva predpoklad pre dobré fungovanie knižnice aj napriek absencii bezprostrednej väzby na vysokoškolský areál. Práve rýchle a kvalitné prepojenie na vysokú školu nás viedlo k návrhu umiestniť zastávku MHD do blízkosti knižnice – ako súčasť námestia, ktoré by mohlo vzniknúť na časti terajšieho parkoviska. Toto námestie by bolo oázou zelene a oddychu v urbanizovanom prostredí, náhradou za zastavanú zeleň. Zároveň by slúžilo ako predpolie a kultivovaný nástup pre nový objekt knižnice a pre OD Jednota. Hlavný vstup návštevníkov knižnice nám logicky vyplynul z námestia, vstup zamestnancov zase zo strany OD Jednota.

Inštitúcia knižnica má ako jeden z hlavných cieľov sústredené štúdium. Preto sme si za svoju základnú filozofiu zvolili introvertne orientovaný priestor, ktorý sa odvíja okolo ťažiska budovy – centrálnej vstupnej haly, ale zároveň komunikuje s okolím. Z haly sa rozvetvuje pohyb návštevníkov do jednotlivých prevádzok, ktoré sú vertikálne zoradené podľa návštevnosti a dĺžky pobytu. To znamená, že čím nižšie sa nachádzame, tým je predpoklad pobytu krátkodobejší a prevádzka hlučnejšia – a naopak. Celý priestor študovní je navrhnutý tak, aby bol maximálne variabilný a umožnil v budúcnosti zmenu usporiadania jednotlivých celkov podľa zamerania, resp. podľa zmenených požiadaviek užívateľa objektu. Na 3. NP je možné zo študovne vyjsť na strešnú terasu, s možnosťou posedenia /čítania v exteriéri.. Na tomto mieste je centrálna hala uzatvorená presklenou strechou.“ Návrh vyhovuje aj požiadavke na vytvorenie tzv. „inteligentnej budovy“.

2. miesto – 2. znížená cena 150 000.-Sk

Na 2. mieste sa umiestnil návrh č. 13: Ing. arch. Igor Faško, Mýto pod Ďumbierom, spoluautori: Dipl. Ing. Donald Mathes, Ing. arch. Richard Sokol.

Porota ocenila predovšetkým hmotovo–priestorovú koncepciu, realizovateľnosť a energetickú úspornosť navrhovaného riešenia. V porovnaní s víťazným návrhom bola však komplexná urbanisticko-architektonická kvalita návrhu, vrátane dispozičného riešenia, menej presvedčivá.

3. miesto – 3. znížená cena 100 000.-Sk

Na 3. mieste sa umiestnil návrh č. 9: Akad. arch. Ing. Karol Gregor, Prešov.

Porota ocenila urbanisticko-architektonické kvality návrhu, ale mala výhrady k dispozično-prevádzkovému riešeniu.

Odmenené návrhy

č.: 14,7,12,5,4,8,11,3,10,1(zoradené podľa úspešnosti – prideleného počtu bodov) dostali odmenu vo výške 10 000.-Sk, t. j. spolu 100 000.-Sk.

Odporúčanie poroty

Časť návrhov riešilo urbanisticky hodnotný priestor vymedzený objektom knižnice, obchodným domom Jednota a ulicou V. Clementisa, ktorý je potrebné podrobnejšie rozpracovať v územnom pláne zóny s určením záväzných regulatívov riešenia priestoru, definovanom v Územnom pláne mesta Prešov ako plocha vyššej občianskej vybavenosti.

Poďakovanie

Príprava súťažných podmienok a doterajší priebeh súťaže bol vzácnou príležitosťou a cennou skúsenosťou pre všetkých zúčastnených. Osobitne by som chcela poďakovať vedeniu knižnice, členom poroty a prizvaným odborníkom za príkladný tvorivý dialóg, profesionálny prístup a priateľskú atmosféru. Naša súťaž bola prvou súťažou návrhov podľa Zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní s účinnosťou od 1. 2. 2006 a Vyhlášky ÚVO č. 158/2006, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o druhoch súťaží návrhov v oblasti architektúry. Cenné rady  nám ochotne poskytol Ing. arch. Juraj Šujan – predseda výboru pre súťaže Slovenskej komory architektov a skvelou inšpiráciou pre nás boli súťažné podmienky medzinárodnej  súťaže Nová budova Národní knihovny České Republiky v Prahe.

Podnety pre novelizáciu legislatívy a riešenie knižnice

Na základe skúseností s aplikáciou spomínaného nového zákona o verejnom obstarávaní a vyhláškou ÚVO, odporúčame v prípadnej legislatívnej úprave nasledovné zmeny:

–   vyžadovať nevyhnutné doklady týkajúce sa osobného postavenia podľa § 26 zákona len od víťaza súťaže, podobne ako je to v prípade súťaže Nová budova Národní knihovny České Republiky v Prahe (máj 2006, bod. č. 5.1.3. súťažných podmienok) „víťaz súťaže zašle doklady o bezdlžnosti najneskôr pred podpisom zmluvy pod sankciou neudelenia zákazky.“ Od účastníkov v 2. kole hodnotenia sa požadovalo len čestné vyhlásenie o bezdlžnosti. (Pozn. autorky: výsledok medzinárodnej súťaže bude zverejnený 3. 3. 2007 a výstava potrvá od 24. 3. – 29. 4. 2007, www.nkp.cz/competition_library);

–   doplniť pravidlá poskytovania cien, odmien a réžie (§7 ods.5 vyhlášky), ktoré budú podkladom pre určenie pravidiel v súťažných podmienkach (napr. % celkovej výšky cien z nákladu na stavbu, % odmien z cien, min. režijnú odmenu);

–   presne špecifikovať obmedzenia týkajúce sa účasti členov poroty § 107 ods.2 zákona (definícia „spolupracovníka“);

–   doplniť k textu § 5 ods. 2b vyhlášky: sekretár zabezpečuje „vo verejnej súťaži“ komunikáciu účastníkov s porotou „pri zachovaní anonymity v procese formulovania odpovedí na otázky účastníkov, týkajúcich sa vysvetľovania súťažných podkladov“.

Podľa uvedeného zákona je nutné v súťaži návrhov uviesť podmienky týkajúce sa odbornej spôsobilosti (§28). V súťaži sme požadovali kópiu autorizačného osvedčenia SKA alebo SKSI. Referencie realizovaných stavieb pre kultúru od r. 1995, na ktorých sa autor súťaže riešiteľsky podieľal, boli len odporúčaním – potvrdením skúseností v tejto oblasti. Zo 14 kolektívov preukázali referencie týkajúce sa priamo knižníc len štyria súťažiaci, pričom jeden uviedol návrh interiéru, ďalší štúdiu a priamo realizované knižnice mali len dva kolektívy (z toho jeden z nich uviedol dve realizované knižnice v Lipsku). Absencia skúseností sa prejavila hlavne v dispozičných a prevádzkových nedostatkoch niektorých návrhov. Prednosťou víťaza bola nepochybne skúsenosť s účasťou v medzinárodnej súťaži Národná technická knižnica v Prahe (2000).

Mimochodom, pozoruhodným inšpiračným návrhom je Ballardská knižnica v Seattli v USA autorov z firmy Bohlin Cywinski Jackson. Americký ústav architektov zaradil túto stavbu v apríli 2006 medzi 10 najúspešnejších „zelených“ projektov Spojených štátov – vďaka koncepcii multifunkčnej strechy s kombináciou aktívnych a pasívnych systémov využitia slnečnej energie. Až 86% plochy budovy je osvetlených denným svetlom; systém „zelenej strechy“ trojnásobne predlžuje jej životnosť, strecha stavby obsahuje solárne panely, ventilačný systém je riadený senzormi kvality vzduchu a osvetlenie parkovacích plôch v suteréne je zabezpečené svetlíkmi (ASB 9/2006).

Kultúrne stavby – vizitka kultúry krajiny

Výstavba či rekonštrukcia knižníc v kultúrnej krajine by mala byť samozrejmosťou. Žiaľ, na Slovensku už takmer 15 rokov architekti objednávky tohto druhu nemali. Naši susedia v Českej republike venujú knižniciam v ostatných rokoch zvýšenú pozornosť. Ako povedal predseda poroty CE.ZA.AR.2006 architekt Irakli Eristavi v súvislosti s oceneným barom v Skalici: „Bol by som naozaj šťastný, keby sa v kategórii Interiér ocitli interiéry knižníc, verejných budov…..dôležité sú hodnoty, ktoré chce táto cena vyzdvihnúť“ (Informácie SKA 11/2006).

Myslím si, že knižnice v širšom ponímaní ako multifunkčné, kultúrno–vzdelávacie a informačné centrá so svojimi vzácnymi, historickými knižničnými fondami sú nepochybne hodnotou, ktorá má formovať kultúrne a morálne povedomie a zdôrazňovať význam pravdivej informácie a písaného slova. Veď už v Knihe kníh je napísané: „Na počiatku bolo Slovo“ (Biblia, Evanjelium podľa Jána 1.1).

Tvorba knižnice ako kultúrneho stánku v sebe skrýva nielen odbornú ale aj etickú dimenziu. Návštevník knižnice si môže z vytvoreného diela (stavby) v symbióze s obsahom (knihy ako zdroj poznania a múdrosti) uvedomiť silu Ducha, získať vyrovnanosť a životnú múdrosť, v duchu známeho Komenského výroku: „Uč sa, syn môj, múdrym byť“. Podľa reštaurátorky Prof. Márie Spoločníkovej,: „Možno tí, ktorí intenzívnejšie vnímajú bohatstvo poznania podstaty, dokonalosti foriem a vyžarovania krásy samej – stávajú sa lepšími.“

Aj v tomto zmysle je stavba knižnice v Prešove vznešenou príležitosťou a veľkou výzvou, ktorá sa, dúfajme, stane skutočnosťou…

Ing. arch. Anna Soročinová

sekretárka súťaže