Výsledky nové centrum – Štrbské Pleso

VÝSLEDKY SÚŤAŽE

Nové centrum – Štrbské Pleso

Dátum zasadnutia súťažnej poroty: 31.10.2006, 8.00 hod.

Kancelária KŠP a.s. – Objekt Helios, Štrbské Pleso

Predseda poroty:

Ing. Ján Mokoš, primátor mesta Vysoké Tatry;

Členovia poroty:

Ing. Tomáš Vančura, riaditeľ Tatranského národného parku;

Ing. Iveta Lačná, Pamiatkový úrad Poprad;

Ing.arch. Alexander Bél, nezávislý architekt;

Ing.arch. Juraj Šujan, Slovenská komora architektov;

Ing.arch. Rudolf Žákovský, Slovenská komora architektov;

Ing. Dušan Levák, projektový manažér KÚPELE ŠTRBSKÉ PLESO, a.s.

Sekretár poroty:

Ing. Andrej Levický, KÚPELE ŠTRBSKÉ PLESO, a.s.

Priebeh zasadnutia:

1. Ing. arch. Šujan viedol rokovanie poroty.

2. Porota sa oboznámila so zápisom o overení súťažných návrhov vyhotovený Ing. arch. Zajkovou (SKA), ktorý je prílohou tohoto protokolu.

3. Porota si postupne preštudovala jednotlivé súťažné návrhy a diskutovala o nich.

4. Porota v rozprave diskutovala o postupe hlasovania. Z diskusie vyplynul väčšinový názor poroty o možných návrhoch, postupujúcich do ďalšieho posudzovania.

5. Porota hlasovala o postúpení jednotlivých návrhov do ďalšieho hodnotenia. Stručné hodnotenie jednotlivých návrhov a výsledky hlasovania sú uvedené v tabuľke:

6. Porota podrobne hodnotila návrhy č. 1, 2, 5 a 6. Z diskusie vyplynul názor poroty o predbežnom poradí jednotlivých návrhov. Porota diskutovala o návrhoch č. 5 a 1.

7. Porota hlasovala o konečnom poradí a priznaní cien a odmien nasledovne:

Prvá cena 200 000,- Sk

Druhá cena 120 000,- Sk

Tretia cena 80 000,- Sk

Znížená tretia cena 60 000,- Sk

Odmeny 40 000,- Sk

Porota otvorila obálky s označením autorov ocenených návrhov a konštatovala, že autormi ocenených návrhov sú:

I. cena Ing. arch. Peter Marcinko, autorizovaný architekt a kol.

architektonické štúdio AMP, Prešov

Hodnotenie poroty:

Kvalitný urbanistický koncept posilnilo v druhom kole preloženie automobilovej dopravy z dnešnej polohy komunikácie na východný okraj riešeného územia, čím vzniká na pešej trase do Mlynickej doliny kľudné pobytové námestie. Peší ťah je smerom od stanice TEŽ bezkolízne prevedený pod cestou ku Štrbskému plesu. Návrh tvaruje dominantný západný objekt do oblúka, čím otvára maximálnu šírku námestia na jeho južnej strane a objemovo potláča a fragmentizuje západný objekt, pozostávajúci z troch drobných hmôt s dvoma podlažiami nad úrovňou námestia, prepojených transparentným premostením na poschodí (kaviareň, reštaurácia). Zvolená hmotovopriestorová kompozícia otvára atraktívne priehľady na panorámu hlavného hrebeňa Vysokých Tatier. Racionálnym dispozično-prevádzkovým členením a súčasným architektonickým výrazom, ktorý rešpektuje prostredie a nevyvoláva pochybnosti o technickej vhodnosti stavebnej štruktúry, táto koncepcia Nového centra najviac napĺňa požiadavky a zámer investora, komunálnej správy, pamiatkovej a prírodnej ochrany.

II. cena: Ing. arch. Peter Sticzay – Gromski Grido, architektura & design, s. r. o., Černošice

Hodnotenie poroty:

Orginálna idea štyroch kryštalických naklonených hranolov na krajinársky prekrytej podnoži s verejnými funkciami bola všetkými členmi poroty vysoko- hodnotená. Nedostatkom je prieťah cestnej dopravy do komplexu FIS a hotelov Patria a Helios spolu s peším pohybom v úzkom záreze do podnože, pričom zhromažďovací priestor „crystal plaza“ je až na úrovni 2. NP. Sklený predsadený plášť domov vyvoláva otázky o technickej, investičnej a prevádzkovej náročnosti návrhu.

Znížená III.  cena: Ing. arch. Ľubomír Boháč, autorizovaný architekt

ATELIER ART, s. r. o. Bratislava

Hodnotenie poroty:

Návrh vytvára urbanisticky vhodnú konfiguráciu dvoch vzájomne posunutých zalomených blokov, otvárajúcich medzi sebou polootvorený priestor námestia pozdĺž peších ťahov a komunikácie smerom ku areálu FIS a Mlynickej doline. Porota nezaznamenala výrazný posun oproti riešeniu v prvom kole: návrh uspokojivo nevyriešil segregáciu pešej a automobilovej dopravy, odporúčané zmenšenie objemu východného bloku zostalo len v miernom znížení výšky tohto objektu. Porota však ocenila kultivované architektonické riešenie hmôt a kompozíciu materiálov fasád, ktoré nadväzujú na estetické kvality prírodného prostredia.

Odmena: Ing. arch. Pavol Franko, Ing. arch. Radoslav Grečmal

a kolektív, GFI STUDIO, s. r. o., Bratislava

Hodnotenie poroty:

Návrh, ktorý už v prvom kole vytvoril námestie – ulicu pre peších, dôsledne segregované od cestnej premávky. Negatívny posun návrhu znamenalo zväčšenie objemu východného objektu, brániace výhľadu na východnú časť hlavného tatranského hrebeňa a premena architektonického výrazu fasád s akcentovaním vertikality až do podoby transformácie klasicistického vysokého rádu.