Park za Sladovňou

Vyhodnotenie urbanisticko-architektonickej súťaže

 

Výsledky zverejnené v Informáciách SKA 4/2007

Všetkých prítomných privítal riaditeľ ÚHA mesta Košice Ing. arch. Murko.

Na návrh Ing. arch. Ladislava Kočiša porota jednohlasne za svojho predsedu zvolila Akad. arch. Ing. Karola Gregora.

Členovia poroty: Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD. za SAS, Akad. Ing. arch. Karol Gregor za SKA,

Ing. Juraj Zvědělík, za sekciu krajinných architektov, Ing. arch. Ladislav Kočiš, za vyhlasovateľa-ÚHA, Ing. Marta Popríková, Správa mestskej zelene, Ing. Ernest Básti, zástupca starostu Mestskej časti Staré mesto, PhDr. Pavol Mutafov, starosta Mestskej časti Košice – Západ. Sekretárka súťaže Božena Lokajová

V úvode zasadnutia všetci členovia súťažnej poroty a jej pomocných orgánov čestne vyhlásili, že sa priamo ani nepriamo nepodieľali na vypracovaní súťažných návrhov, nepoznajú mená autorov odovzdaných súťažných návrhov a svoju funkciu budú vykonávať nestranne (písomné vyhlásenia – príloha č. 1).

Členom súťažnej poroty bol predložený záznam z overovania súťažných návrhov, ktoré sa konalo dňa 21.12.2006 na ÚHA v Košiciach za účelom zistenia formálnej úplnosti všetkých v stanovenom termíne doručených a odovzdaných súťažných návrhov, označených poradovým číslom podľa termínu odovzdania (preberací protokol – príloha č. 2).

Na jeho základe je možné skonštatovať, že v stanovenom termíne – t. j. 20.12.2006 do 16.00 hod. bolo odovzdaných – doručených 14 súťažných návrhov, 1 súťažný návrh prišiel v priebehu vyhodnocovania. Tento návrh bol vylúčený z riadneho posudzovania a bol posudzovaný mimo súťaž. V štyroch súťažných návrhoch neboli definované základné druhy vegetácie. Porota hlasovala o posudzovaní týchto návrhov. Jednohlasne sa zhodla na tom, že tieto návrhy sa budú posudzovať mimo súťaže. Sú to návrhy č. 6, 7, 12 a 14.

Overovatelia zistili u 3 súťažných návrhoch nedodržanie predpísanej mierky. Vzhľadom na to, že uvedené nedodržanie mierky neznemožňuje posúdenie návrhov ani ich nezvýhodňuje oproti ostatným, predseda poroty navrhol pripustiť tieto návrhy do posudzovania s tým, že každý porotca zohľadní toto pochybenie vo svojom hodnotení. Porota jednohlasne odsúhlasila tento postup.

Dohodlo sa, že posudzovanie prebehne dvojkolovo.

V prvom kole jednotliví členovia súťažnej poroty k individuálne preskúmali každý predložený súťažný návrh. V spoločnej diskusii o jednotlivých súťažných návrhoch vymenovali zistené klady a nedostatky každého návrhu.

Následne hlasovali porotcovia o troch finálnych návrhoch. Každý porotca pridelil najlepšiemu návrhu 3 body, druhému v poradí 2 body a tretiemu v poradí 1 bod.

Výsledky hlasovania sú uvedené v tabuľke v prílohe č. 3.

Návrhy č. 6, 7, 12, a 14 sa nehodnotili.

Do 2. kola postúpili návrhy (uvádzame v poradí podľa úspešnosti) č. 10, 9, 11, 5 a 2.

V 2. kole hlasovania hlasovali porotcovia tým istým bodovým spôsobom o rozdelení prvých troch cien.

Na základe bodového hodnotenia vzniklo nasledovné poradie návrhov. Najviac bodov získal návrh č. 10 – 16 bodov, návrh č. 9 – 13 bodov a návrh č. 11 – 9 bodov.

Porota sa dohodla na znížení 1. ceny zo 40 000 Sk na 36 000 Sk a na udelení 1. odmeny vo výške 7 000 Sk dvom návrhom a 2. odmeny vo výške 5 000 Sk piatim návrhom.

Navrhnuté rozdelenie cien a odmien porota hlasovaním odsúhlasila.

1. cena – návrh č. 10 (36 000 Sk)

2. cena – návrh č. 9 (24 000 Sk)

3. cena – návrh č. 11 (16 000Sk)

1. odmena vo výške 7 000 Sk – návrh č. 1 a 5

2. odmena vo výške 5 000 Sk – návrh č. 2, 3, 4, 8 a 13.

Po otvorení obálok s menami autorov ocenených návrhov sme zistili že autormi sú:

1. cena – návrh č. 10 – Katarína Beňová, Ing. arch. Roman Haviar a Peter Beňo

2. cena – návrh č. 9 – Ateliér DUMA, Záhradná architektúra, s. r. o., Ing. Magdaléna

Horňáková, Ing. arch. Robert Paál a Ing. Katarína Urbanská

3. cena – návrh č. 11 – Ing. arch. Eva Putrová, PhD, Ing. Katarína Gécová,, Michal

Marcinov a Barbora Šafáriková

Božena Lokajová, sekretárka súťaže