Rekonštrukcia Mierového námestia v Trenčíne

Architektonicko-urbanistická súťaž návrhov


Podľa vyhlasovateľa súťaže a verejného obstarávateľa Mesta Trenčín malo ísť o súťaž návrhov, ktorá smeruje k uzavretiu zmluvy. Súťaž bola vyhodnocovaná anonymne a bola pre vopred neurčený počet záujemcov. Súťažné podmienky si vyzdvihlo 60 záujemcov. V dohodnutom termíne bolo predložených 9 návrhov, z ktorých bolo vylúčených 5 návrhov pre nesplnenie podmienok. Porota posudzovala 4 návrhy. Porota sa rozhodla žiadnemu zo 4 návrhov zaradených do vyhodnotenia neudeliť odmenu ani cenu. Keďže nebolo udelené 1. miesto, verejný obstarávateľ neuzavrel zmluvu so žiadnym účastníkom.

Obstarávateľ v priestoroch Centra rozvoja mesta – Mestského úradu Trenčín vystavil návrhy pre verejnosť, ktoré boli prístupné do 10. septembra 2007.

Všetky štyri návrhy posudzované v súťaži zverejňujeme na nasledujúcich stranách.

Výsledky súťaže boli boli zverejnené vo vestníku č. 148 z 3. Augusta 2007 (pod číslom 03502 – VNA).