Vadaš Thermal Štúrovo

VYHODOTENIE SÚŤAŽE 

Uverejnené v Informáciách SKA 1/2008

O priebehu súťaže zo zasadnutia súťažnej poroty  k hodnoteniu súťažných návrhov verejnej, anonymnej, architektonickej súťaže “Rekreačný komplex Vadaš Thermal Štúrovo“ konaného dňa 6.11.2007 o 11:00 hod. na MsÚ Štúrovo.

Zasadnutie súťažnej poroty sa konalo 6. 11. 2007 o 11:00 hod na MsÚ Štúrovo. Zasadnutie poroty verejnej anonymnej architektonickej súťaže zahájil predseda poroty Ing. arch. Jozef Šoltés a privítal zúčastnených členov poroty, zároveň  oznámil, že člen poroty Ing. Gabriel Karakán sa ospravedlnil z dôvodu choroby. Členovia poroty vzali túto skutočnosť na vedomie a navrhli za riadneho člena poroty  Ing. arch. Andreja Gürtlera.

Súťažná porota:
Ing .ach. Jozef Šoltés  – predseda poroty
Ing. arch. Ladislav Bakša – člen
Ing. arch. Miroslav Šafranko – člen
Ing. Endre Hogenbuch-člen
Ing .arch. Andrej Gürtler – člen
Porota bola informovaná o odovzdaní súťažných návrhov. Odovzdaných bolo 7 súťažných návrhov. Všetky súťažné návrhy boli odovzdané osobne a načas – do 31.10.2007 do 15:00 hod. Pri prijímaní súťažných návrhov bolo vystavené potvrdenie o prevzatí súťažného návrhu a každý súťažný návrh  bol označený číslom. Čísla boli dávané postupne podľa času odovzdávania od čísla 1 až 7.

Všetky odovzdané súťažné návrhy obsahovali požadovaný rozsah.
Porota pod vedením predsedu si stanovila postup svojej práce – harmonogram:
1. členovia poroty si individuálne preštudovali všetky návrhy
2. spoločná diskusia k jednotlivým návrhom
3. prestávka
4. riešenie systému vyhodnocovania
5. určiť poradie návrhov, rozhodnutie o rozdelení cien a udelenie odmien

Súťažná porota, pred hodnotením súťažných návrhov si zopakovala kritériá hodnotenia :
– kvalita urbanisticko-architektonického riešenia začlenenia rekreačného areálu do širších  súvislostí prostredia mesta Štúrova a krajiny
– kvalita formovania hmôt a exteriérových priestorov, originalita a aktuálnosť výrazových prostriedkov zmeny požiadaviek v budúcnosti
– kvalita dispozičného riešenia a prevádzky, miera flexibility a adaptability na možné
– reálnosť a realizovateľnosť navrhovaného riešenia
– uplatnenie ekologického prístupu a energetická náročnosť

V I.kole prebehlo hlasovanie členov poroty na vylúčenie súťažných návrhov z druhého kola hodnotenia formou verejného hlasovania podľa čísiel súťažných návrhov:

súťažný návrh č. 1
Za: 5
Zdržal sa: 0
Proti: 0

súťažný návrh č. 2
Za: 0
Zdržal sa: 0
Proti: 5

súťažný návrh č. 3
Za: 2
Zdržal sa: 0
Proti: 3

súťažný návrh č. 4
Za: 5
Zdržal sa: 0
Proti: 0

súťažný návrh č. 5
Za: 0
Zdržal sa: 0
Proti: 5

súťažný návrh č. 6
Za: 5
Zdržal sa: 0
Proti: 0

súťažný návrh č. 7
Za: 0
Zdržal sa: 0
Proti: 5

Do 2. kola postúpili 4 súťažné návrhy :súťažný návrh č.2, 3, 5 a č. 7.
Druhé kolo prebehlo formou tajného hlasovania. Postupujúce návrhy hodnotil každý člen poroty samostatne a hodnotil ich bodmi od 1 po 4 / 1 bod najlepší/ .Každý porotca si určil vlastné poradie a súčtom bodov sa určilo poradie – najlepší návrh získal najmenej bodov.

Hodnotenie
Porota po prehodnotení predmetných súťažných návrhov sa rozhodla, že udelí dve ceny a dve odmeny.

Umiestnenie a rozdelenie cien

I. Ceny:
1. znížená cena návrh č. 5, 120 000,- Sk
2. cena návrh č. 2, 70 000,- Sk

II. Odmeny:
1. odmena návrh č. 7, 30 000,-Sk
2. odmena návrh č. 3, 30 000,-Sk

Po celkovom vyhodnotení  súťaže návrhov predseda poroty požiadal sekretára súťaže o otvorenie  obálok  s menami autorov súťažných návrhov.
Zoznam posudzovaných  súťažných návrhov s autormi:
– súťažný návrh č. 1  – autor :Ak. arch. Marek Houska a Mgr. art. Daniel Bradáč
– súťažný návrh č. 2  – autor: Ak. arch. Jozef Mravec, Mgr. Art. Lucia Boliešiková, Ing. arch. Marek Jablonský, Ing. arch. Milan Jakubek, Ing. arch. Stanislav Majcher,PhD.
– súťažný návrh č. 3  – autor: Ing. arch. Šarafin Martin
– súťažný návrh č. 4  – autor : Ing. arch. Emanuel Murín a Ing. arch. Marek Kahay
– súťažný návrh č. 5  – autor: Ing. arch.Tomas Smidt , arch. Szabó Tibor a Ing. arch. Fátyol Tibor
– súťažný návrh č. 6  – autor: Ing. arch. Amro Khalifa, Ing .arch. Juraj Kiaba
– súťažný návrh č. 7  – autor: Ing. arch. Amro Khalifa, Ing. arch. Ján Bátora

Členovia poroty:
Ing.arch. Jozef Šoltés
Ing.arch.Ladislav Bakša
Ing. arch. Miroslav Šafranko
Ing. Endre Hogenbuch
Ing.arch.Andrej Gürtler

cena znížená (120 000,- Sk), návrh č. 5
autori: Ing. arch.Tomas Smidt , Ing. arch. Tibor Szabó, Ing. arch. Tibor Fátyol

cena (70 000,- Sk), návrh č. 2
autori: Akad. arch. Jozef Mravec, Mgr. art. Lucia Boliešiková, Ing. arch. Marek Jablonský, Ing. arch. Milan Jakubek, Ing. arch. Stanislav Majcher PhD.

odmena (30 000,- Sk), návrh č. 7

Ing. arch. Amro Khalifa, Ing. arch. Ján Bátora

odmena (30 000,- Sk), návrh č. 3

Autor : Ing. arch. Martin Šarafin, Atelier Domova
Spolupráca: Ing. arch.Lucia Vadoczová, Igor Hianik (Atelier Domova)

V Štúrove  6. 11. 2007
Zapísal: Ing. Vojtech Vendégh ,sekretár poroty
Za správnosť: Ing. arch. Jozef  Šoltés, predseda poroty