Výstavný areál Incheba Bratislava

Urbanisticko – architektonická, verejná anonymná, dvojkolová súťaž návrhov

Vyhlasovateľ súťaže:
INCHEBA a.s., Viedenská cesta 5-7, 85101  Bratislava

Predmetom súťaže: bolo urbanisticko-architektonické riešenie rekonštrukcie a  rozšírenia jestvujúceho výstavného areálu Incheba severozápadným smerom za Viedenskú cestu s návrhom zástavby, ktorá doplní areál o ďalšie potrebné funkcie súvisiace s jeho hlavným poslaním a to najmä športové, kultúrne, spoločenské, obytné a obslužné. Súčasťou návrhu bude lanovka, ktorá  spojí areál s hradným návrším ponad Dunaj a vodná plocha na mieste bývalého ramena Dunaja prepojená cez protipovodňovú hrádzu s tokom Dunaja.

Riadni členovia poroty:
Ing. arch. Dalibor Borák, ČKA – nezávislý; Ing. arch. Petr Hrůša, ČKA – nezávislý;
Ing. arch. Juraj Šujan, SKA – nezávislý; Ing. arch. Jozef Šoltés, SKA – nezávislý; Ing. arch. Jozef Kaliský – za vyhlasovateľa.
Náhradník: Ing. arch. Jan Komrska, CSc., SKA – nezávislý

1. CENA ZNÍŽENÁ
Rössler Rybář architekti, Praha

2. CENA ZVÝŠENÁ
Kadlec  a MSM architekti
Atilla Kadlec, Ján Mišík, Michal Bilčák, Miroslava Martinkovičová

ODMENA
M. Drevencová, M. Gallovský

ODMENA
Nunc Architects, Atelier Jakubík
Louis Piccon, Katia Groh, Jakub Jakubík, Juraj Jakubík, Barbara Jakubíková

ZÁKLADNÉ TERMÍNY SÚŤAŽE:
Dátum ustanovujúceho zasadnutia súťažnej poroty sa stanovuje na 27. 11. 2006.
Dátum vyhlásenia súťaže sa stanovuje na 4. 12. 2006.
Lehota k podaniu otázok sa stanovuje na 31. 12. 2006.
Lehota k zodpovedaniu otázok sa stanovuje na 08. 1.2007.
Dátum odovzdania súťažných návrhov
– prvého kola sa stanovuje na 1. 2. 2007 do 16:00 hod.
– druhého kola sa stanovuje na 17. 4. 2007 do 16:00 hod.