Dostavba areálu Ministerstva zahraničných vecí SR

Vyhodnotenie súťaže 

Zápisnica zo záverečného vyhodnotenia predložených súťažných návrhov pre užšiu súťaž, predmetom ktorej je súťaž návrhov na „Dostavbu areálu MZV SR – predprojektová a projektová príprava, IČ“, konaného dňa 31. 3. 2009 a 7. 4. 2009 v budove MZV SR Bratislava.

Na vyhodnotenie súťaže návrhov bola vedúcim úradu menovaná porota v zložení:
Ing. Pavol Sýkorčin – predseda poroty, členovia poroty: Ing. Vladimír Čurný, Ing. Vladimír Brziak, Ing. René Pavlovič, Ing. arch.Ján Frimmer, Mgr. Petra Vargová,
Ing. arch. Ivan Kočan,  Ing. Jozef Ďurďa, Ing. arch. Pavol Mrázek, Ing. Ján Ralbovský – náhradník člena, Ing. Marián Ďurka – sekretár, overovateľ, Ing. arch. Karol Hoffman – overovateľ.

Do termínu na predkladanie súťažných návrhov, t.j. do 23. 3. 2009 do 15:00 hod. bolo predložených celkom 5 súťažných návrhov.
Dňa 30.3.2009 sa zišli overovateľ technickej časti návrhov a sekretár, aby skontrolovali kompletnosť predložených súťažných návrhov.
Nakoľko ide o anonymnú súťaž, obdržaným súťažných návrhom boli pridelené poradové čísla, pod ktorými boli až do záverečného vyhodnotenia v súťaži uvádzané. Tieto čísla boli vyznačené aj na samostatných uzavretých častiach súťažných návrhov s označením „autor“ a „súťažný návrh“. Súťažné návrhy boli označené číslami 1 až 5.
Po ich dôkladnom zhodnotení porota pristúpila k záverečnému vyhodnoteniu súťažných návrhov. Hodnotenie súťažných návrhov sa uskutočnilo podľa vopred stanovených kritérií, ktoré boli zverejnené už pri vyhlásení súťaže, ako aj v súťažných podkladoch. V súťažných podkladoch bol uvedený aj presný postup pri vyhodnocovaní jednotlivých kritérií.
Po zhrnutí hodnotení jednotlivých členov poroty (spočítaní získaných bodov za jednotlivé kritéria od jednotlivých členov poroty) bolo vyhlásené nasledujúce poradie súťažných návrhov:

1. miesto – súťažný návrh číslo 2 (získal celkom 900,00 bodov)
2. miesto – súťažný návrh číslo 5 (získal celkom 551,34 bodov)

Porota zároveň odsúhlasila ceny pre jednotlivé súťažné návrhy v nasledujúcej výške:

1. miesto – súťažný návrh č. 2 získal 4 000,- Eur
2. miesto – súťažný návrh č. 5 získal 2 400,- Eur

Zároveň porota využitím svojej právomoci (v zmysle bod 4.4 súťažných podkladov, ako aj čl. 12 bod 4 súťažného poriadku Slovenskej komory architektov), priznala pre všetkých uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a predložili súťažný návrh odmenu (režijnú odmenu) v jednotnej výške  400,- Eur pre každého uchádzača.
Odmeny pre súťažný návrh č. 1; 2; 3; 4; 5 – 5 x 400,- Eur je 2.000,- Eur.

Po ukončení vyhodnotenia boli otvorené obálky s označením „autor“, ktoré ostali až do záverečného vyhodnotenia zalepené, aby bola splnená podmienka anonymity uchádzačov. Otvorením jednotlivých obálok boli zistení autori jednotlivých súťažných návrhov:

Autormi jednotlivých súťažných návrhov sú:
Súťažný návrh č. 1: Expo Line, s. r. o. , Bratislava
Súťažný návrh č. 2: Ing. arch. Ján Pavúk, PhD., Bratislava
Súťažný návrh č. 3: PROMA, s. r. o., Žilina
Súťažný návrh č. 4: VPÚ DECO, a. s., Bratislava
Súťažný návrh č. 5: GFI, a. s., Bratislava

Víťazným sa stal  súťažný návrh, ktorý predložil Ing. arch. Ján Pavúk, PhD., Bratislava.

Druhú cenu získal súťažný návrh, ktorý predložila firma GFI, a. s., Bratislava.

Ostatné súťažné návrhy neboli hodnotené.

V Bratislave, 7. 4. 2009
Ing. Marián Ďurka, sekretár súťaže