Rekreačný areál Martinské hole

Vyhodnotenie súťaže verejnej, anonymnej, urbanisticko-architektonickej súťaže
rekreačný areál Martincké hole


Vyhodnotenie súťaže sa konalo 31. marca 2009 od 9:00 hod.

Predseda poroty: Prof. Ing.arch. Peter Gál, PhD.
Členovia poroty: Ing. arch. Tibor Varga, Ing. arch. Marián Záhorský, Mgr. art. Róbert Dúbravec, Ing. Rastislav Daníšek
Sekretár poroty: Martin Záhorský
Overovateľka súťažných návrhov: Ing. arch. Anna Zajková
Priebeh práce súťažnej poroty organizačne riadil a zabezpečoval jej predseda Prof. Ing. arch. Peter Gál, PhD.

Zápis z hodnotenia
Po riadnom preštudovaní a prebiehajúcej diskusii o jednotlivých súťažných návrhoch v 1. kole súťažná porota hlasovaním rozhodla, aby do ďalšieho posudzovania v 2. kole postúpili súťažné návrhy: č.1, č.3, č.4, č.7, č.9, č.10 a v 1. kole boli ponechané súťažné návrhy č. 2, č. 5, č. 6, č. 8.
Po ďalšom posúdení splnenia jednotlivých kritérií v 2. kole členovia súťažnej poroty hlasovaním rozhodli, aby do 3. kola postúpili súťažné návrhy: č. 3, č. 4, č. 9 a v 2. kole boli ponechané súťažné návrhy č.1, č.7, č. 10.
Po rozsiahlej diskusii porota hlasovaním rozhodla o poradí súťažných návrhov v jednotlivých kolách a o udelení a prerozdelení cien a odmien vzhľadom na mieru kvality jednotlivých súťažných návrhov a prezentované prínosy riešenia.

Konečné poradie
1. cena – znížená: 5 311,00 €, súťažný návrh č. 3
2. cena – zvýšená: 4 647,00 €, súťažný návrh č. 4
3. cena: 1 991,64 €, súťažný návrh č. 9

1. odmena: 1 328,00 €, súťažný návrh č. 1
2. odmena: 664,00 €, súťažný návrh č. 7 a 664,00 €, súťažný návrh č. 10
3. odmena: 330,00 € súťažný  návrh č. 2 a 330,00 €, súťažný návrh č. 5 a 330,00 €             súťažný návrh č. 8
Po vyhodnotení súťažných návrhov porota pristúpila k otvoreniu obálok Autor a Spiatočná adresa jednotlivých ocenených a odmenených návrhov v poradí:

1. cena znížená:
súťažný návrh č. 3: Ateliér: BRUMI UNO CONSULTING, s. r. o.
Ing. arch. Peter Jančo, Ing.arch. Eva Jančová
Spolupráca: Ing. Milan Árendás, Ing. arch. Martina Pinterová, Ing. Dávid Vadkerti

2. cena zvýšená:
súťažný návrh č. 4: Ing. arch. Jana Bačíková, Ing. Monika Jankechová, Ing. arch. Karla Kontšeková Smidžárová, Ing. Mgr. art. Radoslav Pavlovič

3. cena:
súťažný návrh č. 9: Ing. arch. Mária Klaučová, Ing. arch. Diana Šajdová

1. odmena:
– súťažný návrh č. 1: Mgr. art. Tomáš Haviar, Mgr. art. Martin Handlovič

2. odmena:
– súťažný návrh č. 7: Mgr. art. Tomáš Amtmann, Ing. Mgr. art. Daniel Šubín, Ing. Mgr. art. Peter Kopček
– súťažný návrh č. 10: Ing. arch. Vladimír Hladký, Ing. arch. Martin Pavlík, Ing. arch. Peter Gáj

3. odmena:
– súťažný návrh č. 8: Mgr. art. Martin Uhrík, Mgr.art. Branislav Škopek, Mgr. art. Tomáš Tokarčík, Ing. arch. Jana Konečná, Ing. arch. Monika Žážová
– súťažný návrh č. 5: Bc. Matej Dobiš
– súťažný návrh č. 2: Ing. arch. Daniel Bobovský, Ing. arch. Jozef Koštial

Pri neocenených, avšak porotou posudzovaných súťažných návrhoch, boli otvárané iba obálky Spiatočná adresa.
Po ukončení hodnotenia a otvorení obálok predseda poroty zasadnutie ukončil.
V termíne do 3 mesiacov sa v Martine uskutoční výstava súťažných návrhov. O mieste a presnom termíne bude verejnosť informovaná.

Martin Záhorský, sekretár súťaže