Svätoplukovo námestie v Nitre

Vyhodnotenie súťažných návrhov
urbanisticko-architektonickej súťaže Svätoplukovo námestie v Nitre

konaného dňa 27. 2. a 28. 2. 2009 na Mestskom úrade v Nitre

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Súťažná porota na vyhodnotení súťažných návrhov pracovala na základe menovania primátorom mesta Nitra v nasledovnom zložení:

prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD – predseda poroty, Ing. arch. Ľubomír Závodný – podpredseda poroty, Ing. arch. Stanislav Babčan – člen poroty, PhDr. Peter Jurkovič – člen poroty, Ing. arch. Marián Kuruc – člen poroty, Ing. arch. Matej Siebert, PhD. – člen poroty, Ing. arch. Juraj Turányi – člen poroty, Ing. Anna Váleková – člen poroty, Ing. Juraj Zvědělík – člen poroty.
Náhradníci: prof. Ing. arch. Štefan Šlachta, PhD – 1. náhradný člen poroty, Ing. František Baláž – 2. náhradný člen poroty, doc. Igor Benca, akad.mal. – 3. náhradný člen poroty.

Priebeh práce súťažnej poroty organizačne riadil a zabezpečoval jej predseda prof. Ing. arch. Bohumil Kováč.
V úvode zasadnutia všetci členovia súťažnej poroty a jej pomocných orgánov čestne vyhlásili, že nemajú vedomosť o tom, že by boli zároveň blízkou osobou, spoločníkom, zamestnancom, zamestnávateľom alebo spolupracovníkom účastníka tejto súťaže, čím by som sa dostali do rozporu s čl. 9 ods. (3) súťažného poriadku Slovenskej komory architektov a §107 ods. (2) zákona č. 25/2006 Z.z. a uvedené potvrdili svojim podpisom.
Členom súťažnej poroty bol predložený zápis z otvárania súťažných návrhov, ktoré sa konalo dňa 23. 2. 2009 na Mestskom úrade v Nitre za účelom zistenia formálnej úplnosti všetkých v stanovenom termíne doručených a odovzdaných súťažných návrhov, označených poradovým číslom podľa termínu odovzdania. Na základe tohto zápisu je možné skonštatovať, že v stanovenom termíne – t.j. 16. 2. 2009 do 14:00 hod. bolo do podateľne MsÚ v Nitre odovzdaných alebo doručených 29 súťažných návrhov, pričom všetkých 29 návrhov zodpovedalo po formálnej stránke súťažným podmienkam a požadovanému objemu prác.

1. Súťažný návrh č.10 (9 958,18 €):  Ing. arch.  Michal Bogár, Ing. arch. Ľubomír Králik, Ing. arch. Juraj Polyák, Ing.arch. Ľudovít Urban a spolupracovníci

2. Súťažný návrh č. 9 (6 638,78 €): I ng. arch. Tibor Zelenický, Ing. arch. Patrícia Kvasnicová, Ing. arch. Martina Mrkvicová, Akad. mal. Marián Žilík

3. Súťažný návrh č.11 (3 319,40 €):  Ing. arch. Juraj Kalus, Mgr. art. Zuzana Kalusová

Odmeny bez určenia poradia:
Súťažný návrh č.1:  Ing. arch. Igor Lauko, Ing. arch. Katarína Zajíčková

Súťažný návrh č. 14: Ing. arch. Ľubomír Holejšovský, Ing. arch. Vladimír Jarabica, Ing. arch. Zoltán Búči, Ing. arch. Alexandra Fáziková, Ing. Peter Filin

Súťažný návrh č.22: Ing. arch. Stanislav Meliš, Ing. arch. Jozef Michalko

Členovia  súťažnej poroty na záver vypracovali písomné závery poroty, ktoré tvoria prílohu tejto zápisnice a  budú zaslané oceneným autorom. Súťažná porota zároveň na základe vyhodnotenia súťaže stanovila svoje odporúčania pre následný postup riešenia danej problematiky, ktoré taktiež tvoria prílohu tejto zápisnice.

Záver poroty
Výsledky súťaže potvrdili potrebu uzatvoriť priestor dnešného Svätoplukovho námestia novou zástavbou tak, aby vo vyvrcholení Štefánikovej ul. vzniklo jasne urbanisticky vymedzené nové námestie ako najvýznamnejší verejný priestor mesta, ktorý bude spĺňať pobytové a zhromažďovacie funkcie a bude rešpektovať vstup do divadla.
Súťaž potvrdila, že nová severná hrana zástavby námestia nemá klesnúť nižšie ako je vstup do divadla. Vymedzenie západnej hrany námestia môže tvoriť nová zástavba alebo forma líniovej zelene, ktorá by v náznakoch mala sledovať stopu pôvodnej ulice.
Porota (v zmysle všetkých ocenených návrhov) odporúča doriešiť východnú stranu námestia medzi divadlom a historickou budovou Mestského domu vsunutím nového objektu, ktorý bude rešpektovať pohľad na fasádu Mestského domu a priehľad na budovu pošty. Z ocenených návrhov tento problém najcitlivejšie rieši návrh č.10. Premiestnenie morového stĺpa sa v tejto súvislosti nevylučuje.
Do štruktúry mestských priestorov je potrebné výraznejšie zapojiť priestor Mostnej ulice, kde je vhodné v intenciách návrhu č.10 ustúpenie stavebnej čiary tak, aby táto časť ulice sa stala pomocou spojovacích uličiek a pasáží integrálnou súčasťou pešej zóny mesta. Toto riešenie vhodne reaguje na súčasnú pozíciu divadla k Mostnej ulici a umožňuje zachovať časť dnešnej zelene v severnej časti námestia. Dôležité bude preto venovať pozornosť parteru a architektúre fasád aj od Mostnej ulice.
Pre dotvorenie priestorov na zadnej strane divadla prináša najlepšie východiská návrh č.10, ktorý priznáva solitérne pôsobenie divadla, zachováva zeleň a jednoznačne uzatvára blok zástavby na Kmeťkovej ulici.
Všetky ocenené návrhy preukázali vymedzenie priestoru nového námestia a jeho ťažisko, a vracajú mestotvornú podobu na mieste, kde pôvodná štruktúra bola asanovaná.
Celkové vymedzenie nového námestia a uličky na východnej strane námestia v ocenených návrhoch reaguje na stopy pôvodnej uličnej siete.
Z dôvodu zachovania typickej panorámy centra mesta gradujúcej v pohľadoch na hradný kopec súťaž priniesla poznatok, že z tohto hľadiska je v smere pohľadu na hrad optimálna výška zástavby novej severnej hrany námestia najviac 4 nadzemné podlažia. Medzi pozorovacie stanoviská hradného kopca bude vhodné zapojiť aj verejne prístupné strešné terasy novej zástavby. Pri posudzovaní kritérií zachovania pohľadu na panorámu hradného kopca a dotvorenia mestotvorných priestorov preferovala porota kritérium dotvorenia mestotvorných priestorov, keďže pohľad na hradný kopec sa otvoril až dôsledku veľkoplošnej asanácie územia. Vhodnú možnosť vytvorenia priehľadu na dominantu hradu z námestia prináša návrh č.10. Architektonické merítko nových stavieb však už má reagovať na celkovú novú mierku priestoru a na proporcie divadla, Mestského domu a pošty.

Problematiku zelene v nových mestských priestoroch (nové uličky, námestie, okolie divadla, Mostná ulica) odporúča porota po miernych korektúrach na námestí riešiť v intenciách návrhu č.10, pričom zaujímavý podnet uplatnenia zelene prináša aj návrh č.11.
Problematiku statickej dopravy odporúča porota riešiť v intenciách návrhov, ktoré ju v zásade umiestňujú v podzemí novej zástavby. Mimo rámec súťažných návrhov porota v tejto súvislosti odporúča preveriť možnosť zapustenia resp. skľudnenia časti Mostnej ulice za novou zástavbou.
Súťaž priniesla niekoľko námetov na dotvorenie dizajnu námestia (dlažby, mobiliár, zeleň, výtvarné diela). Túto problematiku odporúča porota riešiť po uzatvorení výstavby osobitnou súťažou. Porota sa nestotožňuje s mierkou navrhovaného výtvarného diela v návrhu č.10.
Tieto závery súťaže porota odporúča mestu Nitra zapracovať do Územného plánu Centrálnej mestkej zóny mesta Nitra, pričom najviac podnetov prináša návrh. č10, čo vyjadruje aj počet prvých miest v jeho hodnotení členmi poroty.