Objekty Danubia Parku v Čunove

Hausboat/Chata:

1.cena (Ing.arch. Marian Trcka, Ing.arch. Jaroslav Tarajčák, Ing.arch. Juraj Šiarnik)
2.cena (Ing. arch. Marek Danihel),
3.cena (Ing.arch. Tomáš Žáček, Ing.arch. Soňa Pohlová, Ing.arch. Igor Žáček)

R-dom:
1.cena (Peter Panulin, Peter Koban, Patrik Uchaľ, Doc. Ing. arch. Juraj Koban)Obr.2, Obr.3
2.cena (Ing.arch. M. Žitňanský, Ing.arch. V. Šimkovič, Ing.arch. P. Gonda, Ing.arch. O. Marko, Ing.arch. P. Lényi, Ing.arch. M. Harčarík )
3. cena nebola udelená
Odmena(1) (Ing.arch. Zuzana Aufrichtová, Ing.arch. Michal Pasiar, Ing.arch. Radovan Vranka, Ing.arch. Tomáš Matlák, Bc. Peter Rozkoš, Bc. František Kudivani, Bc. Vladimír Homza)
Odmena(2) (Ing.arch. Stanislav Bachleda)
Návrh na cenu mimo súťaž (Ing.arch. Ondřej Chybík, Doc. Ing. Josef Chybík, CSc., Ing. arch. Michal Krištof, Tomáš Babka, Pavel Steuer, Martin Šafář, Milan Domkář)

V-dom:
1.cena (Ing.arch. Ondřej Chybík, Doc. Ing. Josef Chybík, CSc., Ing. arch. Michal Krištof, Tomáš Babka, Pavel Steuer, Martin Šafář, Milan Domkář)
2.cena nebola udelená
3.cena(1) (Ing.arch.Daniel Szabó, Ing.arch. Monika Žitná)
3.cena(2) (Ing.arch. Marian Trcka, Ing.arch. Jaroslav Tarajčák,Ing.arch. Juraj Šiarnik)

A-dom/Centrum:
1.cena nebola udelená
2.cena (Ing.arch. Ondřej Chybík, Doc. Ing. Josef Chybík, CSc., Ing. arch. Michal Krištof, Tomáš Babka, Pavel Steuer, Martin Šafář, Milan Domkář)
3.cena (Ing.arch. Norbert Funczik, Ing. arch. Monika Kubicseková, Ing. arch. Blažej Bánó)
Odmena(1) (Ing.arch. M. Žitňanský, Ing.arch. V. Šimkovič, Ing.arch. P. Gonda, Bc. M. Kollár, Ing.arch. M. Vozárová, Ing.arch. J. Špaňová, Ing.arch. Robert Lőffler)
Odmena(2) (Ing.arch. Peter Sticzay-Gromski, Ing.arch. Juraj Kováč)
Odmena(3) (Talaš Roman, Richard Kralovič, Matej Siebert, Karla Chlebenová, Miquel Garcia)
Odmena(4) (Ing.arch. Pavol Franko, Ing.arch. Radoslav Grečmal)
Informácie o priebehu súťaže

Dňa 28.3.2011 boli zverejnené otázky a odpovede k súťažným podmienkam pre 1.kolo (Otazky a odpovede pre 1_kolo 20110328.doc).

Dňa 15.3.2011 bolio zverejnené súťažné podmienky na tejto stránke.

Dňa 11.3.2011 na ustanovujúcom zasadnutí súťažnej poroty boli schválené súťažné podmienky verejnej anonymnej urbanisticko-architektonickej súťaže OBJEKTY DANUBIA PRKU V ČUNOVE.

Dňa 18.5.2011 v priestoroch hotela Divoká Voda v Čunove  prebehlo hodnotiace zasadnutie pre 1. kolo verejnej  anonymnej urbanisticko-architektonickej súťaže “OBJEKTY DANUBIA PARKU V ČUNOVE”. Následne bola zaslaná súťažiacim informácia o výsledku.

Dňa 13.6.2011 boli zverejnené otázky a odpovede k súťažným podmienkam pre 2.kolo (Otazky a odpovede pre 2_kolo.doc) a tabuľka výkazov výmer pre 2. kolo (Tabuľka výkazov výmer.xls).

(Novinka) Dňa 6.7.2011 v priestoroch hotela Divoká Voda v Čunove  prebehlo hodnotiace zasadnutie pre 2. kolo verejnej  anonymnej urbanisticko-architektonickej súťaže “OBJEKTY DANUBIA PARKU V ČUNOVE”. Následne boli výsledky oznámené autorom a vyhlásené.Protokol z 1. kola. Protokol z 2. kola. Navrhovateľ súťaže (Danubia Invest, a.s.) plánuje vystaviť návrhy v septembri 2011.

Súťažné podmienky s prílohami

5.1.1  Text súťažných podmienok

5.1.2 – Ortofotomapa  súčasného stavu (jpg, 3,8 MB)

5.1.3 – Prehľadný plán územia s vyznačenými riešenými územiami súťažných objektov (pdf, 10,3 MB)

5.1.4 – Časť Masterplanu od prof. Eberleho ilustujúca plánované terénne úpravy a urbanistické riešenie celého Danubia Parku (pdf, 51,5 MB)

5.1.5  Masterplan(situácia) s upravenou brehovou líniou Centra Danubia Parku (jpg, 1,4 MB)

5.1.6 Mapový podklad pre návrh v 2D s georeferencovanými jpg podkladmi 5.1.2, 5.1.5 a 5.1.8 (dwg, 1,5 MB)

5.1.6 Mapový podklad pre návrh v 2D s georeferencovanými jpg podkladmi 5.1.5 (pdf, 11,6 MB)

5.1.7 Letecké snímky územia (4 x jpg, 10,9 MB)

5.1.8 Vrstevnice v sektore D – časť pod stupňom Čunovo (dwg, 4,1 MB)

5.1.9  Rámik s nadpisom ako záväzný podklad pre grafickú časť súťažného návrhu (dwg, 0,1 MB)

5.1.9  Rámik s nadpisom ako záväzný podklad pre grafickú časť súťažného návrhu (pdf, 0,1 MB)
Kontakty

Vyhlasovateľ:
Danubia Invest, a.s.
IČO: 31 369 596
IČ DPH: SK2020854561
Nám. SNP 14
811 06 Bratislava
Slovenská republika
tel: +421 2 6285 0895 (prevádzka hotel Divoká Voda)
Poštová adresa: Hotel Divoká Voda, Čunovo – vodné dielo, P.O.Box 3, 850 09 Bratislava
E-mail: info@danubia.sk

Spracovateľ Súťažných podmienok:
Ing.arch. Jan Komrska, CSc.
PC ARCH
Fakulta architektúry STU Bratislava
Námestie Slobody 19  812 45 Bratislava
tel.: +421 2 57 27 62 69
E-mail: archkomrska@gmail.com

Sekretár súťaže:
Ing. Andrej Hájek
Danubia Invest, a.s.
Hotel Divoká Voda, Čunovo – vodné dielo, P.O.Box 3, 850 09 Bratislava
tel.: +421 905 385 962
E-mail: hajek@danubia.sk

Overovateľ súťažných návrhov:
Ing. arch. Anna Zajková
Panská 15, 811 39 Bratislava
tel.: +421 2 5443 1080
E-mail: zajkova@komarch.sk