Bratislava – Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalky

Koncom marca 2014 vyhlásilo mesto Bratislava výsledky súťaže návrhov Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalky. Túto verejnú anonymnú ideovú urbanistickú súťaž vypísalo Hl. m. SR Bratislava pod vedením hlavnej architektky Ingrid Konrad novembri 2013.

Súťažou mesto hľadalo inovatívne riešenia pre udržateľný rozvoj tohto územia v kontexte zavedenia električky do Petržalky. Účelom súťaže bolo obstarať spracovateľa urbanistickej štúdie pre toto územie.

Odovzdaných bolo 15 súťažných návrhov. Odborná porota zasadala vo februári 2014. Za predsedu poroty bol jednomyseľne zvolený urbanista Peter Gero, ktorý 12 rokov riadil rozvoj centrálnych častí severonemeckého mesta Hamburg. Medzi členmi poroty boli ako zástupcovia mesta hlavná architektka Ingrid Konrad a hlavný dopravný inžinier Tibor Schlosser, v porote boli aj architektka Zuzana Kordošová z MČ Bratislava-Petržalka, bratislavská urbanistka a architektka Eva Balašová, architekt Juraj Šujan za Slovenskú komoru architektov a architekt Patrik Kotas z Prahy, odborník na verejné priestory a mestskú koľajovú dopravu. Medzi zahraničnými členmi poroty boli odborníčka na rozvoj mesta Alena Kubová-Gauché z Paríža a špecialistka na verejné priestory a električkovú dopravu, architektka Barbara Jakubíková zo Štrasburgu. Náhradníkom poroty bol architekt Boris Hrbáň. Prvýkrát bol pri práci poroty ako pozorovateľ prítomný aj zástupca verejnosti. Za účasti notára bol spomedzi 39 prihlásených záujemcov vylosovaný inžinier Emil Halik z Petržalky.

 

Stretnutiu poroty predchádzalo posudzovanie súťažných návrhov expertmi poroty, medzi ktorými boli najznámejší rakúsky odborník na dopravu v mestách, profesor Hermann Knoflacher z Technickej univerzity vo Viedni, dekanka Fakulty architektúry STU v Bratislave, urbanistka Ľubica Vitková, architekt a urbanista Vladimír Hrdý z Magistrátu hl. m. SR Bratislava a krajinná architektka Zuzana Hudeková z útvaru hlavnej architektky.

 

Porota určila ako víťazný návrh autorov prof. Ing. arch. Bohumila Kováča, PhD., a Ing. Ladislava Benčeka. Spoluautormi víťazného návrhu sú Ing. Karol Görner a Ing. arch. Lucia Štefancová, spolupracovníkmi sú Ing. arch. Igor Hianik a Ing. arch. Nikola Winková.

 

Keďže podľa poroty bol medzi víťazným a ostatnými súťažnými návrhmi veľký kvalitatívny rozdiel, druhá a tretia cena neboli udelené.

Porota ocenila, že ideové riešenie ponúka vznik verejných a poloverejných priestorov a zelených plôch v rozvojovej osi Petržalky, ktoré v rôznych priestorových formách vstupujú do mestskej štruktúry vzájomne na seba nadväzujúcimi polyfunkčnými centrami, ktoré sú priestorovo viazané na električkovú trať s novonavrhnutými električkovými zastávkami. Víťazný tím rieši električkovú trať na úrovni terénu, vďaka čomu sa električka stáva integrálnou súčasťou parteru mesta a mestskej krajiny, a jej zástavky budú iniciačnými bodmi vzniku nového mestského priestoru v nadväznosti na súčasnú Petržalku.

Všetky súťažné návrhy nájdete na

http://www.bratislava.sk/vismo/dokumenty2.asp?id_org=700000&id=11041755&p1=11049947