Martin – SIM

Verejná anonymná ideová urbanisticko – architektonická súťaž návrhov

Mesto Martin vypísalo ku dňu 4.2. 2013 verejnú anonymnú architektonicko – urbanistickú súťaž návrhov na riešenie areálu bývalých vojenských skladov intendančného materiálu SIM. Bolo to zadanie provokujúce a súčasne aj lákavé svojou netradičnou  náplňou. Cieľom tejto súťaže bolo získania ideových návrhov pre nové využitie a rozvoj bývalého areálu SIM / sklady intendančného materiálu /, ktorý prešiel do majetku mesta Martin. Mesto v tomto 14 hektárovom areáli uvažuje o možnosti vytvorenia mestského parku kultúry, výstaviska, parkových oddychových zón i technoparku. Počíta sa s využitím existujúcich kvalitných objektov z medzivojnového obdobia pre nové funkcie. Významným objektom celoslovenského významu je tu sídliace hasičské múzeum s veľkou zbierkou hasičskej techniky, histórie i uniforiem nielen zo Slovenska, ale aj zo sveta. Múzeum môže tvoriť základ pre rozširovania zbierok aj zo železničnej oblasti, ktorá má vo Vrútkach tiež tradíciu. Urbanistické a architektonické zásady rozvoja areálu SIM a jeho nové funkcie navrhnuté a získané v súťaži by sa mali stať východiskom pre obstaranie následnej projektovej dokumentácie na riešenie areálu a jeho stavieb.

Porota na svojom zasadaní 17.4. v Martine posúdila 11 oboslaných návrhov a udelila tri ceny a odmenu.

 

Prvú cenu získal návrh kolektívu

GFI a.s

Radoslav Grečmal

Pavol Franko

 

Hodnotenie poroty :

1.  Idea funkčného využitia (ideové riešenie) – konceptuálny prístup

 

Návrh preukazuje dobré funkčné zónovanie pre požadované iniciovanie očakávaného, želateľného vývojového procesu na základe definovania vývojových etáp v horizonte 10 – 20 rokov.

Riešenie vychádza z definovania limitov a potenciálu územia pre navrhované funkčné využitie. Idea funkčného využitia sleduje:

–       postupné vytvorenie kultúrno-spoločenského centra Turčianskeho regiónu a Žilinského kraja,

–       celodenné aktívne využitie počas celého týždňa postavené na širšom diapazóne vzájomne sa prelínajúcich aktivít a funkcií,

–       funkčný rozvrh do 4 zón definovaných prevládajúcimi funkciami, ktoré predstavujú:

1.    zónu prenajímateľných priestorov pre začínajúce firmy (Start Up),

2.    zónu kultúrno-spoločenských priestorov,

3.    zónu voľnočasových aktivít,

4.    zónu Centrál parku, ako srdca územia (promenáda s rozšírením do ústredného priestoru) s voľnou, trávnatou plochou s podmienkami pre organizáciu koncertov a otvorených trhov. Centrálny priestor poskytuje oddych v jeho východnej časti vo forme parkovej zelene.

 

2.  Komplexnosť urbanistického riešenia

 

Urbanistické riešenie rešpektuje jedinečnosť areálu, ktorým je jestvujúci vlečkový systém a technicky ho upravuje tak, aby netvoril prekážku novému využitiu riešeného územia. Dopravné vstupy rešpektujú súčasný stav vstupov z juhu. Tu rieši vstupy automobilovej dopravy a peších aj od zastávky MHD. Zo severu ponecháva zavlečkovanie areálu, ktoré ďalej mimo vymedzené územie nie je vyvedené.

Porota najviac ocenila návrh zóny prenajímateľných priestorov pre začínajúce firmy (Start Up zóna fungujúca v režime 24/7). Prevádzka tejto zóny zabezpečí oživenie celého priestoru a je vhodným štartovacím programom v rámci etapizácie  revitalizácie areálu SIM.

Zóna Centrál parku tvorí srdce riešeného územia s multifunkčným priestorom na produkcie s riešeným lesoparkom vo východnej časti zeleného otvoreného centrálneho priestoru. Tvar a proporcie tohto priestoru sú vhodne zvolené a umožnia v ňom realizovať všetky predpokladané aktivity.

Dopravne je areál napojený vhodne a logicky rozvíja dopravný skelet po obvode riešeného územia, čím sa v strede ponechal dostatočný priestor pre rozvinutie peších priestorov zákutí a cyklotrás.

 

3.  Harmónia, kontext, atmosféra a životaschopnosť riešenia

 

Riešenie predstavuje harmonické usporiadanie priestorových celkov s úmernou urbanizáciou, ktorá charakterizuje a vystihuje „genia loci“ územia. Javí sa ako životaschopné, s atmosférou vystihujúcou riešený problém v kontexte s jeho pôvodnou funkciou a priestorovým poňatím. Historická identita je jasne čitateľná aj v novom funkčno-priestorovom poňatí.

 

 

Druhú cenu získal

Atelier 3M, s.r.o.

Marian Pokrivčák, Monika Štekláčová

spolupráca : Ľubica Ornthová, Tatiana Prónayová

 1.  Obsah

 

Návrh vhodne volí funkčné využitie s cieľom vytvoriť fungujúcu vyváženú časť mesta. Funkcie ponúkajúce servis aj neďalekému priemyselnému parku posilnia reálnosť fungovania miesta.

Veľká vzdialenosť silných, obytných častí mesta Martin a predurčenosť okolia miesta však vyzývajú k väčšiemu zapojeniu funkcií a služieb na toto okolie sa viažucich na úkor funkcií zameraných úzko na trávenie voľného času.

Funkcie bývania hlavne vo zvolenej forme bývania nájomného, je vhodným doplnkom funkčného mixu a podporí „sociálnu“ prívetivosť a funkčnosť miesta.

 

2.   Koncept

Urbanistické riešenie vychádza zo stávajúcej zástavby miesta a vhodne zapojuje existujúce industriálne objekty. Zaujímavým urbanistickým prvkom je lúka určená pre usporiadanie „eventov“ prechádzajúca do trávnatého svahu – tribúny vynárajúcej sa z atraktívnej vodnej hladiny. Je otázkou, či predovšetkým pavilóny (gastronomický, hudobný, umelecký) pri južnej strane areálu so súvisiacou verejnou plochou príliš nepredurčujú celkový vzhľad areálu a teda i potrebu jeho realizácie v jednom čase.

 

3.  Kontext

Návrh svojim funkčným životaschopným mixom a urbanistickým a hmotovým riešením sleduje vytvorenie prívetivej, kvalitnej atmosféry miesta. Výrazne prepracovaný vonkajší priestor, spolu s potrebou realizácie vstupnej „pavilónovej“ časti v zhodnom čase neumožňuje reálnou etapizáciu výstavby zámeru reagujúcu na stávajúce ekonomické a spoločenské podmienky. Teda neumožňuje rozvoj „krok za krokom“ pri potrebe nebyť permanentne na „stavenisku“.

 

 

Tretiu cenu získal

Súťažný návrh MARTILAND

Prof. Peter Gál

Lucia Lackovičová

Klára Zuskinová

 

1.  Ideové riešenie – funkčné využitie  – obsah 

Súťažný návrh predstavuje zaujímavé a podnetné riešenie. Hlavná idea spĺňa požiadavky mesta Martin na vhodné využitie existujúceho areálu. Slnečný ostrov v mori (budúceho) priemyslu zachováva a revitalizuje vhodné existujúce funkcie a dopĺňa ich viacerými novými funkciami ktoré v celku vytvárajú areál pre poznávanie, kultúrne, zábavné a oddychové aktivity pre obyvateľov mesta a celého regiónu s dobrým predpokladom pre možnosť ich fungovania s celoročným využitím. Pôvodne striktne účelový areál SIM – sklad intendačného materiálu prejde zásadnou zmenou funkčného využitia a zmení sa tak na územie s pohodovou atmosférou SIM – Sunny Island Martiland.

 

2.  Komplexnosť urbanistického riešenia koncept

 

Z hľadiska širších vzťahov je záujmové územie vhodne napojené na plánovanú a existujúcu nemotoristickú aj motoristickú dopravnú infraštruktúru ktoré tak spolu vytvárajú vzájomne previazanú flexibilnú sieť s dostatočnou kapacitou pre dostupnosť areálu celomestskými a regionálnymi trasami. Základným a dominujúcim druhom dopravy v areáli je pohyb chodcov s prednosťou pred vnútroareálovou dopravnou obsluhou s revitalizáciou existujúcich železničných tratí pre samostatný dopravný subsystém. Škála navrhovaných funkcií je doplnená dvomi líniovými objektami dopravnej funkcie rozširujúcimi celkovú atraktivitu areálu – okružná cyklisticko–korčuliarska dráha a dopravné cykloihrisko. Vnútorná organizácia a členenie vychádza zo zachovania účelových objektov a disponibilných nezastavaných plôch. Koncepcia navrhovaného riešenia zabezpečuje bezproblémovú funkciu navrhovaných aktivít a ich prevádzok. Navrhované funkčné zónovanie v existujúcich rekonštruovaných objektoch s doplnením novými zriadeniami umožní popri základnej primárnej funkcii aj využívanie pre širšiu škálu kultúrno-spoločenských a kultúrnych zariadení.

 

3.  Atmosféra,  životaschopnosť, etapovitosť – kontext

 

Návrh zachováva takmer všetky účelové objekty. Atmosféra pôvodnej revitalizovanej architektúry je citlivým spôsobom doplnená novými architektonickými prvkami ktoré v spolupôsobení s novou architektúrou tvoria  jednotnú architektonickú koncepciu areálu.  Významnou zložkou celkovej atmosféry priestoru je aj navrhované krajinárske riešenie  stvárnenia zelených exteriérových plôch so zachovaním  čo najväčšieho percenta existujúcich drevín. Osobitným prvkom exteriéru sú navrhované vodné plochy ktoré súčasne plnia funkciu zásobární dažďovej vody.

 

 

Odmenu získal návrh kolektívu

Boris Bartánus, Martin Bobák, Tatiana Petrulová

 1.  Obsah

 

–       Výstavná a edukačná funkcia v existujúcich objektoch s možnou výstavbou na rozvojových plochách.

–       Teória vektorov a plášťov – vektor ako definovaný pohyb návštevníka a plášť sú pôvodné stavby s novými pavilónmi. 

2.   Koncept

–       Duch miesta zachováva historickú identitu ako múzeum doplnené o vzdelávaciu činnosť a doplnkové funkcie služieb alebo oddychu.

–       Náročnosť pri tvarovaní terénov pre zeleň (Land Space) s pavilónmi služieb ako aj náhodné (formálne) smerovanie a trasovanie chodníkov je neopodstatnené, aj keď výtvarne

    príťažlivé

 

3.  Kontext

 

–       Porota oceňuje skromné riešenie a obsahovú náplň jestvujúcich stavieb s ponechaním pôvodnej atmosféry ako aj možnosť rozvoja pôvodnej edukačnej až vedeckej činnosti, čo predpokladá vytvorenie  novej organizácie na činnosť alebo nové médiá.

–       Pri prehodnotení náročného návrhu na tvarovanie terénu bude pre mesto reálnejšie dospieť k realizácii.