Žilina – Námestie Andreja Hlinku

Verejná anonymná ideová architektonická súťaž návrhov s udelením cien

Mesto Žilina v zastúpení Mestským úradom v Žiline, Oddelením architektúry mesta a územného plánu (OAMaÚP) ku dňu 20.06.2014 vyhlásilo verejnú anonymnú jednokolovú ideovú architektonickú súťaž návrhov na riešenie územia Námestia Andreja Hlinku v Žiline ako súťaž návrhov s udelením cien podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 158/2006 Z.z. o súťažiach návrhov.

Cieľom tejto ideovej architektonickej súťaže bolo získanie návrhov najvhodnejšieho využitia verejného priestranstva – námestia ako pobytového, zhromažďovacieho a tranzitného priestoru.

Porota na zasadnutí 14. 8. 2014 na základe rozboru a hodnotenia jednotlivých návrhov dospela k záveru, že dva do súťaže zaradené návrhy nezodpovedali riešením a navrhnutou koncepciou požiadavkám vyhlasovateľa vyjadreným v súťažných podmienkach a žiaden z nich nie je vývoja schopný. Súťažné návrhy nepredstavili riešenie, ktoré by bolo prínosom pre možnú prestavbu tohto dôležitého mestského priestoru.

Odporúčanie poroty vyhlasovateľovi

Porota odporúča vyhlasovateľovi vyhlásiť novú súťaž návrhov so zväčšením riešeného územia o Sad SNP, ktorý priamo nadväzuje na Nám. A. Hlinku. Pri vyhlasovaní súťaže odporúča porota vyhlasovateľovi venovať pozornosť termínom súťaže, ktoré by nemali kolidovať s obdobím dovoleniek a školských prázdnin. Pre zvýšenie záujmu súťažiacich o účasť v súťaži je potrebné zvážiť možnosti ďalšieho pokračovania prác. Pre ideové súťaže bez možnosti ďalšieho pokračovania v diele odporúčame zvážiť výšku udeľovaných cien a odmien.

V Žiline 14.08.2014

Zapísala: Ing. arch. Júlia Durdyová, sekretárka súťaže