Cvernovka

Spoločnosť YIT Slovakia a.s. vyhlásila ku dňu 5. 9. 2016 vyzvanú urbanisticko-architektonickú súťaž návrhov „Cvernovka“, ktorej predmetom bol návrh výstavby a prestavby už založenej zóny bývalého areálu podniku ľahkého priemyslu Bratislavskej cvernovej továrne (BCT) v miestnej časti Ružinov a jej dobudovanie v súlade s Územným plánom hlavného mesta SR Bratislava v znení neskorších zmien a doplnkov.

Porota rozhodla o víťazoch nasledovne:

 

1. miesto

Návrh č. 7: COMPASS, s.r.o. Autorský kolektív:  Ing. arch. Juraj Benetin, Ing. arch. Matej Grébert, Ing. arch. Peter Dostál, Ing. arch. Marcel Vadík

competitor_7_page_01 competitor_7_page_02 competitor_7_page_03

Odborne zrelý autorský kolektív predložil vyvážený súťažný návrh, ktorý predstavuje najlepšiu urbanistickú kvalitu v súťaži. Očakávaná bloková zástavba ponúka kvalitu pre život rezidentov, delenie verejných a poloverejných plôch. Riešenie zástavby je difúzne k všetkým okolitým štruktúram, námestie zvýrazňuje dominantu bývalej Bratislavskej Cvernovej továrne tzv. Pradiarne. Autori, ktorí dobre poznajú rozvojové tendencie Bratislavy, reagujú na dopravu v Košickej ulici minimalizáciou a neprejazdnosťou obslužných komunikácií v území. Kompexný pohľad etapizácie vrátane riešenia statickej dopravy nad ustálenou hladinou podzemnej vody je vyhlasovateľom hľadané riešenie. V návrhu sú dôsledne riešené svetlotechnické podmienky v území. Pôdorysne uhladený urbanistický koncept je v protiklade s hmotovou skladbou jednotlivých budov, sekcií s výraznou výškovou profiláciou, ktorá rešpektuje svetlotechnické požiadavky. Napriek tomu predložené vizualizácie z pohľadu bežného pozorovateľa prinášajú predstavu zaujímavých, členitých mikrourbánnych priestorov. Štúdijné spracovanie architektúr vybraných objektov nijako nezaostáva za celkovou predloženou kvalitou návrhu.
2. miesto

Návrh č. 2: A69 – architekti s.r.o. Autorský kolektív: Boris Radčenkov, Prokop Tomášek, Jaroslav Wertig Spoluautori: Tereza Kupková, Lukáš Komín, Tomáš Koňařík, Pavla Enochová

competitor_2_page_01 competitor_2_page_02 competitor_2_page_03

Ide o v súťaži jedinečný urbanistický názor podčiarkujúci členenie, diverzifikáciu priestorov a názorov. Idea záhradného mesta s profiláciou jednotlivých domov, námestí a dvorov vždy prekvapí rôznorodosťou, intimitou a funkčnou odlišnosťou. Koncept je modernou paralelou historických štruktúr európskych stredovekých miest. Ide o otvorený peší areál s prirodzenou asimiláciou NKP Továreň. Prepojovacia lávka do nákupného móla AS Mlynské Nivy je výhodou. Naopak vylúčenie ukľudnenej dopravy aspoň v niektorých častiach chýba. Bytové domy nevychádzajú z merítka okolitej zástavby. Predstavujú architektonicky rôznorodé objekty, vytvárajúce naoko chaotický ale rovnorodý smerovo neutrálny urbánny priestor. Zložitosť interakcií však predstavuje riziko riešenia podmienok v území. Obzvlášť kritickým sa javí zvládnutie svetlotehnických požiadaviek. Návrh nepočíta s výraznou výškovou hmotou. Osadenie bytového domu oproti vjazdu a výjazdu autobusov nepovažujeme za šťastné riešenie. Autori predložili ucelený pohľad na etapizáciu stavieb v spojitosti s podzemnými garážovými domami.
3. miesto

Návrh č. 5: GUTGUT, s.r.o. Autorský kolektív: Ing. arch. Lukáš Kordík, Ing. arch. Roman Žitňanský, Ing. arch. Števo Polakovič, Ing. arch. Tomáš Vrtek, Ing. arch. Jana Benkova, Ing. arch. Matej Honč,  Ing. arch. Alan Prekop, Ing. arch.Simona Tóthová, Ing. arch.Hana Laššová,  Ing. arch. Martin Kvitkovský, Ing. arch. Dávid Alena, Ing.arch. Michal Marcinov, Ing.arch. Nina Bartošová, Mgr. PhD Pavel Šuška

competitor_5_page_01 competitor_5_page_02 competitor_5_page_03

Urbanistická koncepcia návrhu je logickou analógiou overenej štruktúry “500 bytov”. Ide o klasickú blokovú zástavbu veľmi striedmeho, racionálneho tvarovania. Tvarová jednoduchosť je v protiklade s členením priestorov, funkčnou diverzifikáciou, sociálnou rôznorodosťou a tak návrh pôsobí chudobne a neprináša nadšenie. Predkladaná je dominancia pohybu obyvateľstva v S-J smere, ako prevzatie formálnych rysov okolitých zástavieb a snaha oddeliť sa od móla AS Mlynské Nivy.

 

Odmena

Návrh č. 3: CHYBIK-KRISTOF ASSOCIATED ARCHITECTS, s.r.o. Autorský kolektív: Ing. arch. Michal Krištof, Ing. arch. Ondřej Chybík, Ing. arch. Peter Chaban Spoluatori: Ing. arch. Matej Štrba, Ing. arch. Martin Holý, Ing. arch. Thomas Julian Ivanov, Ing. arch. Tomáš Babka, Ing. arch. Adam Jung, Ing. arch. Zuzana Pelikánová, Ing. arch. Jan Stolek, Bc. Iva Mrázková

competitor_3_page_01 competitor_3_page_02 competitor_3_page_03

Vyhlasovateľ súťaže sa rozhodol udeliť odmenu za nadšenie autorského tímu podporené príbehom pamäte historickej profilácie územia, ktoré prinieslo nevšedné riešenie. BCT bola akýmsi ostrovom v priestore mestskej časti Bratislava – Ružinov, akýsi „superblok“, ktorý sa v novom návrhu vyznačuje členitosťou, rôznorodosťou priestorov a funkcií. Autori nadväzujú na pôvodné hmoty, stavebné prvky a tvaroslovie.

Súťažné návrhy sú zverejnené na www.novabct.sk.