Dom kultúry Nitrianske Pravno

   Obec Nitrianske Pravno vyhlásila  ku dňu 30.6.2017 verejnú anonymnú jednokolovú architektonickú súťaž s názvom „Dom kultúry Nitrianske Pravno“ na návrh budovy kultúrneho domu v lokalite na námestí, ako súťaž návrhov s udelením cien podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní (§§ 119 – 125 zákona) v znení z 18.04.2016 (ďalej len zákon VO), príslušnej vyhlášky č. 157/2016, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o druhoch súťaži návrhov v oblasti architektúry, územného plánovania a stavebného inžinierstva, o obsahu súťažných podmienok a o činnosti poroty a v zmysle Súťažného poriadku Slovenskej komory architektov z 13.04.2016.

      Predmetom súťaže je architektonická štúdia novostavby budovy kultúrneho domu v lokalite na námestí v Nitrianskom Pravne.

Účelom súťaže je:
– získať najlepší návrh architektonického riešenia budovy kultúrneho domu pri budove obecného úradu na námestí, ktorý prispeje ku rozvoju spoločenského a športovo spoločenského života obce,
– získať spracovateľa projektovej dokumentácie podľa bodu 18.3 súťažných podmienok.

Súťaž bola overená Slovenskou komorou architektov.

Do súťaže návrhov bolo doručených 10 súťažných návrhov. Všetky návrhy boli prijaté a postúpili do hodnotenia poroty.

Konečné poradie po hlasovaní poroty je nasledovné:
1. cena: – 4 500,- €:
Súťažný návrh č. 7 – Autori: Ing. arch. Igor Hradský, Ing. arch. Juraj Biroš, Ing. arch. Martin Skalický

Komentár poroty:
Návrh dopĺňa existujúci objekt radnice o hmotu, ktorá objemovo tvorí v podstate kópiu pôvodnej budovy. Vyriešenie prevádzky na takomto úspornom pôdoryse porota vysoko oceňuje. Prechod i prevádzkové súvislosti medzi oboma budovami sú vyriešené veľmi inteligentne. Navrhovaný hlavný vchod zo severozápadnej strany námestia je jediný sporný moment celého riešenia. Porota odporúča autorom zvážiť možnosť situovania hlavného vchodu do priestoru s najväčším napätím medzi radnicu a prístavbu, kde je v návrhu umiestnený vchod do suterénnych klubových priestorov. Kaviareň so vstupným vestibulom oživuje severozápadnú časť námestia a vytvára predpoklady pre oživenie verejných priestorov. 

Odmena – 1 000,- €
Súťažný návrh č. 4 – Autori: Ing. arch. Marián Šovčík, CSc., Ing. arch. Martin Brida, Ing. arch. Juraj Šesták

Komentár poroty:
Návrh je založený na zapustení celej hmoty kultúrneho domu do terénu. Porota ocenila tento osobitý prístup, ktorý zároveň generuje negatíva takéhoto riešenia. Zadné podružné priečelie existujúcej budovy radnice ostáva nezakryté, navyše je doplnené o nevzhľadný apendix výťahovej šachty. Investičná náročnosť dvojpodlažného suterénneho objektu ďaleko prekračuje finančné možnosti obce.

Odmena – 1 000,- €
Súťažný návrh č. 8 – Autori: Ing. arch. Ján Kukuľa, Ing. arch. Romana Kukuľová, Ing. Igor Cencer, Ing. Peter Šajgalík, Bc. Martina Erdelská, Bc. František Šeliga

Komentár poroty:
Koncepcia návrhu jednopodlažnej budovy vyžaduje veľkú zastavanú plochu, niektoré funkcie môžu byť aj v suteréne. Vhodne orientovaný rozptylový priestor s odsadením od budovy obecného úradu vytvára predpoklad na veľkorysý nástup do KD. Vyosenie hlavného vstupu cez nárožie škodí hlavnej orientácii nástupu. Komunikačné prepojenie s budovou obecného úradu je nejednoznačné pre spojenie funkcií na slávnostné udalosti v obidvoch budovách. Hlavná sála s valbovou strechou aj z interiéru vytvára jedinečný pocit priestoru, zároveň otvorená sála do exteriéru môže narúšať svetelnosť a intimitu sály z úrovne pešiaka. Dynamické línie presklených diagonálnych otvorov v stenách narúšajú vizuálny pocit pri pohľade na fasády.

Odmena – 1 000,- €
Súťažný návrh č. 9 – Autori: Mgr. arch. Igor Lichý, Ing. arch. Tomáš Šebo

Komentár poroty:
Návrh č. 9 ponúka vytvorenie rôznych kultúrno-spoločenských aktivít prepojením interiéru kultúrneho domu s exteriérovým priestorom „jarmoku“- prestrešeného námestia. Prestrešenie plochy námestia vnímame ako dobrú myšlienku, len forma riešenia presahuje daný priestor. Porota pozitívne hodnotí konštrukčné a architektonické riešenie budovy s priehľadmi do exteriéru na úrovni spoločenskej sály.

Odmena – 1 000,- €
Súťažný návrh č. 10 – Autori: Doc. Ing. arch. Branislav Somora PhD., Ms. arch. Maroš Somora

Komentár poroty:
Novostavba kultúrneho domu je prepojená s existujúcou budovou obecného úradu zo severozápadnej strany. Navrhovaný prízemný objekt s prevýšeným priestorom hlavnej sály historickej architektúre nekonkuruje, ale svojím objemom ju vhodne dopĺňa. Navrhovaná kolonáda a nádvorie, do ktorého sú orientované vstupné priestory kultúrneho domu, vytvárajú samostatné „námestie v námestí„, ktoré pôsobí vo vzťahu k pôvodnému historickému námestiu pomerne uzavreto. Z hľadiska urbanistického riešenia absentuje otvorenejšie komunikačné prepojenie medzi severovýchodnou a juhozápadnou časťou námestia.

 

  Zápisnica hodnotenia poroty (77,9 KB, 383 hits)