Nemocnica budúcnosti Martin

Jesseniova lekárska fakulta v Martine Univerzita Komenského v Bratislave (JLF UK) vyhlásila ku dňu 16. 1. 2017 verejnú anonymnú urbanisticko-architektonickú súťaž návrhov „Nemocnica budúcnosti Martin“. Zámerom súťaže je vybrať najkvalitnejší návrh na úrovni urbanistického a  architektonického riešenia v rámci komplexného areálu JLF UK v Martine vo vymedzenom území na disponibilných pozemkoch (spolu vo výmere 60 858 m2) a s doriešením jej optimálneho dopravného napojenia na mesto Martin (vrátane mestskej hromadnej dopravy).

Účelom súťaže je výber víťaza, s ktorým vyhlasovateľ bude viesť priame rokovacie konanie o zmluvných podmienkach pre zadanie zákazky na poskytnutie služby – spracovanie štúdie a projektovej dokumentácie pre územné konanie a stavebné konanie vrátane inžinierskych činností a autorského dozoru počas spracovania ďalších stupňov projektovej dokumentácie a počas realizácie stavby.

Súťažné podmienky boli overené s výhradou k výške cien a odmien, ktorá nie je v súlade s čl. 13, ods. 2 Súťažného poriadku SKA, pričom predstavuje polovičnú sumu z  minimálneho štandardu. Vyhlasovateľ pripomienku neakceptoval. Pretože vypracoval súťažné podmienky v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a len s ohľadom na Súťažný poriadok Slovenskej komory architektov, a platná legislatíva nestanovuje výšku cien a odmien, ako aj s prihliadnutím k požadovanému rozsahu návrhu a významu predmetu súťaže, súťažné podmienky SKA overila so zverejnením výhrady.

Porota v zložení prof. Ing. arch. Petr Hrůša, predseda poroty, Mgr. Martina Antošová, PhD., MBA, podpredseda poroty, Ing. arch. Martin Drahovský,  Mgr. art. Róbert Dúbravec, doc. MUDr. Anton Dzian, PhD., Ing. Ľubomír Pepucha, PhD., Ing. arch. Imrich Pleidel, Ing. arch. Štefan Polakovič, Ing. arch. Jozef Sobčák, Ing. arch. Jaroslav Wertig, hosť. prof. Ing. arch. Ľubomír Závodný  sa na svojom zasadnuti 11. a 12.5.2017 uzniesla o udelení cien a odmien.

Porota rozhodla o udelení cien nasledovne: 

  1. cena – 18 000,- €

Pantograph s.r.o., Kozmonautov 4, 977 01 Brezno. Autori: Ing. arch. Tomáš Auxt, Ing. arch. Peter Kožuško

          2. cena – 10 800,- €

Marcoop, Architektonický ateliér, spol. s.r.o., Na Bystričku 14/A, 036 01 Martin. Autori: Ing. arch. Tibor Gombarček, Ing. arch. Ivan Trylč

 

 

          3. cena – 7 200,- €

FAAB Architektura, Stoczkowska 11/8 04-147 Warszawa, Poľsko. Autori: Arch. Adam Bialobrzeski, Arch. Adam Figurski, Arch. Maria Mesina

Porota rozhodla o udelení 4-och odmien, každá vo výške 1.000,00 € nasledovne:

DOMY, spol. s.r.o., Politických věznů 19, 110 Praha. Autori: Ing. Arch. Jan Topinka a Ing. Arch. Michal Juha, odmena vo výške 1 000,00 €

ARCHICO, s.r.o., Partizánska 838/82, 985 01 Kalinovo. Autori: Ing. arch. Marek Jablonský, Ing. arch. Stanislav Majcher, PhD., Ing. arch. Edita Vráblová, PhD., Ing. arch. Branislav Puškár, PhD., odmena vo výške 1 000,00 €

Ing.arch. Peter Dunajovec, Škultétyho 70, 010 01 Žilina. Autori: Ing. arch. Peter Dunajovec, Ing. arch. Ivan Hodás, Ing. arch. Júlia Rudinská, odmena vo výške 1 000,00 €

FKF Design, spol. s.r.o., Hlavná 14a, 945 04 Komárno. Autori: Ing. arch. Ladislav Vikartovský, Ing. arch. Gábor Nagy, odmena vo výške 1 000,00 €

https://www.archinfo.sk/sutaze/vyhodnotene-archiv/martin-nemocnica-buducnosti-vysledky-sutaze-a-ocenene-navrhy.html

  Zápisnica z hodnotenia návrhov súťaže Nemocnica budúcnosti Martin (298,4 KB, 362 hits)