Revitalizácia nemeckého kultúrneho domu v Rači

Mestská časť Bratislava-Rača vyhlásila dňa 31.08.2017 verejnú anonymnú jednokolovú ideovú architektonickú súťaž s názvom „Revitalizácia Nemeckého kultúrneho domu v Rači“ na návrh najvhodnejšieho využitia existujúcej budovy kultúrneho domu v lokalite „Barónka“, ako súťaž návrhov s udelením cien podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní (§§ 119-125 zákona) v znení neskorších predpisov z 18.04.2016 (ďalej len zákon VO), príslušnej vyhlášky č.157/2016, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o druhoch súťaží návrhov v oblasti architektúry, územného plánovania a stavebného inžinierstva, o obsahu súťažných podmienok a o činnosti poroty a v zmysle Súťažného poriadku Slovenskej komory architektov z 13.04.2016.

Predmetom súťaže bol ideový návrh využitia a prestavby budovy Nemeckého kultúrneho domu a jej začlenenie do urbánnej štruktúry v lokalite „Barónka“ v Bratislave-Rača. Účelom súťaže bolo získať ideové námety pre najlepší návrh usporiadania vnútorných častí budovy kultúrneho domu a súvisiacich exteriérových priestorov, ktorý prispeje ku rozvoju spoločenského života obce.

Porota v zložení Mgr. arch. Miloš Juráni – predseda poroty, Doc. Ing. arch. Milan Andráš, PhD., Ing. arch. Miroslav Minca, Ing. arch. Pavol Pokorný, Mgr. Rastislav Žitný (prvý náhradník) a Ing. arch. Julius Toma (druhý náhradník) ocenila návrhy:

1. cena, Návrh č.2 odmena 3000 EUR: Návrh č. 2, Ing. arch. Radovan Krajniak

Libreto:
Budova Nemeckého kultúrneho domu má neuveriteľný potenciál z hľadiska využiteľnosti na kultúrno-spoločenské akcie a propagácii Račianskeho vinohradníctva a vinárstva. Navrhované využitie a rozsah služieb v objekte NKD napĺňa celé spektrum, od kultúrno- spoločenských udalostí rôznych veľkosti a zamerania, cez reštauračné služby, až po poskytnutie ubytovacích kapacít penziónového typu. Samostatne fungujúce celky v rámci NKD sa navzájom dopĺňajú a vytvárajú spolu moderné kultúrno-spoločenské centrum poskytujúce komplexné služby. Celý objekt prispieva k zvýšeniu turistického ruchu v samotnej Rači a celej oblasti.

hodnotenie poroty: Prvá cena návrh č.2, Spĺňa funkčné súvislosti a s minimálnymi zmenami rozvíja myšlienku vinárstva a vhodne sprístupňuje atraktívne pivničné priestory novým vstupom do fasády budovy z námestia. Návrh zvolil okrem existujúcich kultúrny spoločenských funkcii umiestniť do objektu aj reštauračné služby, galériu a v horných poschodiach ubytovanie formou penziónu. Tieto funkcie sa navzájom dopĺňajú a podporujú. Všetky funkcie sú samostatné a prístupné priamo z námestia, vďaka presunutiu garáži do podzemia ostáva námestie voľne pre ďalšie volnočasové aktivity.

2. cena, Návrh č. 5, odmena 2000 EUR: Návrh č. 5, A81 s.r.o: Ing. arch. Tomáš Čechvala, Ing. arch. František Ščury, Ing. arch. Filip Galko, Ing. arch. Daniela Schuchmannová

Libreto:
Ťažiskom tohto návrhu je otvorenie pôvodného technologického priestoru vinárskych pivníc. Vytvorené priame prepojenie vonkajšieho prostredia s vnútorným výtvára schodisko s pobytovou zónou. V návrhu je odstránená prístavbu z roku 2010, ktorá nebola dokončená. Doplnené sú hlavné vstupy do prevádzok a vstupných zón objektu. Navrhované funkcie sú odvodené od existujúceho stavu a plánovanej výstavby obytného súboru – parter je oživený reštauráciou a obchodnými priestormi, nadzemné podlažia sú venované administratívnym priestorom a co-workingovým ateliérom – zdieľaným priestorom pre komunitu nezávisle pracujúcich ľudí nielen z Rače. Viaceré úrovne priestorov sú prepojené točítými schodiskami – motív odvodený od analógie stáčania hrozna.

hodnotenie poroty: Druhá cena návrh č.5, Sprístupňuje pivnice odvážnym vykrojením do námestia v tvare kruhu. Dobre a prehľadné grafické stvárnenie návrhu. Zaujímavé veľkorysé dispozičné spojenie červenej lisovne s ostatnými priestormi, vloženie priestorového kubusu s funkčným zázemím. Miesto reštaurácie sú umiernene v priestore obchodne prevádzky. Reštaurácia nie je zaradená do lokalitného programu. Námestie je určené pre peších, chyba riedenie statickej dopravy. Z navrhovaných funkcii sú zaujímavé zdieľané kancelárie – inkubátory pre začínajúce firmy, ktoré sľubujú oživenie priestoru formou komunitného života.

3. cena, Návrh č. 3, odmena 1000 EUR: návrh č. 3, hantabal architekti: Ing. arch. Juraj Hantabal, Ing. arch. Michaela Hantabalová, Ing. arch. Jakub Hanták

Libreto:
Architekt v tomto návrhu pristupoval ku NKD s rešpektom v celej jeho podobe, architektonickom stvárnení, urbanistickom usporiadaní so všetkými súvislosťami na okolie. Ale keďže na nachádzame v inom storočí ako bol postavení, samozrejme prichádzajú nové nároky na funkčnú náplň objektu, ako ho zaradiť do fungovania dnešného sveta. Znovu ho vraciame do života a snažíme sa naplniť objekt požadovanými funkciami a ich optimálnym usporiadaním v existujúcom objekte, tak aby mohli jednotlivé prevádzky fungovať od seba nezávislo. Námestie bolo možné realizovať samostatne bez priestorov Nemeckého kultúrneho centra. Je koncipované jednoduchým rastrom stromov a celoplošne pochôdznym kamenným mlatom, ktorý prírodne ladí s vinohradníckym okolím Rače. Tým sa stáva námestie výsostne peším prostredím doplnené o parkové prvky navádzajúce k vstupným priestorom do objektu NKD. Ich tvar je odvodený od dreveného sudu na víno. Pod námestím uvažujú autori s viacpodlažnou podzemnou garážou. Počet podzemných podlaží ostáva v návrhu otvorený, s tým, že jedno podlažie svojim jednoduchým konštrukčným tvarom obsiahne 47 parkovacích miest.

Tretia cena návrh č.3 Posilnil myšlienku vinárskeho domu, ktorú rozšíril kultúrnospoločenské aktivity, podzemnú garáž a ubytovacie kapacity v podkrovnej časti NKD. Vchody však ostali nezmenené, tj. značne poddimenzované. Vstup do podzemia garáži rozdeľuje námestie, na dve polovice, a efektný raster stromov zabraňuje ďalšiemu využitiu pre iné kultúrno-spoločenské akcie, ako aj zhromaždovací priestor.

Niektoré návrhy spracovávali aj tému prestavby NKD na administratívnu budovu, táto funkcia je podľa komisie nevhodná, vzhľadom na tektonické členenie budovy, absenciu vertikálnych komunikačných jadier, veľkoplošných flexibilných priestorov a vhodného presvetlenia (existencia malých okien a vikierov).

Komisia môže konštatovať, že všetky návrhy priniesli podnetné riešenia, pomohli odhaliť nevyužitý potenciál budovy NKD. Pre zadávateľa súťaže, Mestskú časť budú výborným východiskom podkladom pre ďalší postup pri riešení funkcii a architektonickom stvárnení historicky významného objektu. Komisia rozdelila odmeny a udelila jednu zvýšenú odmenu (400,-) a každému odovzdanému návrhu odmenu 200,- Eur (3x)

Súťažný návrh č. 1 – odmena 400 EUR

Autori: Ing. arch. Štefan Rafanides, Ing. Juraj Veselý

Súťažný návrh č. 4 – odmena 200 EUR

Autori: Bc. Alena Tundérová, Bc. Monika Molnárová, Romana Hajduková

 

Súťažný návrh č. 6 – odmena 200 EUR

Autori: Akp, spol. s.r.o: Ing. arch. Jan Pavúk, PhD., Dipl. Ing. arch. Michal Kravec

Súťažný návrh č. 7 – odmena 200 EUR

Autori: Mgr. art. Martin Uhrík, PhD., Bc. Zuzana Závodská, Bc. Ivana Rusnáková, Bc. Petronela Palčová

Zapisnica z hodnotiaceho zasadnutia poroty dna 5.12.2017

Zapisnica z hodnotiaceho zasadnutia poroty dna 5.12.2017

hodnotenie navrhov

Zoznam ucastnikov z hodnotiaceho zasadnutia poroty