Súťaž KRATINY 2+ – ukončenie 1. kola

 

Vyhlasovateľ súťaže v zmysle ods. 5.5 Súťažných podmienok oznamuje:

Porota projektovej architektonickej súťaže návrhov KRATINY 2+ na hodnotiacom zasadnutí 1. kola, s termínom odovzdania súťažných návrhov 14. septembra 2017, vybrala v súlade s ods. 4.4 Súťažných podmienok do 2. súťažného kola 6 návrhov.

Dňa 27. septembra 2017 bolo vybraným súťažiacim zaslané oznámenie o postúpení. Súťažiaci, ktorí oznámenie neobdržali, nepostupujú do druhého kola.