Nová plaváreň v Ružomberku

Nová plaváreň v Ružomberku – výsledky

Slovenská komora architektov zverejňuje výsledky súťaže návrhov na novú mestskú plaváreň v Ružomberku. Počtom hodnotených súťažných návrhov aj ich kvalitou sa jedná o mimoriadnu súťaž. Stretla sa silná konkurencia viac ako tridsiatich návrhov. Okrem slovenskej a českej architektonickej scény sa do súťaže zapojili aj dva medzinárodné tímy s účasťou fínskych a španielskych kolegov.

Mesto Ružomberok koncom apríla 2018 vyhlásilo súťaž na návrh architektonického riešenia novej mestskej plavárne v Ružomberku so zapojením do mestskej – urbánnej štruktúry vrátane úpravy priľahlých priestorov. Súčasná mestská plaváreň na ulici Bystrická je technicky a prevádzkovo zastaraná. Mestské zastupiteľstvo v Ružomberku sa preto rozhodlo pre výstavbu nového objektu v lokalite pri zimnom štadióne.

Do súťaže sa prihlásilo 31 súťažných návrhov. O výsledkoch súťaže rozhodovala odborná porota v zložení: Ing. arch. Martin Bišťan (predseda poroty), doc. Ing. arch. Antonín Novák, Arch. Pavol Mikolajčák, Ing. arch. Štefan Moravčík, Ing. arch. Jozef Jurčo, Ing. Róbert Kolár, Vojtech Macko.

 

Zápisnica z hodnotiaceho rokovania poroty

 

Výsledky:

 1. cena: 8 000 EUR – Návrh č. 1

Autori: Ing. arch. Peter Zibrin, PhD., Ing. arch. Pavol Zibrín, Ing. arch.

Ľubomír Kružel ml.

Sumár komentárov členov poroty, prednosti návrhu:

 • Dobré urbanistické riešenie a umiestnenie stavby na pozemku.
 • Kompaktné parkovanie zo severnej strany, veľká a dobre využiteľná lúka s vodnou plochou z južnej stany.
 • Návrh ponúka výhľadové prepojenie na pozemok na východnej strane (zatiaľ sa jedná o súkromný pozemok)
 • Dispozične výborne a kompaktne vyriešený priestor s logickým zónovaním. Úsporné riešenie štvorcového pôdorysu zabezpečí nízke prevádzkové náklady a ekonomickú udržateľnosť prevádzky.
 • Návrh ponúka využitie časti strechy na športové využitie a na prípadný prenájom týchto priestorov, čo je pre mesto ekonomicky výhodné.
 • Zaujala aj jednoduchosť konštrukčného riešenia.
 • Architektúra je čistá, jednoduchá, súčasná a zároveň dostatočne reprezentačná na to, aby pozdvihla túto málo atraktívnu lokalitu. Intimita a zároveň otvorenosť a prepojenie do exteriéru. Je to koncept, ktorý je vyslovene vhodný do mestskej zástavby.
 • Ako jeden z mála návrhov ponúka podzemný otvorený parking, ktorý síce navýši cenu stavby, ale výrazne pomôže koncepcii statickej dopravy v tomto území.
 • Invenčne riešený interiér a elegantná forma.
 • Využitie terénu a osadenie budovy tak, že výkopy budú minimálne.
 • Realizovateľnosť konceptu.

Mínusy:

 • Vyššie realizačné náklady
 • Nie je možné stavbu etapizovať
 1. cena: 5 000 EUR – Návrh č. 12

Autori: Ing. arch. Ladislav Vikartovský, Ing. arch. Gábor Nagy Sumár

Sumár komentárov členov poroty, prednosti návrhu:

 • Kvalitný urbanizmus a umiestnenie stavby na pozemku.
 • Možnosť posunu stavby na sever k objektu zimného štadióna, čím sa vytvorí priestor na parking zo severu a otvorí sa priestor pre exteriér.
 • Športové využitie z južnej strany.
 • Dispozične výborne a kompaktne vyriešený priestor s logickým zónovaním.
 • Zaujala jednoduchosť konštrukčného riešenia.
 • Architektúra je čistá, jednoduchá, súčasná, ale vyvolala polemiku o jej vhodnosti do mestského prostredia.
 • Intimita a zároveň otvorenosť a prepojenie do exteriéru.
 • Výborné riešenie tienenia interiéru a otvorenosť stavby do exteriéru.
 • Invenčne riešený interiér a elegantná forma.
 • Realizovateľnosť konceptu.

Mínusy:

 • Prevádzkovo a dispozične poddimenzované riešenie.
 • Tvar strechy komplikuje aplikáciu tohto návrhu v danej lokalite a v mestskom prostredí.

 

 1. cena: 3 000 EUR – Návrh č. 11

Autori: Ing. arch. Martin Kusý ml., Ing. arch. Róbert Bakyta, Ing. arch. Ľubomíra Blašková

Sumár komentárov členov poroty, prednosti návrhu:

 • Kvalitný urbanizmus a umiestnenie stavby na pozemku, ktorý je využitý kompletne celý.
 • Celý komplex je uzavretý do seba formou klubového riešenia, ale s hojným využitím parkových úprav a zelene.
 • Zaujímavo, hlboko do terénu, osadené riešenie, ktoré nesúperí s veľkou hmotou zimného štadióna, čo je prínos tohto riešenia.
 • Dispozične výborne a kompaktne vyriešený priestor s logickým zónovaním.
 • Zaujal návrh a logika konštrukčného riešenia. Architektúra je čistá, kultivovaná, jednoduchá a súčasná.
 • Intimita a zároveň otvorenosť a prepojenie do exteriéru, ktorý je však uzavretý od okolia oplotením a uzavretým múrom.
 • Výborne riešenie tienenia interiéru. Je to koncept, ktorý je vyslovene vhodný do mestskej zástavby.
 • Invenčne riešený interiér a elegantná forma stvárnenia Realizovateľnosť konceptu, ale za vysokú cenu.

Mínusy:

 • Ekonomická a technická náročnosť návrhu vyplývajúca z predloženého konceptu riešenia, ktorý je síce architektonicky veľmi zaujímavý, ale nad rámec reálnych ekonomických možností mesta.
 • Nelogicky, na východ umiestnený, hlavný vstup

 

Porota sa rozhodla odmeniť päť návrhov, medzi ktoré rozdelila na odmeny sumu 2000 €.

 

Odmena: 400 EUR – Návrh č. 3

Autori: Ing. arch. Igor Hradský, Ing. arch. Martin Skalický, Bc. Ladislav Balogh

Sumár komentárov členov poroty, prednosti návrhu:

 • Kvalitný urbanizmus a umiestnenie stavby na pozemku.
 • Južná časť pozemku je určená na statickú dopravu, čo je nevýhodné.
 • Celý komplex je uzavretý do seba formou klubového riešenia, ale s hojným využitím parkových úprav a zelene Dispozične dobre a kompaktne vyriešený priestor s logickým zónovaním.
 • Zaujala jednoduchosť a logika konštrukčného riešenia.
 • Architektúra je čistá, kultivovaná, jednoduchá a súčasná.
 • Intimita a zároveň otvorenosť a prepojenie do exteriéru.
 • Je to koncept, ktorý je vhodný do mestskej zástavby.
 • Tradične stvárnený interiér
 • Realizovateľnosť konceptu

Mínusy:

 • Parkovisko – statická doprava umiestnená na južnej časti pozemku.
 • Poddimenzovaný priestor okolo bazénov.

 

Odmena: 400 EUR – Návrh č. 15

Autori: Mgr. art. Vít Halada, Ing. arch. Benjamín Brádňanský, Maroš Greš Spolupráca: Mária Novotná

Sumár komentárov členov poroty, prednosti návrhu:

 • Akceptovateľný urbanizmus a umiestnenie stavby na pozemku.
 • Dispozične dobre a kompaktne vyriešený priestor s logickým zónovaním.
 • Zaujímavé konštrukčné riešenie – stenový systém s kolmými železobetónovými nosníkmi pôsobí originálne, ale aj ťažko.
 • Zaujala jednoduchosť a logika konštrukčného riešenia.
 • Architektúra je len v náznaku, vzhľadom na úspornú, ale originálnu grafiku, koncept je čistý a úsporný.
 • Je to koncept, ktorý je vhodný do mestskej zástavby.

Mínusy:

 • Hlavný vstup riešený z nevhodnej strany.
 • Grafika riešenia ponúka len náznakové riešenie architektúry a interiéru.

Odmena: 400 EUR – Návrh č. 17

Autori: Ing. arch. Martin Jančok,  Arch. Michal Janák, Ruslan Dimov, Ema Krakovská, Arch. Zuzana Kovaľová

Sumár komentárov členov poroty, prednosti návrhu:

 • Dispozične dobre a kompaktne vyriešený priestor s logickým zónovaním, ale čo sa týka rozsahu je vzhľadom na zadanie poddimenzovaný.
 • Neprimerane, až opulentne nadimenzované predpolie nástupu do objektu.
 • Zaujala jednoduchosť a logika konštrukčného riešenia, ktoré je však realizačne náročné.
 • Architektúra je čistá, kvalitná, súčasná, s výborne riešeným akcentom presvetlenia suterénnych priestorov formou “sopúcha”.
 • Objekt je kompaktný, pôsobí triezvym a čistým dojmom, zbytočne nesúperí s hmotou zimného štadióna.
 • Je to koncept, ktorý je vhodný do mestskej zástavby.

Mínusy:

 • Z hľadiska urbanizmu je celé riešenie sústredené na juhozápadnej strane pozemku, čo hodnotíme ako nevýhodu.
 • Konštrukčne náročné riešenie.
 • Neprimerane nadimenzované predpolie nástupu do objektu.

Odmena: 400 EUR – Návrh č. 24

Autori: Ing. arch. Peter Abonyi, Ing. arch. Radoslav Kurucz, Ing. arch. Michal Tyrol

Sumár komentárov členov poroty, prednosti návrhu:

 • Kvalitne a citlivo riešený urbanizmus a osadenie objektu na pozemku.
 • Dostatočný priestor rozvoja areálu na južnú stranu.
 • Hlavný vstup je riešený z pohľadu poroty z nevhodnej strany.
 • Okrem tohto detailu je dispozícia riešená kompaktne s logickým zónovaním.
 • Architektúra je čistá, kvalitná, súčasná.
 • Hmota je kompaktná, pôsobí triezvym a čistým dojmom a zbytočne nesúperí s hmotou zimného štadióna. Je to koncept, ktorý je vhodný do mestskej zástavby

Mínusy:

 • Riešenie bazénov so zdvihnutým okrajom sa nedá použiť na športové účely a je nepraktické v prevádzke.

 

Odmena: 400 EUR – Návrh č. 29

Autori: Mgr. art. Juraj Tesák, Tatiana Bočkayová, Jana Marinicová, Nikolas Klimčák, Barbara Boríková

Sumár komentárov členov poroty, prednosti návrhu:

 • Dobre riešený urbanizmus, ale prospel by posun osadenia objektu na sever.
 • Parkovanie z troch strán hodnotíme ako nevýhodné.
 • Dispozičné riešenie je kompaktné a čisté s výnimkou riešenia tribúny pre divákov, ktorá by mala byť riešená citlivejšie.
 • Hlavný vstup je riešený z pohľadu poroty z nevhodnej strany.
 • Okrem tohto detailu je dispozícia riešená kompaktne s logickým zónovaním.
 • Architektúra je čistá, kvalitná, súčasná a vhodná do riešeného prostredia.

Mínusy:

 • Kolízne riešenie hlavného vstupu.
 • Tribúna osadená z pohľadu poroty nevhodne. Nevýhodné riešenie statickej dopravy.