Promenáda na Šírave

Krajská organizácia cestovného ruchu Košice Región Turizmus na veľtrhu cestovania ITF SLOVAKIATOUR 2019 oznámila výsledky súťaže architektov, ktorú vyhlásila v polovici októbra minulého roka. Jej cieľom bolo nájsť najkvalitnejšie a najzaujímavejšie riešenie promenádneho chodníka na brehu Zemplínskej šíravy, ktorý povedie od Thermalparku Šírava po mólo pri Hoteli Glamour.

Do súťaže sa prihlásilo celkovo 17 súťažných návrhov, z ktorých porota tri návrhy vyradila z hodnotenia z dôvodu nedodržania formálnych náležitostí. Po určení poradia hodnotených návrhov sa porota obrátila aj k zostávajúcim trom návrhom, ktoré nemohli byť hodnotené.

O výsledkoch súťaže rozhodovala porota v zložení:
Ing. Rastislav Mochnacký – predseda poroty
Ing. arch. Marián Pitka
Ing. arch. Ján Kukuľa
JUDr. Lenka Vargová Jurková
Ing. Ján Čuchran

Víťazné riešenie promenády sa tvarovo prispôsobuje okolitej krajine a vodnej hladine. Voda a jej vlnenie pritom hlavným filozofickým východiskom. Trasovanie bude vedené po brehu, istá časť promenády ale pôjde aj ponad vodu. „Práve samotné premostenie vodnej hladiny bude najväčším zážitkom a lákadlom celej promenády. Je riešené vo forme kruhu, evokuje nekonečnosť, večnosť vody v krajine. Vnútorná časť kruhu poskytuje miesto na vytvorenie pláže so súkromnejším charakterom. Centrálnym bodom promenády na Šírave, ktorý prepája dva nástupné ťahy a tvorí spojník medzi umelou vodnom plochou – kúpaliskom – a prírodnou vodnou plochou Zemplínskej šíravy. Navrhovaným dominantným materiálom na vybudovanie promenády je drevo, kvôli zachovaniu prírodného charakteru a minimalizácii zásahov do krajiny,“ uviedol vo svojom víťaznom návrhu Tomáš Pozdech z ateliéru 2M.

Výsledok hodnotenia poroty a konečné poradie hodnotených návrhov:  

1. miesto: Návrh č. 3 – 3 000 €
Autori: 2M ateliér architektúry s.r.o. – Ing. arch. Miroslav Michalica, Tomáš Pozdech

Hodnotenie poroty:
Prednosťou návrhu je vhodné trasovanie promenády, ktorá dobre rozdeľuje územie na plážovú časť a rekreačnú zónu aj pri rôznych úrovniach vodnej hladiny v nádrži. Na mieste požadovanej chránenej pláže autori navrhli atraktívny prvok kruhovej časti promenády, ktorý definuje priestor pláže a stáva sa novou dominantou celej riešenej lokality. Poloha tejto atrakcie (kruhovej promenády) je vhodne zvolená aj vo vzťahu k objektu Thermalparku a má potenciál lákať návštevníka do druhého ohniska riešeného územia. Dizajn celého riešenia dopĺňa vhodne navrhnutý a dobre osadený pavilón v príťažlivej zvlnenej forme, ktorá je súčasťou pešieho ťahu a zároveň v sebe kombinuje funkcie prístrešku, terénnej úpravy, malého amfiteátra i vyhliadkovej plošiny. Priestor pod prístreškom umožňuje v budúcnosti čiastočným uzavretím vytvoriť priestory s rozmanitým funkčným využitím. Porota obzvlášť vyzdvihla citlivé krajinotvorné a materiálové riešenie. Odporúča sa v ďalšej fáze premyslieť riešenia/úpravy, ktoré by mali pozitívny vplyv na kvalitu vody v mieste ústia malého potoka v západnej časti promenády napríklad doplnením existujúceho mokraďového biotopu.

 

2. miesto: Návrh č. 4 – 1 800 €
Autori: Ing. arch. Matúš Pastorok, Ing. arch. Peter Panulin, Ing. arch. Tomáš Kubák

Hodnotenie poroty:
Porota ocenila originálne kompozične spracovaný návrh s kvalitným výtvarným spracovaním riešenia. Výtvarnú stránku navrhnutej promenády podčiarkuje inovatívne použitie dreveného latovania v príjemnej segmentovej geometrii, ktorá je použitá v rôznych mierkach v celom návrhu. Pozitívne je tiež citlivé krajinné dotvorenie brehovej zóny a ústia potoka. Nevýhodou riešenia je trasovanie promenády v tesnej blízkosti vodnej hladiny v západnej časti riešeného územia, ktoré pri rešpektovaní minimálnej výškovej úrovne promenády vytvára na suchej strane utopený terén s rizikom vzniku stojatej vody. Z realizačného hľadiska sa ako problematický javí spôsob zakladania istiacich pilót pontónovej lávky a skokanskej veže a tiež technické riešenie lávky z pontónových dielcov, najmä vzhľadom na meniace sa výškové pomery vodnej hladiny a pohyb ľadových krýh na konci zimného obdobia.

 

3. miesto: Návrh č. 2 – 1 200 €
Autori: Ing. Eva Sušková, Mgr. art. Pavel Suško

Hodnotenie poroty:
Jednoduchý priamočiary návrh vhodne reagujúci na požiadavky vyhlasovateľa, ktorý promenádu dobre situuje v priestore, s výnimkou jej strednej časti (nevhodný prechod blízko pri vode). Stvárnenie samotnej lávky a pavilónov však nepredstavuje dostatočnú príťažlivosť pre nového návštevníka. Zároveň aj samotné osadenie týchto atraktivít priamo na brehovej línii je problematické vzhľadom na meniacu sa hladinu vodnej nádrže. Významným pozitívom návrhu je, že ako jediný rieši mokraďový biotop v ústi potoka a zároveň jeho funkčné využitie pre návštevníka.

 

4. miesto: Návrh č. 10 – Odmena poroty 200 €
Autori: Architektonické štúdio Atrium, s.r.o. – Michal Burák, Dušan Burák, Tomáš Boroš, Oto Nováček, Maroš Mitro, Marek Bakalár, Marek Ganz, Matúš Gomolčák, Marek Dubiel, Tomáš Eisner

Hodnotenie poroty:
Sympatický návrh spracovaný na vysokej grafickej a výtvarnej úrovni porota ocenila za originálne stvárnenie oddychových pavilónov a kruhovej časti (premostenia) promenády, ktoré pôsobia kontemplatívne a návštevnícky príťažlivo. Nevýhodou návrhu je trasovanie promenády v západnej časti územia, kde je vedené ďaleko od vodnej hladiny čím potenciálne obmedzuje výhľadové využitie areálu kúpaliska a športovísk v strednej časti riešeného územia. Ako problematické porota vyhodnotila napojenie kruhovej časti promenády na pozemné časti a návrh prírodného amfiteátra, ktorý nezodpovedá aktuálnemu reliéfu terénu.

všetky návrhy sú zverejnené na stránke archinfo.sk

Promenada_Zapisnica_Hodnotiaca_14.12.a7.1._MM