Revitalizácia námestia v Spišskej Belej – výsledky súťaže

Predmetom súťaže bolo ideové urbanisticko – architektonické riešenie námestia v Spišskej Belej a jeho väzieb na okolie. Mesto Spišská Belá v apríli vyhlásilo urbanisticko-architektonickú súťaž na návrh revitalizácie námestia. Ideová súťaž návrhov na revitalizáciu námestia v Spišskej Belej ako nástroj na vytvorenie vízie pre budúcu činnosť v tomto priestore je vhodnou formou prípravy, ktorá v rámci dlhodobého procesu môže eliminovať nevhodné kroky a zároveň pomôcť nájsť vhodné riešenia. Špecifikum lokality, jeho atraktivita a perspektíva ponúkajú široký priestor na zamyslenie a v konfrontácii so súčasnou realitou je naznačená cesta hľadania zmysluplná. Verejný priestor v historickom prostredí vyžaduje spoluprácu širokého spektra verejnosti, ktorá budúcnosti zanechá všetky pozitívne hodnoty. Aktuálnosť tejto témy podčiarkuje aj stále sa zvyšujúci záujem o verejný priestor, čo sa prejavilo aj v záujme a relatívne veľkom počte účastníkov súťaže. Do súťaže bolo odovzdaných 15 súťažných návrhov, z toho jeden bol vylúčený z dôvodu nesplnenia formálnych záležitostí. Prístup poroty k hodnoteniu návrhov sa zjednotil na myšlienke nadčasového pohľadu, pričom však súťažiaci len málo prekračovali tieň reality a porota sa zhodla na neudelení prvej ceny.

Zadanie vymedzilo riešené územie centrálnym priestorom okolo radnice, zvonice a kostola s neuralgickým bodom stagnujúcej tranzitnej dopravy. Hoci sa v súťažných návrhoch predpokladalo zohľadnenie širších súvislostí vyplývajúcich zo súťažných podkladov (ÚPN, Zásady ochrany pamiatkového územia…), len ich malá časť to prezentovala a väčšina sa venovala architektúre a urbanistickému detailu vo vymedzenom území. Z tohto hľadiska súťaž podčiarkla potrebu riešenia celku a nie len námestia. To je aj podľa „Zásad ochrany pamiatkového územia…“jeho integrálnou súčasťou. Nezvykle formovaná pamiatková zóna s veľkým a rozmanitým vnútorným priestorom vyžaduje analýzu a návrh v širšom kontexte, kde by sa vyhodnotili dopravné kapacity v súvislosti s navrhovaným obchvatom mesta, zhodnotil potenciál vodného prvku, zelene a stavebnej štruktúry.

Podnety z aktuálnej súťaže návrhov Revitalizácia námestia v Spišskej Belej“ by mali byť vhodným inšpiračným zdrojom pri hľadaní – tvorení vízie mesta, ktoré by oplývalo v súčasnosti proklamovaným charakterom (inteligentné, trvalo udržateľné…). Pozitíva (uvedené v hodnotiacich správach) ocenených a odmenených návrhov, ale aj ostatných, by mali rozšíriť pohľady verejnosti na možnosti riešenia.

O výsledkoch súťaže rozhodovala odborná porota v zložení: Ing. Helena Sarvašová, Ing. Eva Wernerová, Ing. arch. Jozef Šoltés, Ing. Eva Semanová, Ing. arch. Miloslav Dulík. Porota sa rozhodla neudeliť prvé miesto, na druhom mieste sa umiestnili dva súťažné návrhy.

2. miesto 6000 € – návrh č. 5: Ing. arch. Tatiana Dunajská, Bc. Michaela Dunajská
2. miesto 6000 € – návrh č. 7: Ing. arch. Lukáš Ildža, Ing. arch. Ondrej Palenčar, Ing. arch. Michael Gabriel
3. miesto 4000 € – návrh č. 10: Ing. arch. Peter Kokinda, Mgr. Art. Pavel Suško, Ing. Eva Sušková

Odmena 1000 € – návrh č. 6: Architekti on:off – Ing. arch. Ján Kovalčík, Ing. Michal Makara, Ing. arch. Andrea Heldáková, Ing. arch. Michaela Ivanová, M. Cs. Ján Pisár, Ing. Peter Liščinský

Odmena 1000 € – návrh č. 10: 2021 s. r. o. – Ing. arch. Peter Lényi, Marián Lucký, Ondrej Marko, Lenka Borecká, Jana Kvasniaková, Michal Marcinov

kompletné výsledky sú zverejnené na archinfo.sk