Širšie centrum a Nám. sv. Egídia v Poprade

Mesto Poprad vyhlásilo výsledky verejnej anonymnej urbanisticko-architektonickej súťaže návrhov ŠIRŠIE CENTRUM A NÁM. SV. EGÍDIA. Predmetom súťaže bolo vypracovanie konceptu urbanistického riešenia časti centrálnej mestskej zóny (urbanistický okrsok A) vymedzenej plochou pre Územný plán zóny Centrum (ÚPN-Z Centrum) a prípadných priľahlých priestorov a priemet koncepcie do podrobnejšieho riešenia priestoru Námestia sv. Egídia a priľahlých priestorov. Predmetom ďalšieho postupu by malo byť spracovanie Územného plánu zóny Centrum (ÚPN-Z Centrum) podľa ÚPN mesta Poprad so stanovením podrobných regulatívov pre rozvoj územia a rekonštrukciu námestia.

Do súťaže bolo doručených 5 súťažných návrhov, z ktorých 4 splnili formálne podmienky účasti v súťaži a boli hodnotené. O výsledkoch rozhodovala súťažná porota zložená zo zástupcov Slovenskej komory architektov, České komory architektů a Mesta Poprad. Predsedom poroty bol Ing. arch. Ján Komrska, CSc., ďalšími členmi poroty Ing. arch. Petr Durdík,  Ing. arch. Petr Vávra, Ing. Tibor Haluška, Ing. arch. Martin Baloga, PhD., Ing. Slavomír Božoň, Ing. arch. Andrej Alexy.

Predložené súťažné návrhy boli spracované na vysokej technickej, odbornej a grafickej úrovni. Po vyhodnotení bolo poradie stanovené takto:

1. cena – znížená 13.000,- €, 

Návrh č. 04, Autori: Mgr. akad. arch. Ing. arch. Tomáš Bujna, Ing. arch. Matúš Gibala, Ing. arch. Marcel Šípka, MgA. Dušan Štefanič

Hodnotenie poroty, prínosy:

 • najvhodnejšie reflektuje funkciu mesta ako centra celého regiónu
 • rieši komplexne CMZ mesta so zapojením územia bývalého pivovaru
 • celistvé riešenie plochy námestia umožňuje multifunkčné využitie
 • navrhovaná zástavba vhodne ukončuje a definuje priestor námestia z východnej aj západnej strany
 • bezkolízne zapojenie územia bývalého pivovaru do centrálnej zóny
 • dopravné riešenie vhodne eliminuje štvorpruhovú nábrežnú komunikáciu jej upokojením, prenesením na obe strany rieky sa zefektívni napojenie na kruhový objazd
 • architektonické prvky vhodne zapájajú rieku Poprad do života mesta

Nedostatky:

 • navrhovaná zástavba výškových budov vyžaduje dôkladnejšie preveriť z hľadiska ich dimenzie a efektivity pôdorysov a môže byť vnímaná len ako idea
 • pri riešení priestoru námestia nie je v dostatočnej miere zohľadnená konfigurácia terénu
 • absencia dopravného napojenia zástavby v meandri rieky

2. cena – zvýšená 12.000,- €

Návrh č. 01, Autor: Ing. arch. Ľudovít Urban, Spolupráca: Ing. arch. Miroslava Ribovičová, Ing. arch. Alžbeta Laurincová, Terézia Kyseľová

Hodnotenie poroty, prínosy:

 • nosná téma „fórum“ správne uvoľňuje predpolie kostola v prospech variabilne využiteľného verejného priestranstva
 • konzervatívny prístup k riešeniu hmotovo-priestorovej štruktúry zóny dáva dobré predpoklady k realizovateľnosti  a uplatniteľnosti ÚPN-Z
 • dislokácia kapacitných parkovacích objektov vzhľadom k CMZ spoločne s reorganizáciou statickej dopravy vo vnútroblokoch
 • zúženie a upokojenie nábrežnej komunikácie podporené návrhom juhovýchodného obchvatu
 • diferenciácia severnej a južnej strany námestia s umiestnením letných terás a mestského mobiliáru

Nedostatky:

 • chýba funkčné a najmä priestorové ukončenie priestoru námestia

3. cena – rozdelená 2.500,- €

Návrh č. 02, Autori: Ing. Pavol Pribylinec, PhD., Mgr. Art. Lucia Klimekova, Ing. Radoslav Mašlonka, Mgr. Zuzana Mlynárová

Hodnotenie poroty, prínosy:

 • riešenie priestoru bývalého pivovaru pre kultúrno-spoločenské využitie
 • dôraz na statickú dopravu a jej kapacity v území
 • zapojenie vodných prvkov do verejného priestoru
 • uvoľnenie východnej časti námestia od parkovacích stojísk

Nedostatky:

 • nie je riešené upokojenie dopravy v centrálnej časti mesta
 • nie je riešený priestor rieky
 • nie je vytvorený multifunkčný priestor námestia
 • nie je uspokojivo riešené priestorové ukončenie západnej strany námestia

3. cena – rozdelená 2.500,- €

Návrh č. 05, Autor: Ing. arch. Roman Škantár, Spoluautor: Brigita Domiková

Hodnotenie poroty, prínosy:

 • zaoberá sa riešením širšieho centra
 • pomerne konzervatívnymi zásahmi citlivo doplňuje existujúcu štruktúru
 • vzhľadom na opatrnosť zásahov je návrh realizovateľný, ale s otáznym výsledkom naplnenia cieľov súťaže
 • snaží sa  eliminovať dopravu v centre využitím východného obchvatu (preložku cesty I/66)
 • statická doprava je riešená predovšetkým hromadnými garážami s minimalizáciou lokálnych malých parkovísk

Nedostatky:

 • návrhu absentuje celková koncepcia riešenia, ktorá by zdôvodňovala navrhované riešenie
 • neadekvátny dôraz na dominantný prvok “Paláca umení“ s prepojením nadzemnou lanovkou na železničnú stanicu
 • architektonické a urbanistické riešenie dominantného prvku nie je vhodné, prepojenie s verejnými priestormi a námestím je minimálne
 • námestie je členené pomerne zložitými terénmi úpravami s členením na množstvo menších častí, čo znižuje jeho multifunkčnosť
 • lanovka je ekonomicky málo efektívne riešenie a môže mať negatívny vizuálny dopad na verejný priestor, neplní ani dopravnú ani estetickú funkciu.

Zápisnica z hodnotiaceho zasadnutia poroty