Revitalizácia a dostavba areálu Športového centra polície v mestskej časti Bratislava – Dúbravka

 

Športové centrum polície vyhodnotilo kombinovanú architektonicko – urbanistickú, projektovo – ideovú, verejnú anonymnú, jednokolovú súťaž návrhov.  Predmetom súťaže návrhov bolo spracovanie architektonického návrhu/štúdie za účelom revitalizácie a dostavby areálu Športového centra polície v mestskej časti Bratislava – Dúbravka podľa požiadaviek vyhlasovateľa. 

O výsledku rozhodovala porota v zložení:

Ing.arch. Akad.arch. Vladimír Bahna, PhD., nezávislý od vyhlasovateľa, autorizovaný architekt

Ing.arch. Matej Grebert,  nezávislý od vyhlasovateľa, autorizovaný architekt

Ing.arch. Andrej Alexy, nezávislý od vyhlasovateľa, autorizovaný architekt

Ing.arch. Roman Žitňanský, nezávislý od vyhlasovateľa, autorizovaný architekt

Ing.arch. Jiří Opočenský, nezávislý od vyhlasovateľa, autorizovaný architekt

Ing. Martin Fleischer, nezávislý od vyhlasovateľa,

Mjr. Mgr. Juraj Minčík, závislý od vyhlasovateľa

náhradníci:

Ing.arch.Branislav Sepši, nezávislý od vyhlasovateľa, autorizovaný architekt

Ing.arch. Peter Lényi, nezávislý od vyhlasovateľa, autorizovaný architekt

Mgr. Jaroslav Taldík, nezávislý od vyhlasovateľa

 1. cena: 21 000,00 eur
 2. cena: 12 600,00 eur
 3. cena: 8 400,00 eur

Do súťaže sa zapojilo 18 účastníkov. Dve návrhy boli z dôvodu doručenia po stanovenej lehote  vylúčené. Porota, ktorej predsedal Matej Grébert, zasadala počas 11. a 13. septembra. Poradie bolo určené nasledovne:

1. miesto: MUUR s.r.o. (Marianna Markusková, Vladimír Netík, Jakub Števanka) – odmena 21 000 €

Hodnotenie poroty:
Ako pozitívne prvky boli vyzdvihnuté:

 • vyjadrený rešpekt voči hale, citlivý prístup k riešeniu
 • navrhnuté funkčné riešenie a prevádzkové väzby medzi funkciami
 • nový akcent areálu smerom do hlavnej cesty
 • otvorený atletický tunel
 • samostatne riešená strelnica
 • ekonomicky prijateľný
 • zohľadnená mestský atribút parteru
 • vývojaschopný návrh z pohľadu budúcnosti
 • ekonomicky najvýhodnejší, ktorý počíta s rekonštrukciou pôvodnej tribúny a parkoviska a ich obostavaním novým objektom, ktorý bude navzájom prepojený do jedného celku
 • nenáročnosť na výstavbu a možnosť rozdelenia výstavby do etáp
 • vzhľadom na to, že je možné obmedziť vstup do objektu cez jednu centrálnu recepciu, je toto riešenie nenáročné na prevádzku

Ako námety na riešenie v ďalšom stupni projektu boli uvedené odporúčania:

 • zakomponovanie svetlíkov do strelnice
 • uzavretý výraz tribúny smerom k ihrisku (plné steny ubytovacieho traktu a kancelárskych prevádzok)
 • možnosť ešte viac architektonicky vyťažiť z nového akcentu na nároži centrálneho vstupného priestoru

2. miesto: Autori: Maroš Bátora, Ján Studený, Peter Stec, spolupráca: Gabriela Smetanová, (studený architekti, s.r.o., Mag.arch. Peter Stec, ArtD.) – odmena 12 600 €

Hodnotenie poroty:
Ako pozitívne prvky boli vyzdvihnuté:

 • urbanistická jednoznačnosť návrhu
 • fungujúce prevádzkové väzby
 • veľkorysé riešenie stvárnenia tribúny smerom k ihrisku
 • výrazne kompaktné riešenie

Ako negatívne prvky boli uvedené:

 • nejednoznačnosť architektonického riešenia vonkajších fasád
 • funkčné obmedzenia
 • stavebno-technická náročnosť vloženia objektu do tribúny
 • drobné prevádzkové nedostatky
 • technicky náročnejšie riešenie pri rekonštrukcií hlavnej tribúny
 • prepojenie podlažia tribúny so strechou predstavuje riziko väčších tepelných strát a zvýšených prevádzkových nákladov

3. miesto: ČECHVALA ARCHITECTS s.r.o. (Ing. arch. Tomáš Čechvala, Ing. arch. Filip Galko, Ing. arch. Katarína Siváková, Ing. arch. Veronika Kmeťová, Bc. Lukáš Rypák) – odmena 8 400 € 

Hodnotenie poroty: ako pozitívne prvky boli vyzdvihnuté:

 • výtvarná kvalita vložených krehkých objektov
 • kompaktnosť stavebných objemov a integrácie do prostredia a terénu

ako negatívne prvky boli uvedené:

 • asymetrické umiestnenie ihrísk voči tribúne
 • prevádzkové riešenia, strelnica prístupná cez športové plochy a bez priameho osvetlenia

všetky návrhy je možné vzhliadnuť na stránkach archinfo.sk

oznamenie_o_vysledku_profil

zapisnica_zasadnutie_poroty_17.9.2019_podpisana_f