Art Campus Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave

 

Verejná jednokolová súťaž návrhov na internát s jedálňou a technologický pavilón v areáli VŠVÚ na Drotárskej ceste v Bratislave pozná víťaza. Súťaž na nový Art Campus, ktorú vyhlásila VŠVÚ v Bratislave a organizoval ateliér 2021, bola jednou z najzaujímavejších profesných výziev za posledné obdobie. Náročné zadanie a kontextuálna tvorba v jestvujúcom areáli školy sa ukázala ako ideálny priestor na konfrontáciu rôznych kreatívnych prístupov. O záujme súťažiacich svedčí kvalitná a početná účasť – 31 kompletných návrhov doručených v stanovenom termíne.

Porota rozhodovala v nasledovnom zložení:

Riadni členovia poroty:

Závislí na vyhlasovateľovi:
prof. Ing. Mgr. Petr Hájek, akad. arch.
doc. Pavel Choma, akad. mal.
prof. Ing. Štefan Klein, akad. soch.

Nezávislí na vyhlasovateľovi:
univ. dipl. Ing. arch. Aljoša Dekleva, M.Arch (Dist) AA
Mag. arch. Ernst J. Fuchs
doc. Mgr. ak. arch. Roman Brychta
prof. ak. arch. Imrich Vaško

Náhradníci poroty:
Nezávislí na vyhlasovateľovi:
Ing. arch. Peter Jurkovič

Výsledky súťaže:

Ocenení:

1. Cena (20 000 €): SLLA
Bratislava, Slovenská republika

Autori súťažného návrhu: Michal Sulo, Miriam Lišková
Spolupráca: Viktória Sabadošová, Jana Nagyová, Dominik Haviar, Lenka Baková, Boris Rusiňák, Zuzana Jančeková

Hodnotenie poroty:
Porota oceňuje jasné prevádzkové a typologické riešenie a navrhovaný systém etapizácie vrátane diferencovaného architektonického výrazu. Návrh nadväzuje na pôvodné architektonické riešenie lokality a vhodne dopĺňa nedostavané moduly školy prof. Dušana Kuzmu. Zachováva kontext s výhľadmi do okolia a nezastavaním územia za školou ponúka intenzívne využitie existujúcej atraktívnej prírodnej scenérie. V prvej fáze návrh definuje vstupný otvorený priestor medzi rozšírením existujúcej školy o technologické centrum a ubytovacie zariadenie ako otvorené námestie, ktoré sa stáva novým vstupom a verejným priestorom školy.

Porota jednoznačne odporúča vyhlasovateľovi zadať projekt autorom víťazného návrhu a zároveň navrhuje, aby sa do dopracovanej štúdie zahrnulo aj zastrešenie priestoru medzi existujúcimi budovami z druhej fázy projektu, čím by vznikla pasáž ako žiadaný aktívny sociálny priestor ateliérov školy s ich priamym prepojením do nového technologického centra.

2. Cena (12 000 €): CHYBIK+KRISTOF ASSOCIATED ARCHITECTS
Brno, Česká republika

Autori súťažného návrhu: Ing. arch. Ondřej Chybík, Ing. arch. Michal Krištof, prof. Ing. Chybík, CSc., Ing. arch. Martin Křivánek, Ing. arch. Peter Chaban

Hodnotenie poroty: 
Hmotová schéma návrhu sa zakladá na urbanistickom rastri vychádzajúcom z geometrie existujúcej budovy prof. Dušana Kuzmu. Systém umožňuje flexibilný rozvoj celého územia kampusu počas všetkých fáz. Hlavnou kvalitou návrhu je umiestnenie doteraz neexistujúceho nového vstupu a na neho nadväzujúceho transparentného technologického centra, ktoré je priamym pokračovaním “nedokončeného” pôvodného projektu. Návrh vytvára príležitosť pre veľmi reprezentatívny hlavný vstup do kampusu VŠVU. Prepojenie medzi dielňami, existujúcou školou, pôvodnej a novej architektúry a dnešných pracovných procesov umeleckej akadémie 21. storočia je zásadným prínosom navrhovaného riešenia. Internát, ktorý je pavilónovo umiestnený na južnej strane územia, síce vytvára žiadaný urbanistický dialóg s okolitou obytnou štruktúrou, avšak neberie do úvahy územný plán zóny a obmedzenia súťaže.

   

3. Cena (7 000 €): A B.K.P.Š.
Bratislava, Slovenská republika

Autori súťažného návrhu: Ing. arch. Martin Kusý, Ing. arch. Pavel Paňák, Ing. arch. Róbert Bakyta, Ing. arch. Martin Kusý ml.

Hodnotenie poroty:
Návrh, podobne ako víťazný projekt, nadväzuje na lineárnu os zástavby prof. Dušana Kuzmu. Na mieste nedostavaných modulov rozvíja priečne lineárne hmoty technologickej časti, typologicky dobre orientovaného internátu a druhej rozvojovej etapy VŠVU. V poetických diagramoch sú demonštrované kvality riešeného územia ako topografia pozemku a výhľady do krajiny. Problematickým je etapizácia projektu, hlavne v prvej fáze projektu nepresvedčivá vnútorná cirkulačná logika kampusu s navýšenou terénnou bariérou medzi internátom a školou a bez centrálneho vstupného priestoru, ako aj formálne architektonické riešenie fasád.

   

všetky súťaže návrhy sú zverejnené na stránke archinfo.sk

Art Campus – zápis z hodnotiaceho zasadnutia poroty – summary evaluation session