Centrum obce Nededza 

Centrum obce Nededza 

Obec Nededza zverejnila výsledky urbanisticko-architektonickej, projektovej, verejnej anonymnej, jednokolovej súťaže návrhov. 

Predmetom súťaže bolo komplexne riešenie návrhu centra obce a námestia, spolu s návrhom prestavby Obecného úradu vrátane zapojenia a doriešenia nádvoria pôvodne renesančného kaštieľa, ktorý je v súčasnosti v prestavbe. Požiadavkou obce bolo vyriešiť a realizovať v jej centre námestie pri Obecnom úrade ako kultúrno-spoločenské centrum obce Nededza. Účelom súťaže bol výber spracovateľa Územného plánu zóny riešeného územia a spracovateľa kompletnej projektovej dokumentácie prestavby Obecného úradu. Do súťaže sa prihlásilo 10 tímov, k hodnoteniu boli doručené 3 návrhy. Porota v zložení:

závislý na vyhlasovateľovi: PhDr. Peter Vajda, nezávislí na vyhlasovateľovi: arch. Martin Bišťan, predseda poroty, arch. Ján Gustiňák, arch. Peter Nezval, arch. Martin Pavelek a náhradníci poroty – nezávislí na vyhlasovateľovi: arch. Otto Gála a arch. Dušan Voštenák rozhodla o poradí návrhov a odmenách:

  1. cena – znížená – 3000 EUR
    Ing. arch. Matúš Pastorok, Prešov
    Ing. arch. Peter Panulín, Košice
    Spolupráca: Ing. arch. Sergej Pastorok, Prešov
    Sumár komentárov členov poroty :

Plusy:
– Dobré urbanistické riešenie a prehľadne riešené námestie a verejný priestor s možnosťou rozvoja.
– Autori prejavili týmto návrhom rešpektovanie kompozično-priestorových daností riešenej zóny a rešpektovali atmosféru obce. Návrh prezentuje mieru a pokoru prístupu, ktorá nám u ostatných návrhov chýbala.
– Dobre vyriešená väzba na záhradnú časť kaštieľa a prípadné stravovacie zariadenie v tejto časti.
– Správne vyriešenie oddelenia priestoru škôlky.
– Architektúra objektu Obecného úradu je navrhnutá kvalitne, čím sa eliminovala proporčná a materiálová rozdrobenosť existujúcej budovy. Navrhovaný objekt je identifikovateľný – má mierku a potrebnú dôstojnosť verejnej budovy. Nadstavba je riešená čisto, ako ľahká konštrukcia vyľahčujúca hmotu stavby, čím autori plne rešpektovali statické danosti existujúcej stavby. Akceptovanie lokalitného programu a kvalitne riešené dispozície vrátane optimálneho rozšírenia kapacity hlavnej sály, jednoznačne nominujú tento návrh na prvé miesto.
– Podstatným kladom tohto návrhu je realizovateľnosť konceptu.
Mínusy:
– Je nevyhnutné doriešiť predpolie obecného úradu a jeho prepojenie na priestor pri kaštieli.
– Detailne dopracovať napojenie riešenej zóny na dopravný systém obce v ďalšom stupni PD.

2-3. cena ex-aequo – 1750 EUR

Ing. arch. Diana Šmotláková, Bratislava
Tomáš Perďoch, Makov
Ing. arch. Eva Petrovičová, Bratislava
Ing. Mária Tibenská, PhD., Bratislava
Ing. arch. Miroslav Pavle, PhD., Valča
Sumár komentárov členov poroty :

Plusy :
– Zaujímavo riešený urbanizmus s diskutabilným riešením peších ťahov.
– Dobré definovanie identity priestoru centra obce.
– Autori prejavili týmto návrhom rešpektovanie kompozično-priestorových daností riešenej zóny a snažili sa akceptovať atmosféru obce.
– Dobre vyriešená väzba na záhradnú časť kaštieľa a prípadné stravovacie zariadenie v tejto časti.
– Správne vyriešenie oddelenia priestoru škôlky
– Architektúra objektu Obecného úradu je navrhnutá striedmo a kvalitne, ale pôsobí príliš monumentálne, akoby nad rámec mierky riešenej zóny.
– Nadstavba je riešená čisto, ale hmota je príliš dominantná a po statickej stránke je riešenie na hrane.
– Kladne hodnotíme akceptovanie lokalitného programu a kvalitne riešené dispozície.
Mínusy :
– Problematické natiahnutie pešej zóny za hlavnú komunikáciu v obci vytvára z dopravného hľadiska kolízny bod.
– Prílišná dominantnosť a mierka Obecného úradu.
– Zväčšenie kapacity spoločenskej sály len pavlačou na poschodí hodnotíme ako nepraktické.

 

2-3. cena ex-aequo – 1750 EUR

Ing. arch. Ľubomír Kružel, Žilina
about_architecture, s.r.o., Bratislava
Ing. arch. Pavol Zibrín, Bratislava
Ing. Róbert Donoval, Bratislava
Sumár komentárov členov poroty :
Plusy :
– Urbanizmus je riešený dobre so znalosťou prostredia a s rešpektovaním charakteristík obce.
– Návrh je graficky aj rozsahom vypracovaný kvalitne a vo veľkom rozsahu, ale grafický dizajn – spracovaný dominantne, príliš prekrýva hlavné idey návrhu.
– Dobre vyriešená väzba na záhradnú časť kaštieľa a prípadné stravovacie zariadenie v tejto časti.
– Kladne hodnotíme presunutie amfiteátra a návrh cyklotrasy cez centrum.
– Správne vyriešenie peších ťahov a relaxačných zón.
– Architektúra objektu Obecného úradu je navrhnutá dobre, ale zvolená mierka a rozdrobenosť fasád zbytočne zvýrazňuje nejednotnosť a príliš potláča hmotu úradu.
– Kladne hodnotíme akceptovanie lokalitného programu a kvalitne riešené dispozície.
Mínusy :
– Dominantná grafika príliš prekrýva ideové vyznenie návrhu.
– Rozdrobenosť a materiálová nejednotnosť hmoty Obecného úradu.

ZÁPISNICA Z HODNOTIACEHOROKOVANIA POROTY 21.05.2019