Prírodné kúpalisko Delňa v Prešove

Dňa 27.06.2019 sa ukončilo neverejné hodnotenie návrhov, ktoré boli doručené do súťaže „Prírodné kúpalisko Delňa“.

V lehote na predkladanie návrhov bolo doručených 8 súťažných návrhov, ktoré boli označené v súlade s pokynmi v súťažných podmienkach. Keďže deviaty návrh nebol predložený prostredníctvom systému EVO, cez ktorý bolo obstarávanie realizované, nebol porotou posudzovaný.

Zloženie poroty:

 • Ing. arch. Imrich Pleidel – predseda poroty,
 • Ing. Štefan Lančarič, PhD.,
 • doc. Ing. arch. Juraj Koban, PhD.,
 • Ing. arch. Viktor Malinovský, PhD.,
 • Ing. arch. Mária Čutková,
 • Ing. arch. Juraj Medvecký-Heretik,
 • Ing. arch. Petronela Királyová.

Kritériá určené porotou boli nasledovné:

1.) celkovú urbanisticko – architektonická a krajinárska kvalita návrhu – 80%
2.) ekonomická efektivita a realizovateľnosť návrhu – 20%

Okruh hodnotenia:

 • riešenie nástupného priestoru,
 • riešenie nového dopravného napojenia,
 • kvalita zónovania jednotlivých funkcií (športovo-relaxačné, oddychové,…),
 • kapacita a orientácia športovísk,
 • zóny zapájania vodnej plochy a činnosti – móla, relaxačné bazény, plávania…,
 • camping a možnosti krátkodobého ubytovania,
 • možnosť realizácie podujatí hudobného a iného charakteru,
 • krajinárska koncepcia.

Porota finančne odmenila 6 z 8 hodnotených diel. Celkovo rozdelila 14 000 €. Udelila 1., 2., 3., a 4. miesto a dve ďalšie diela boli odmenené bez určenia poradia.
Výsledky sú nasledovné:

1. miesto – odmena 6 000 €: Architektonické štúdio Atrium 

Hodnotenie poroty: Návrh prináša z priestorovo-kompozičného a prevádzkového hľadiska veľmi jednoznačný a čistý koncept, ktorého hlavnú os tvorí východo-západná pešia a obslužná trasa vedená od vstupu do areálu pozdĺž severného brehu vodnej nádrže. Na ňu kolmo nadväzuje severo-južná os, vedená od južného vstupu do areálu, ktorá oddeľuje sektor krátkodobej – dennej rekreácie a oddychu a pobytovej zóny s chatovou osadou a kempingom v zeleni. Tretím silným kompozično-prevádzkovým prvkom je horizontálna podnož – pavilón s vybavenosťou na západnom brehu nádrže, ktorý zjednocuje a prepája vstupné priestory do areálu s parterom hotela. Ako jeden z mála návrhov veľmi logicky a zároveň príťažlivo rieši nástup do vstupného priestoru areálu osadeného na návršie pomocou koridoru so stupňami a bezbariérovými rampami. Vstup je tak kvalitne akcentovaný podporený i striedmym a nadčasovým architektonickým výrazom. Silnou stránkou návrhu je tiež istá jednoduchosť až civilnosť architektonického a krajinárskeho riešenia, ktoré na jednej starne sústreďuje konkrétne aktivity do jednotlivých polôh a objektov a na druhej strane ponecháva veľa voľného, prírodného prostredia. Práca s kontrastom umožňuje optimálne vyznieť ako prírodnej, tak novovloženej architektonickej substancii, pričom sú vo vzájomnej symbióze. Návrh prináša v našich podmienkach výrazný invenčný prístup k riešeniu, ktoré má v prípade realizácie vysoký predpoklad prínosu i v širšom regionálnom a nadregionálnom kontexte. Na základe návrhu bude potrebné v ďalších fázach podrobnejšie dopracovať, resp. riešiť krajinárske úpravy, umiestnenie pobrežných rastlinných čistiacich zón, parkovisko pre kemp mimo biokoridoru rieky Delňa umiestnenie a statické riešenie toboganu mimo telesa hrádze nádrže šatne a sprchy pri vstupe do areálu.

2. miesto – odmena 3 600 €: Dipl. Ing. Rudolf Kozlai, spoluautorka: Ing. Zuzana Korpášová (krajinná architektka)
Hodnotenie poroty: Návrh vychádza z kvalitnej analýzy vzťahov v území, ponúka podrobne spracovaný koncept areálu s akcentáciou pôvodnej a dotvorenej prírodno-krajinárskej zložky prostredia. Logicky radí jednotlivé funkčné celky, v rámci ktorých vytvára lokálne komunikačné a prevádzkové uzly naviazané na hlavnú i vedľajšie pešie a obslužné trasy. Navrhuje bohatú škálu rôznych relaxačno-oddychových, športových, edukačných a environmentálnych prvkov a atrakcií, pričom vhodne využíva morfológiu terénu. Do prirodzene najvyššej polohy územia situuje vyhliadkovú vežu. Ako nie celkom postačujúce sa javí južné dopravné napojenie areálu vrátane riešenia statickej dopravy a redukcia kempingu iba na menšiu chatovú zostavu. Ihriská a športoviská sú dimenzované v návrhu veľkoryso, avšak nie s optimálnou orientáciou. Problematická môže byť tiež náročnosť prestavby objektu Rusalka. Vstupný objekt je riešený v prostom až nenápadnom dizajne. V návrhu nie je celkom doriešená dopravná obslúžiteľnosť jednotlivých prevádzok, najmä pri vstupnej časti do areálu.

  

3. miesto – odmena 2 400 €: Ing. arch. Zuzana Závodská, Ing. arch. Katarína Siváková, spolupráca: Ing. arch. Tibor Varga

Hodnotenie poroty: Návrh dobre narába so štruktúrou krajiny, vhodne a v optimálnom pomere ju člení na vodné plochy a plochy zelene, v samotnej vodnej ploche veľkú časť ponecháva pre zónu vodných rastlín, ktorá je silným prírodným i čistiacim prvkom, pre čistenie vody navrhuje koreňovú čističku, vhodne umiestňuje móla, rešpektuje charakter biocentra. Stanovuje jasný princíp – program pre jednotlivé plochy, využíva jednotné architektonické vzdušné moduly, boxy. Objekty a jednotlivé funkcie rozptyľuje po celej ploche areálu. Cyklodopravu vťahuje priamo do areálu. Zazemňuje VN vedenie. Pódium vhodne umiestňuje v terénnej depresii, výsadbami ho izoluje vo vzťahu k obytnej zóne (minimalizácia rušivých vplyvov). Umiestnenie kempu je v nevhodnej polohe bez väzby na dopravu a bez riešenia obsluhy. Návrh ponecháva vo svojom riešení jedno záchytné parkovisko, čo možno považovať z hľadiska počtu návštevníkov za nedostatočné riešenie. Za problematické považujeme riešenie nástupného areálu, ktorý nie je dimenzovaný dostatočne veľkoryso, naopak, vytvára pocit stiesnenosti.

  

všetky návrhy je možné nahliadnúť na stránke archinfo.sk

zapisnica_vyhodnotenia_Delna_Presov